Fremførbart underskudd

Stig Flesland

Du blir ikke nødvendigvis nullskatteyter, men slik kan du bruke et underskudd.

Hva er det?

Underskudd oppstår når summen av fradrag overstiger summen av inntekter (negativ inntekt).

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Hvem gjelder det?

Alle som får en negativ inntekt, altså at fradragene overstiger inntektene. Det kan være folk som har tapt penger på aksjer eller valuta. Har du tap ved salg av bolig kan dette gjelde deg. Men også studenter eller andre som over kortere tid har lav inntekt mens de betaler renter på lån på bolig de eier. Dette kan også gjelde dem som har en utleieleilighet der de har hatt så store utgifter at de går med betydelig underskudd et år, for eksempel på grunn av omfattende vedlikehold.

Kan jeg fordele fradrag over flere år for å unngå underskudd?

Nei. Hele tapet/fradraget må tas i år.

Hva skjer med restfradraget?

Er man gift vil restfradraget automatisk føres over på ektefellen. Er du derimot singel eller samboer vil resten av fradraget bli et fremførbart underskudd som kan føres til fradrag neste år. Man må selv føre opp fradraget.

Blir skatten min 0?

Nei, ikke hvis du har personinntekt. Tap og andre fradrag ikke vil påvirke hva du skal betale av bruttoskatter, altså trygdeavgift og eventuell toppskatt. Har du lønn, pensjon eller næringsinntekt vil altså ikke skatten komme i 0 selv om nettoinntekten gjør det.

Eksempel: Du har en lønnsinntekt på 500.000 kroner, og et tap på aksjer på 600.000 kroner. Din alminnelige inntekt (nettoinntekt) er 0, og du skal ikke betale 28 % skatt. Men du må betale bruttoskattene, trygdeavgift (7,8 % av 500.000) og trygdeavgift (9 % av inntekt over 441.000) på vanlig måte.

Fører alle typer fradrag til fremførbart underskudd?

Nei, noen fradrag faller bort hvis du ikke har inntekt å føre det mot i året. Det gjelder foreldrefradrag og særfradrag. I tillegg vil det såkalte personfradraget, som ikke er noe ordinært fradrag, men legges inn ved beregning av skatt, falle bort.

Fremførbart underskudd – hva er det?

De som fikk en negativ alminnelig inntekt i 2008, altså at fradragene oversteg inntektene, vil ha et underskudd som kan fremføres til ligningen for 2009. For å finne ut om du hadde negativ inntekt i 2008 må du se på ligningsattesten som fulgte skatteoppgjøret for 2008. Et underskudd vil også fremgå ved at det er minustegn ved tallet for alminnelig inntekt i utskrift av ligningen for 2008.

Hvordan føres fremførbart underskudd?

Ved en slik negativ inntekt i skatteoppgjøret for 2008, må du selv føre opp dette underskuddet i selvangivelsen for inntektsåret 2009, i post 3.3.11.

Det kan være lett å glemme. Når det gjelder andre fradrag har man ofte fått et brev fra banken, barnehagen eller lignende, som en påminnelse om at man må føye til fradraget i selvangivelsen. Man får for eksempel et brev fra banken sin om gevinst eller tap på spareprodukter og ofte en oppstilling av gjeld og renter dersom man har lån gjennom arbeidsgiver. Men når det gjelder dette fradraget er man overlatt til seg selv.

Har du ikke tatt vare skatteoppgjøret og utskrift av ligningen kan du finne dem på Altinn.no hvis du har levert elektronisk.

Når skal det fremførbare underskuddet tas med i selvangivelsen?

Det fremførbare underskuddet må tas med det første året du har inntekt å føre det mot, ellers faller det bort. Du må føre opp hele underskuddet.

Det er ikke noen tidsbegrensning på fremføring av underskudd.