God regnskapsførerskikk

Dette er de obligatoriske kravene i GRFS, slik den er per 2017. 

1 Utgangspunkt og definisjoner

 

1.1 Rammeverk, virkeområde, formål og omfang

1.1.1 Rammeverk

Utøvelse av ekstern regnskapsførervirksomhet er regulert gjennom regnskapsførerloven. Regnskapsførerloven setter krav om at person som skal utøve slik virksomhet, må ha autorisasjon som regnskapsfører.

I regnskapsførerforskriften er plikter etter regnskapsførerloven ytterligere utdypet.

Det foreligger en rekke regelverk som regulerer det materielle innhold i den yrkesutøvelse som skjer. Hvilke regelverk som er aktuelle må vurderes konkret, basert på oppdragsgivers virksomhet. God regnskapsføringsskikk utdyper ikke innholdet i slike tilliggende regelverk. Det er i fotnoter gitt henvisninger til sentrale bestemmelser i andre regelverk, herunder bokførings- og regnskapsreglene.

Teksten i standarden må leses i sammenheng med de bestemmelser det er henvist til. Denne standard gir retningslinjer for god regnskapsføringsskikk vedrørende allmenne forhold som gjelder for regnskapsføreroppdrag, samt på oppdragsområdene fakturering, lønn, betaling, bokføring og årsoppgjør.

1.1.2 Virkeområde

Standarden gjelder ekstern regnskapsførervirksomhet der regnskapsfører i næring påtar seg å føre regnskap for andre (regnskapsføreroppdrag). Oppdragsgivers eget ansvar for å overholde plikter gitt i eller i medhold av lov hviler fullt ut på oppdragsgiver selv.

Oppdragsgiver kan ikke ved avtale fraskrive seg plikter som påhviler oppdragsgiver, for eksempel overfor tredjemann eller offentlige myndigheter.

De tjenester som regnskapsførervirksomheten tilbyr seg å utføre på vegne av oppdragsgiver skal reguleres i en oppdragsavtale. Regnskapsførervirksomhetens ansvar fremkommer av oppdragsavtalen og bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.

1.1.3 Formål og omfang

Standardens formål er å gi uttrykk for hvilke forutsetninger regnskapsførervirksomheten skal oppfylle for å påta seg regnskapsføreroppdrag, samt hva regnskapsførervirksomheten normalt skal legge til grunn som god praksis ved oppdragsutførelsen.

Standarden skal medvirke til at oppdragsgivere mottar regnskapstjenester av høy kvalitet, med gode regnskapsprodukter som resultat. Standarden gjelder enhver som er autorisert som regnskapsfører i henhold til regnskapsførerloven, men er begrenset til virksomhet som i næring fører regnskap for andre (regnskapsføreroppdrag).

Regnskapsførervirksomheten må sørge for at alle regnskapsføreroppdrag utføres i samsvar med standarden, herunder oppgaver som ikke utføres av autoriserte regnskapsførere. Standardens innhold kan også være egnet som kvalitetsnorm hos virksomheter som utfører regnskapsføring internt.

I standarden er det angitt med uthevet skrift hva som er obligatoriske krav, gitt at de respektive krav er aktuelle for de oppgaver som er avtalt utført etter oppdragsavtalen. Det øvrige innholdet i standarden er veiledende.

Hele standarden må imidlertid betraktes under ett, idet den utfyllende teksten foruten å gi konkret veiledning, utdyper og forklarer innholdet i de handlinger som er nødvendig for å oppfylle kravene til virksomhetsutøvelse i overensstemmelse med god regnskapsføringsskikk. Andre løsninger enn standardens kan være akseptable, så fremt de minst oppfyller formålet med kravet og sikrer samme kvalitetsnivå på tjenesteleveransen. Løsningene kan ikke være i strid med krav gitt i eller i medhold av lov.

Regnskapsfører skal kunne redegjøre for avvik fra standardens obligatoriske krav (uthevet tekst), og skal derfor begrunne slike avvik i oppdragsdokumentasjonen.

 

1.2 Definisjoner

1.2.1 Regnskapsføring

Regnskapsføring defineres som utføring av oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og bokføringslovgivningen, samt utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift. Oppdraget kan i oppdragsavtalen utvides eller begrenses i forhold til denne definisjonen.

