Er en dusør skattepliktig?

Stig Flesland

Av og til gis det dusør for opplysninger som fører til at kriminalsaker blir oppklart. Men må du betale skatt av dusøren?

Les mer om skattepliktige inntekter

I Lignings-ABC er «finnerlønn» listet opp som skattepliktig inntekt. Men hva så med dusør, lurte Tybring-Gjedde, og sendte spørsmål til finansminister Johnsen.

– For eksempel er ikke dusør for tips nevnt, men dette har for så vidt fellestrekk med finnerlønn, og jeg vil anta at dette er å anse som skattepliktig inntekt. Det virker likevel uetisk dersom staten skal ha sin andel av beløpet der mennesker i en fortvilt situasjon lover ut finnerlønn for tips som fører til oppklaring av en sak. Jeg ønsker derfor også statsrådens tanker rundt dette.

Tilfeldig inntekt

Ifølge svaret fra Johnsen omfatter ikke skatteplikten enhver tilfeldig inntekt.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

– Det som omfattes og regnes som skattepliktig inntekt er «tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner, og tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler m.v.» Bestemmelsens annet og tredje ledd gjør deretter praktisk viktige unntak for skatteplikt for gevinster fra blant annet Norsk Tipping AS og lovregulerte spill og lotterier, samt arv eller gaver, skriver finansministeren i svaret sitt.

Deretter kommer Sigbjørn Johnsen inn på finnerlønn og nyhetstips til aviser og kommenterer at praksis er at disse også er skattepliktige.

Usikkerhet rundt tolkning

Når det gjelder dusører er imidlertid Johnsen av den oppfatning at det stiller seg litt annerledes, og at disse ikke er skattepliktige.

– Bakgrunnen for representanten Tybring-Gjeddes spørsmål antas å være situasjoner der det utloves en økonomisk påskjønnelse for informasjon som bidrar til oppklaring av en sak der det antas å foreligge et straffbart forhold. (…) Sett i lys av usikkerheten knyttet til tolkningen av skatteloven § 5-50 og de spesielle omstendighetene som ligger til grunn for dusører i slike tilfeller, mener jeg at det må være riktig å legge til grunn at slike dusører ikke omfattes av skatteplikten etter skatteloven § 5-50, skrives det i svaret.

Imidlertid kan det oppstå tilfeller der mottakeren av en dusør må betale skatt av den. Det skjer dersom dusøren «må anses som vederlag for arbeid/virksomhet på grunn av tilknytning til mottakers utdanning, arbeid eller virksomhet.» Finansministeren mener det derfor må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om dusøren er skattepliktig eller ikke.