Feil i skatteoppgjøret? Dette må med i klagen

Stig Flesland

En klage må være skriftlig og inneholde opplysninger om hva klagen gjelder og en begrunnelse. Du må i klagen redegjøre for hva du mener er feil ved ligningen/vedtaket og hvorfor du mener den er feil. Formelt fremkommer kravene til innholdet i en klage av ligningsloven § 9-2 nr. 2.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Hvis du leverer en «foreløpig klage» uten å redegjøre nærmere for din påstand, men bare viser til at ligningen/vedtaket må være feil, oppfyller ikke dette lovens krav.

Det er viktig at du i klagen gir skattemyndighetene alle opplysninger som kan ha betydning for ligningen. Er du i tvil om hvor mye dokumentasjon som skal vedlegges klagen, kan du i klagen nøye deg med å vise til den dokumentasjonen du har og at denne kan fremlegges dersom skattemyndighetene ønsker det. Dette kan jo særlig være praktisk hvis du har mange bilag.

At saken belyses best mulig er viktig. Hvis saken senere ender i rettsapparatet vil retten vurdere ligningsvedtaket ut fra de opplysningene skattemyndighetene hadde tilgjengelig da vedtaket ble fattet. Retten kan ikke ta hensyn til nye opplysninger som du først legger frem under domstolsbehandlingen.

Når klagen er ferdig kan den sendes elektronisk via Altinn (RF-1117 «Klage på ligning») eller som brev til skattekontoret. Det er det samme hvilket skattekontor du sender klagen til. Skattemyndighetene vil selv fordele klagen til det aktuelle skattekontoret som skal behandle din klage.

Klagefrister

Klagefristen er 6 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt til deg, men klagefristen utløper likevel tidligst den 10. august. Klagefristen på endringsvedtak er tre uker beregnet fra det tidspunktet du mottok vedtaket. Ofte vil skattemyndighetene angi en eksakt utløpsdato i oversendelsesbrevet som følger vedtaket.

For å overholde klagefristen holder det at klagen er sendt (poststemplet hvis du sender brev) samme dag som fristen går ut. Det er ikke noe krav at klagen skal ha kommet fram til skattemyndighetene innen fristen.

Rekker du ikke å få sendt inn klagen før fristen går ut, kan du be om utsettelse. Det er imidlertid viktig at en slik forespørsel sendes skattekontoret innen klagefristens utløp.

Skattekontoret har i de fleste tilfeller en lovpålagt plikt til å varsle om endring av ligningen. Likevel skjer det at skattemyndighetene stryker fradragsposter eller forhøyer inntektsposter uten å varsle deg. I så fall løper klagefristen fra det tidspunkt du ble klar over endringen. Da må klagen sendes innen tre uker fra du oppdaget feilen, men ikke senere enn tre år etter inntektsåret det gjelder.

Har du behov for flere opplysninger fra skattekontoret før du klager, er klagefristen tre uker etter at skattekontoret sendte de nødvendige opplysninger. Det forutsetter at du virkelig har behov for ytterligere opplysninger for å kunne klage. Mener skattekontoret at du har hatt tilstrekkelig opplysninger, løper ingen utsatt klagefrist.

Du må betale

Selv om du klager på ligningen eller et vedtak, så må du betale restskatten innen de fastsatte frister. I de tilfellene hvor restskatten skyldes at skattekontoret har begått en feil eller det er helt åpenbart at det kommer til å bli foretatt en endring som medfører at restskatten bortfaller, bør du forsøke å få skatteoppkreveren med på en betalingsutsettelse.

Du bør i disse tilfellene ta kontakt med saksbehandler ved skattekontoret og be om at de sender en melding til skatteoppkreveren (kemner-/kommunekassererkontoret) om at ligningen kommer til å bli endret. Gjør skattekontoret det, vil som oftest skatteoppkreveren avvente inndrivingen inntil nytt vedtak foreligger. Hvis du ikke når frem hos skattekontoret, kan du selv ta kontakt med kemnerkontoret. Ved en skriftlig henvendelse er det viktig at du legger ved en kopi av klagen som du sendte til skattekontoret.

Er du medlem og har spørsmål om skatteoppgjøret? Kontakt oss!