1.2.2 Regnskapsfører, regnskapsførervirksomhet og regnskapsførerselskap

Med autorisert regnskapsfører menes person som har autorisasjon som regnskapsfører. Autorisert regnskapsfører uten oppdragsansvar har et selvstendig ansvar for at eget arbeid utføres på en ordentlig måte, i tråd med oppdragsavtalen og bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.

Med oppdragsansvarlig regnskapsfører menes en autorisert regnskapsfører som i henhold til oppdragsavtalen er utpekt som ansvarlig for regnskapsføreroppdraget.

Med regnskapsfører menes enhver person som utfører oppgaver på regnskapsføreroppdraget, herunder oppdragsansvarlig regnskapsfører og medarbeidere.

Med regnskapsførervirksomhet menes både enkeltpersonforetak og selskap som i næring fører regnskap for andre.

Med regnskapsførerselskap menes selskap som nevnt i forrige avsnitt. Begrepet inkluderer ikke enkeltpersonforetak.

1.2.3 Oppdragsgivers dokumentasjon

Med oppdragsgivers dokumentasjon menes dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag/ bokføringsgrunnlag) og dokumentasjon av balansen. Dokumentasjonen kan være mottatt fra eksterne parter, eller være utarbeidet av oppdragsgiver eller regnskapsførervirksomheten. 9 Jf. regnskapsførerloven § 2 første ledd.

1.2.4 Oppdragsgivers regnskapsmateriale

Med oppdragsgivers regnskapsmateriale menes oppdragsgivers oppbevaringspliktige regnskapsmateriale.

1.2.5 Oppdragsdokumentasjon

Med oppdragsdokumentasjon menes den dokumentasjon som regnskapsførervirksomheten utarbeider og oppbevarer for å dokumentere utførelsen av regnskapsføreroppdraget.

1.2.6 Faktureringsoppdrag

Med faktureringsoppdrag menes utstedelse av salgsdokumenter og kreditnotaer på vegne av oppdragsgiver.

1.2.7 Faktureringsgrunnlag

Med faktureringsgrunnlag menes oppdragsgivers dokumentasjon som utgjør grunnlaget for utstedelse av salgsdokumenter (fakturering).

1.2.8 Lønnsoppdrag

Med lønnsoppdrag menes oppdrag som omfatter

 • registrering av lønnsgrunnlag,
 • utarbeidelse av lønnsdokumentasjon,
 • utarbeidelse av grunnlag for utbetaling av lønn, feriepenger, trekk og arbeidsgiveravgift, og/eller
 • utarbeidelse og innsending av offentlige oppgaver på vegne av oppdragsgiver.

1.2.9 Lønnsgrunnlag

Med lønnsgrunnlag menes oppdragsgivers dokumentasjon mv. som opplysningspliktige ytelser og trekk bygger på, herunder avtaler om lønn og naturalytelser, timelister, reiseregninger, skattekort, vedtak om utleggstrekk, kontingenter, forsikringstrekk mv.

1.2.10 Lønnsslipp, a-melding og sammenstillingsoppgave (årsoppgave) lønn

Med lønnsslipp menes skriftlig oppgave/kvittering til arbeidstakeren over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som foretas.

Med a-melding menes månedlig rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. A-melding A01 registreres direkte i Altinn, mens a-melding A02 sendes fra et lønns- og personalsystem. Med a-melding tilbakemelding (A03) menes tilbakemelding på innsendte opplysninger etter at a-meldingen er levert.

Med sammenstillingsoppgave (årsoppgave) lønn menes en årlig sammenstilling fra arbeidsgiver til arbeidstaker over innrapporterte opplysninger om ytelser, forskuddstrekk og feriepengegrunnlag.

1.2.11 Lønnsdokumentasjon

Med lønnsdokumentasjon menes dokumentasjon for bokføring i regnskapssystemet av lønn og trekk mv. (bilag/bokføringsgrunnlag).

1.2.12 Betalingsoppdrag

Med betalingsoppdrag menes oppdrag hvor regnskapsførervirksometen får adgang til å belaste oppdragsgivers bankkonto(er) med utbetalinger, eller legge betalingsforslag til godkjenning hos oppdragsgiver.

