Slik unngår du skattefella

Stig Flesland

Dersom du er sløv går du glipp av flere tusen kroner. Dette er sjekklisten du bør ha foran deg når du gjennomgår skatteoppgjøret.

De aller fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret fredag 24. juni. Har du penger til gode vil disse kort tid etter bli overført til den konto som du har oppgitt til skattemyndighetene.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Sammen med skatteoppgjøret får du en utskrift av ligningen, hvor det er satt opp en sammenligning av de poster og beløp som du har oppgitt i selvangivelsen og de beløp som skattekontoret har lagt til grunn ved ligningen.

Vi oppfordrer alle til å bruke noen minutter på å gå igjennom denne utskriften. Gjorde du endringer i den forhåndsutfylte selvangivelsen bør du ha kopien av selvangivelsen du leverte foran deg ved gjennomgangen.

I tillegg er det viktig at du sjekker om du er lignet i riktig skatteklasse. Ektefeller med én inntekt og enslige forsørgere skal lignes i skatteklasse 2. Ektefeller med hver sin inntekt lignes i den skatteklasse som gir lavest samlet skatt, enten skatteklasse 2F eller skatteklasse 1E. Hvilken skatteklasse du er blitt lignet i finner på skatteoppgjøret oppe til høyre for navnet ditt.

Flere skatteoppgjør

Nytt for året er du ikke nødvendigvis må vente til høstutlegget (19. oktober) dersom du ikke får skatteoppgjøret i juni. Hvis selvangivelsen er ferdig behandlet av ligningsmyndighetene kan du etter den nye ordningen motta skatteoppgjøret 17. august eller 14. september. Dette gjelder imidlertid bare for lønnstakere og pensjonister.

Ifølge Skatteetaten skal 85 prosent av skattebetalerne motta skatteoppgjøret 24. juni. De resterende må vente fordi de enten har endringer i selvangivelsen som gjør at Skatteetaten trenger mer tid til å vurdere påstandene, eller fordi man er plukket ut som en av dem som sjekkes grundigere enn andre.

Klage på ligningen

Dersom det er feil ved ligningen, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregninger av skatter og avgifter, må du sende inn en skriftlig klage. I klagen må du forklare skattekontoret hva du mener er feil og begrunnelsen for det. Klagen kan sendes digitalt (RF-1117 «Klage på ligning») eller som brev til skattekontoret. Det er det samme hvilket skattekontor du sender klagen til.

Er grunnlaget for boligsparing for ungdom (BSU) feil, må du i tillegg til å klage til skattekontoret be banken sende ny melding til Skattedirektoratet.

Fristen for å klage på ligningen er 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg, men tidligst 10. august. Klagefristene vil således være henholdsvis 10. august (juni-oppgjør), 28. september (august-oppgjør), 26. oktober (september-oppgjør) og 30. november (oktober-oppgjør). Det er tilstrekkelig at klagen poststemples denne dagen. Du må også sende klage om du nå i ettertid oppdager at det er inntekter som burde vært med. Unnlater du å si fra, risikerer du tilleggsskatt, som vanligvis er på 30 prosent.

Dersom du etter at du har fått skatteoppgjøret har kommet på fradrag som du ikke fikk med på selvangivelsen, kan du sende inn klage og be om å få dette fradraget.

Vær oppmerksom på at restskatt må betales til fastsatt tid, selv om du har klaget på ligningen. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg, men likevel tidligst 22. august for inntektsåret 2010.

Forlenget klagefrist

Rekker du ikke å få sendt inn klagen før fristen går ut, kan du be om utsettelse. Det er imidlertid viktig at en slik forespørsel sendes skattekontoret innen klagefristen utløp.

Skattekontoret har i de fleste tilfeller en lovpålagt plikt til å varsle om endring av ligningen. Likevel skjer det at skattemyndighetene stryker fradragsposter eller forhøyer inntektsposter uten å varsle skattyter. I så fall løper klagefristen fra det tidspunkt du ble klar over endringen. Husk at klagen må sendes innen tre uker fra du oppdaget feilen, men ikke senere enn tre år etter inntektsåret det gjelder.

Har du behov for flere opplysinger fra skattekontoret før du klager, er klagefristen tre uker etter at skattekontoret sendte de nødvendige opplysninger. Det forutsetter at du virkelig har behov for ytterligere opplysninger for å kunne klage. Mener skattekontoret at du har hatt tilstrekkelig opplysninger, løper ingen utsatt klagefrist. Hvorvidt det foreligger tilstrekkelige opplysninger til å klage på ligningen, kan prøves både av overordnet klageorgan og domstolene.

Sjekkliste

  • Har du fått fradragene du førte opp i selvangivelsen?
  • Er inntekter, for eksempel aksjegevinster, kommet med?
  • Hvis du gjorde korreksjoner i noen av postene, er disse tatt hensyn til?
  • Er gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom fordelt mellom deg og den du eier sammen med slik dere hadde ført opp?
  • Er formuesgjenstander (bil, båt, hus) du kjøpte eller solgte i løpet av året tatt med eller utelatt fra din formue?
  • Er ligningsverdien på din primærbolig/sekundærbolig fastsatt i samsvar med de opplysninger du har gitt med hensyn til byggeår, boligtype og areal? sjekk den fastsatte ligningsverdien mot skatteetatens boligkalkulator hvis du er i tvil!
  • Er ligningsverdien på eiendom i utlandet korrekt? (skal ikke økes for 2010)
  • Har du fått fradrag for skatt betalt i utlandet? (se skatteberegningen)
  • Er forskuddstrekk/forskuddsskatt korrekt? (se skatteberegningen)
  • Har du fått BSUfradraget? (se skatteberegningen)