Få utdannelsen dekket av jobben

Stig Flesland

Det er mange muligheter til å utdanne seg på jobbens regning uten å bli skattet for det. Utgifter til kurs og utdanning kan være en svært gunstig naturalytelse.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Årsaken er at utgiftene kan bli svært store, og at man normalt ikke vil få fradrag dersom utgiften blir dekket av egen lomme. Økt kompetanse kommer også arbeidsgiver til gode, hvilket øker viljen til å betale utdanningen for den ansatte.

Må gi kompetanse

Skattefritaket gjelder dekning av utgifter til blant annet undervisning, eksamensavgift, skolebøker og annet materiell knyttet til utdanningen, reise til undervisningsstedet samt merutgifter til kost, losji og besøksreiser dersom utdannelsen medfører opphold utenfor hjemmet. Kostnadene må dokumenteres.

Ettersom også kostnader til utdanning i utlandet kan dekkes, er det svært store beløp det kan bli snakk om å motta skattefritt.

Det er en forutsetning for skattefritaket at utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i arbeid hos den nåværende arbeidsgiver. Hvis støtten til utdannelsen gis i forbindelse med avslutning av et arbeidsforhold må utdannelsen gi relevant kompetanse for fremtidige jobber.

Krav for å få skattefritak

Intern utdanning er alltid skattefritt. Dersom utdanningen ikke arrangeres av arbeidsgiver, men eksternt, gjelder enkelte tilleggsvilkår. For ekstern utdanning er skattefritaket begrenset til å gjelde utdanning som ved fulltidsstudier har en normert varighet på inntil fire semestre eller maksimalt 20 måneder. Dette gjelder for hvert ansettelsesforhold.

For utdanning på mer enn 2 måneder er det et vilkår at man må ha vært ansatt i heltidsstilling hos den aktuelle arbeidsgiveren i mer enn ett år ved studiets begynnelse. For deltidsansatte kreves tilsvarende lengre ansettelse.

Ingen øvre grense

Det er ingen øvre beløpsgrense for dekning av utdannelsesutgifter, og utdannelsen kan tas i Norge eller i utlandet, og gjelde kompetanse både i forhold til nåværende og fremtidig jobb. Hvis det gjelder dekning i forbindelse med en sluttpakke er det en beløpsgrense på 1,5 G. Det vil si 132.555 kroner.

Tips: Det er mulig å delta på flere kortere kurs som til sammen har varighet på over 20 måneder, såfremt kursene er uavhengige av hverandre. Det vil si at de ikke må bygge på hverandre eller lede til en grad.

Næringsdrivende kan få fradrag

For næringsdrivende er det også mulig å få fradrag for disse kostnadene. Hovedregelen er at det ikke er fradrag, men det er imidlertid gjort unntak for utgifter som du har for å holde «vedlike» din utdannelse eller holde deg ajour med utviklingen i faget, under forutsetning at du bruker denne utdannelsen i ditt arbeid.

Den næringsdrivende som har utgifter til egne oppdateringskurs har derfor fradragsrett for slike kursutgifter i næringsregnskapet som ordinære driftsutgifter.

Ikke fradrag for å forbedre kunnskaper

På tilsvarende måte er det også fradragsrett for utdannelsesutgifter for personer som driver næringsvirksomhet på grunnlag av en utdannelse som var tilstrekkelig ved oppstart, men som nå må skaffe seg tilleggsutdannelse på grunn av nye kompetansekrav som er vilkår for å kunne fortsette næringsvirksomheten, som for eksempel autorisasjonsordninger.

De utgifter som kommer til fradrag er da på vanlig måte skolebøker, kurs og eksamensavgift og utgifter ved opphold utenfor hjemmet, herunder også reiseutgifter til og fra skolestedet (men kun etter dokumenterte utgifter).

Dersom du som næringsdrivende ønsker å forbedre dine kunnskaper innenfor det arbeidsfeltet du har, gis det ikke fradrag hverken for videre- eller grunnutdannelse. Slike utgifter faller inn under hovedregelen om at det ikke er fradragsrett for utdannelsesutgifter.

NB! Dette er en sak fra vårt arkiv, og satser og regler kan ha endret seg siden den først ble publisert. Hvis du trenger oppdaterte råd, kontakt oss på 22 97 97 00!