1.2.13 Betalingsgrunnlag

Med betalingsgrunnlag menes dokumentasjon av krav og andre rettsgrunnlag for utbetalinger, herunder kjøpsdokumenter (inngående fakturaer), lønningslister, offentlige oppgaver, utgående kreditnotaer som betinger utbetaling mv. Betalingsgrunnlaget kan være mottatt fra eksterne parter eller være utarbeidet av oppdragsgiver eller regnskapsførervirksomheten.

1.2.14 Betalingsforslag

Med betalingsforslag menes oversikt over krav som skal belastes en bankkonto. Betalingsforslag kan benevnes remitteringsliste, remitteringsforslag, bankliste for lønninger etc.

1.2.15 Årsoppgjørsoppdrag

Med årsoppgjørsoppdrag menes regnskapsføreroppdrag som innebærer utarbeidelse av årsregnskap og/eller fastsettingsskjemaer skatt.

1.2.16 Rene rapporteringsoppdrag

Med rene rapporteringsoppdrag menes regnskapsføreroppdrag som ikke omfatter løpende bokføring, kun bistand med utarbeidelsen av pliktig regnskapsrapportering.

2 Forutsetninger for å kunne påta seg regnskapsføreroppdrag

2.1 Rutiner og intern kontroll

Regnskapsførervirksomheten skal drives forsvarlig, og til enhver tid ha nødvendige interne rutiner som sikrer at oppdragsavtalen og krav gitt i eller i medhold av lov etterleves, samt at oppdragsgiveres og regnskapsførervirksomhetens egne interesser ivaretas. Rutinene skal være nedfelt skriftlig hvis dette er viktig for å sikre gjennomføring. Regnskapsførervirksomheten skal kunne begrunne hvorfor interne rutiner, intern kontroll og opplegget for oppdragsutførelse for øvrig anses forsvarlig.

Regnskapsførervirksomheten skal etablere forsvarlige interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner som sikrer oppfyllelse av plikter etter hvitvaskingsloven.

Regnskapsførerselskaper skal ha risikostyring og internkontroll som minst tilfredsstiller kravene i risikostyringsforskriften.

2.2 Innhenting av uttalelse om nytt oppdrag

Ved overtagelse av oppdrag fra en annen regnskapsfører skal ny regnskapsfører be om en uttalelse om oppdragsforholdet fra tidligere regnskapsfører. Oppdragsgiver skal orienteres om at en slik uttalelse innhentes. Slik uttalelse skal innhentes før ny regnskapsfører inngår oppdragsavtale med oppdragsgiver.

Forespørsel til tidligere regnskapsfører skal likevel ikke skje før oppdragsgiveren har akseptert ny regnskapsførers tilbud om utførelse av regnskapsførertjenester.

Tidligere regnskapsfører skal, når ny regnskapsfører ber om det, gi opplysninger til ny regnskapsfører om forhold som tilsier at ny regnskapsfører ikke bør påta seg oppdraget. Tidligere regnskapsfører skal i sin uttalelse minimum opplyse om forhold knyttet til oppdragsutførelsen som innebærer mislighold av oppdragsavtalen eller brudd på krav gitt i eller i medhold av lov. Tidligere regnskapsfører skal avgi sin uttalelse uten ugrunnet opphold, normalt innen 14 dager etter mottak av forespørselen fra ny regnskapsfører.

Begge regnskapsførere skal dokumentere slik korrespondanse i oppdragsdokumentasjonen, enten i form av skriftlig uttalelse eller som notater fra samtale.

Anmodning om uttalelse fra tidligere regnskapsfører kan unnlates dersom ny regnskapsfører har god kunnskap om oppdragsgiver og dennes regnskapsførsel. Det samme gjelder for kortvarige oppdrag, samt for oppdrag med begrenset omfang, der en uttalelse fra tidligere regnskapsfører ikke forventes å ha betydning for oppdragsutførelsen. De vurderinger som medfører at uttalelse fra tidligere regnskapsfører ikke innhentes, skal dokumenteres i oppdragsdokumentasjonen.

2.3 Risikobasert kundekontroll

Den som etablerer et oppdrag på vegne av regnskapsførervirksomheten skal sørge for at det foretas risikobasert kundekontroll etter hvitvaskingsloven av oppdragsgiver, kontaktperson og reelle rettighetshavere, herunder påse at den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig som legitimasjon.

Regnskapsførervirksomheten skal løpende følge opp eksisterende kundeforhold, og oppdatere dokumentasjon og opplysninger om kunder.

2.4 Honorarer

Regnskapsførervirksomheten skal på forespørsel fra oppdragsgiver gjøre rede for sin honorarberegning.

2.5 Kapasitet

Regnskapsførervirksomheten skal ha tilstrekkelig kapasitet til å utføre sine oppdrag i samsvar med oppdragsavtaler og krav gitt i eller i medhold av lov. Antall autoriserte regnskapsførere i virksomheten skal være tilstrekkelig til at det kan gjennomføres forsvarlig kvalitetskontroll i henhold til kapittel 7.

Regnskapsførervirksomheten skal vurdere sin kapasitetsmessige sårbarhet, og eventuelt iverksette tiltak slik at oppdragsgivere og egen virksomhet blir minst mulig skadelidende ved situasjoner hvor kapasiteten er lavere enn normalt.

2.6 Kompetanse

Regnskapsførervirksomheten skal ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppdrag i samsvar med oppdragsavtaler og krav gitt i eller i medhold av lov. Regnskapsførervirksomheten skal kun påta seg rådgivningsoppgaver dersom virksomheten har egen eller innleid kompetanse på det aktuelle området. Regnskapsførervirksomheten skal ikke påta seg oppgaver i strid med domstollovens bestemmelse om rettshjelpsvirksomhet.

2.7 Taushetsplikt

2.7.1 Taushetsplikt og taushetserklæring

Regnskapsførervirksomhetens medarbeidere skal bevare taushet om opplysninger de får kjennskap til ved utføring av oppdrag.

Regnskapsførervirksomheten skal sørge for at samtlige medarbeidere avgir skriftlig taushetserklæring. Det samme gjelder andre som har tilgang til oppdragsgivers regnskapsmateriale hos regnskapsførervirksomheten og/eller til regnskapsførervirksomhetens oppdragsdokumentasjon.

2.7.2 Ekstern bistand

Dersom regnskapsfører ved utførelse av sitt oppdrag har behov for å referere et saksforhold eller annen informasjon om oppdragsgiver i samtale eller skriftlig overfor en tredjepart, skal omtalen være av en slik anonym karakter at tredjepart ikke kan forstå hvilken oppdragsgiver saksforholdet gjelder.

2.8 Program- og maskinvare

2.8.1 Bruksrettigheter

Regnskapsførervirksomheten skal ha lovlig bruksrett til all programvare som benyttes i virksomheten.

2.8.2 Oppdragsgivers tilgang til regnskapsførervirksomhetens regnskapssystem

Dersom oppdragsgiver skal ha tilgang til regnskapsførervirksomhetens regnskapssystem skal omfanget av tilgangen avtales. Regnskapsførervirksomheten skal sørge for tilgangskontroller, slik at oppdragsgivers tilgang ikke blir mer omfattende enn det som følger av avtalen.

2.8.3 Regnskapsførers arbeid i oppdragsgivers regnskapssystem

Dersom regnskapsfører utfører sitt oppdrag i oppdragsgivers regnskapssystem er regnskapsførervirksomheten ikke ansvarlig for eventuelle tillegg, endringer eller slettinger som gjennomføres av oppdragsgiver.

2.8.4 Vedlikehold

Programvare som regnskapsførervirksomheten benytter under oppdragsutførelsen skal være oppdatert, slik at krav gitt i eller i medhold av lov kan overholdes.

2.8.5 IT-sikkerhet

Regnskapsførervirksomheten skal sørge for betryggende sikring av program- og maskinvare mot urettmessig tilgang, endring, sletting, tap og ødeleggelse av data. Det skal gjennomføres tiltak som gir betryggende sikring av integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet knyttet til lagrede data. Regnskapsførervirksomheten skal ha en oppdatert og testet beredskapsplan for å kunne håndtere vesentlige driftsavbrudd knyttet til program- og maskinvare.

2.8.6 Ekstern drift av virksomhetskritisk IKT

Når eksterne leverandører velges for drift av virksomhetskritisk IKT for regnskapsførervirksomheten, skal det i avtale med leverandøren sikres at regnskapsførervirksomheten oppfyller krav til informasjonsbehandling, dokumentasjon, oppbevaring og drift gitt i eller i medhold av lov. Avtalen skal sikre at regnskapsførervirksomheten gis rett til å kontrollere de av leverandørens aktiviteter som er knyttet til avtalen, samt sikre håndtering av taushetsbelagt informasjon.

Det skal videre avtales at de som fører tilsyn med regnskapsførervirksomheten gis tilgang til opplysninger fra og tilsyn med leverandøren der disse finner det nødvendig som ledd i tilsynet med regnskapsførervirksomheten. Det skal fremgå av avtalen hvor oppdragsgiveres regnskapsmateriale og regnskapsførervirksomhetens oppdragsdokumentasjon oppbevares (hvor fysiske oppbevaringsmedier befinner seg).

Regnskapsførervirksomheten skal der det er aktuelt informere oppdragsgivere om hvor deres regnskapsmateriale oppbevares.

2.8.7 Bytte av programvare

Ved bytte av programvare skal regnskapsførervirksomheten ivareta krav til oppbevaring og sikring av oppdragsgivers regnskapsmateriale som er i regnskapsførervirksomhetens besittelse, samt av regnskapsførervirksomhetens oppdragsdokumentasjon. Det samme gjelder krav til kontrollspor og eventuelt elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger i 3,5 år etter regnskapsårets slutt.

2.9 Forsikring

Regnskapsførervirksomheten skal løpende vurdere sine samlede forsikringsbehov.

3 Oppdragsavtale og fullmakter

3.1 Avtaleplikt

Regnskapsfører skal inngå skriftlig oppdragsavtale med alle oppdragsgivere og på alle regnskapsføreroppdrag. Det skal inngås separat oppdragsavtale med hver enkelt juridisk enhet.

3.2 Krav til oppdragsavtalens innhold

Oppdragsavtalen skal angi hvilke av oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og/eller bokføringslovgivningen som regnskapsfører har påtatt seg å utføre, samt hvilke oppgaver og opplysninger som skal utarbeides på vegne av oppdragsgiver. Andre oppdrag enn regnskapsføreroppdrag skal også nedfelles i oppdragsavtale.

Dette gjelder enhver selvstendig oppgave som regnskapsførervirksomheten forplikter seg til å utføre mot betaling i kombinasjon med regnskapsføreroppdrag. Oppdragsavtalen skal angi tidsfrister for oppdragsgivers innlevering av dokumentasjon, samt for regnskapsførers oppdragsutførelse og rapportering. Oppdragsavtalen skal utpeke den autoriserte regnskapsføreren som er ansvarlig regnskapsfører for oppdraget på vegne av regnskapsførerselskapet. Oppdragsavtalen skal regulere hvordan personopplysninger skal behandles, samt angi at det skal gjennomføres sikringstiltak som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Oppdragsavtalen skal regulere hvem hos oppdragsgiver som skal gis informasjon. Oppdragsavtalen skal ikke gi oppdragsgiver inntrykk av at oppdragsgivers eget ansvar reduseres gjennom bruk av regnskapsfører.

3.3 Angivelse av partene og underskrifter

Oppdragsavtalen skal gi en dekkende og klargjørende beskrivelse av avtalens parter, i samsvar med foretaks- og selskapsrettslige begreper. De som kan forplikte partene etter ordinær avtale- og selskapsrett skal underskrive avtalen

3.4 Endringer i avtaleperioden

Regnskapsførervirksomheten skal løpende påse at oppdragsavtalen er dekkende for oppdraget. Ved endringer i krav gitt i eller i medhold av lov skal regnskapsførervirksomheten sørge for nødvendige endringer i oppdragsavtalen.

3.5 Mislighold

Dersom oppdragsgiver vesentlig misligholder sine plikter etter oppdragsavtalen, slik at regnskapsførervirksomheten ikke er i stand til å produsere eller gi grunnlag for avtalt pliktig regnskapsrapportering, skal regnskapsførervirksomheten frasi seg oppdraget. Heving av oppdragsavtalen skal skje ved skriftlig erklæring (hevingserklæring).

3.6 Fullmakter

Når regnskapsførervirksomheten skal opptre overfor tredjepart på oppdragsgivers vegne, skal det foreligge skriftlig fullmakt fra oppdragsgiver . For hvert oppdrag skal det foreligge en oversikt over hvilke fullmakter regnskapsførervirksomheten innehar og hvilke fysiske personer fullmaktene omfatter. Regnskapsførervirksomheten skal påse at fullmakter tilbakekalles ved opphør av oppdrag eller arbeidsforhold, eller når fullmakten skal overføres til andre i regnskapsførervirksomheten.

4 Oppdragsgivers regnskapsmateriale

4.1 Orden

Dersom oppdragsgivers regnskapsmateriale ikke er ordnet ved mottak skal regnskapsmaterialet returneres til og ordnes av oppdragsgiver eller ordnes av regnskapsfører, i samsvar med det som følger av oppdragsavtalen.

4.2 Oppbevaring

Regnskapsførervirksomheten skal sørge for ordnet og betryggende sikret oppbevaring av oppdragsgivers regnskapsmateriale så lenge regnskapsførervirksomheten er i besittelse av dette. Når oppdragsgivers regnskapsmateriale er i regnskapsførervirksomhetens besittelse skal regnskapsførervirksomheten sørge for at krav til kontrollspor mellom dokumentasjon, bokføring/spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering etterleves i hele oppbevaringsperioden.

4.3 Oversikt over mottak og utlevering

Regnskapsførervirksomheten skal føre oversikt over mottak og utlevering av oppdragsgivers regnskapsmateriale. Ved løpende mottak av regnskapsmateriale skal oversikten minst angi det tidspunkt hvor regnskapsfører stenger regnskapsperioden for bokføring som grunnlag for rapportering.

4.4 Krav om utlevering til oppdragsgiver

Regnskapsmateriale som er mottatt fra oppdragsgiver skal tilbakeleveres i samsvar med det som følger av oppdragsavtalen, eller når oppdragsgiver ber om tilbakelevering. Dersom slik tilbakelevering innebærer at avtalt pliktig regnskapsrapportering ikke kan utføres av regnskapsførervirksomheten, skal oppdragsgiver informeres skriftlig om dette.

Regnskapsførervirksomheten kan ikke utøve tilbakeholdsrett i regnskapsmateriale som er mottatt fra oppdragsgiver, selv om honorar for utført arbeid ikke er betalt. Det samme gjelder regnskapsmateriale utarbeidet av regnskapsførervirksomheten som det er ytet vederlag for.

Bokførte opplysninger i regnskapssystemet skal på samme måte utleveres elektronisk til oppdragsgiver når denne ber om dette, forutsatt at det er ytet vederlag for bokføringen.

Dersom oppdragsgiver ikke ønsker regnskapsmaterialet utlevert, og oppbevaringstiden er utløpt, skal regnskapsmaterialet makuleres eller slettes innen et år etter utløpet av oppbevaringstiden.

4.5 Utlevering til offentlig kontrollmyndighet

Når regnskapsførervirksomheten skal utlevere oppdragsgivers regnskapsmateriale til offentlig kontrollmyndighet, skal dette skje med grunnlag i særskilt hjemmel om utleveringsplikt eller etter skriftlig samtykke fra oppdragsgiver. Ved utlevering skal regnskapsførervirksomheten kreve at mottaker kvitterer på hvilket regnskapsmateriale den offentlige kontrollmyndigheten får utlevert.

4.6 Utlevering til gjeldsnemnd og bostyrer

Regnskapsførervirksomheten skal vederlagsfritt utlevere skyldnerens (oppdragsgivers) regnskaper og regnskapsmateriale til gjeldsnemnd og bostyrer.

4.7 Opphør av oppdrag

Ved opphør av oppdrag skal oppdragsgivers regnskapsmateriale utleveres til oppdragsgiver snarest mulig. Der bokførte opplysninger i utgangspunktet er tilgjengelig elektronisk hos regnskapsførervirksomheten skal opplysningene gjøres tilgjengelig overfor oppdragsgiver, slik at denne kan overholde kravet til elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år etter regnskapsårets slutt.

5 Oppdragsutførelse

5.1 Generelt

Regnskapsfører skal utføre sitt oppdrag i samsvar med oppdragsavtale og krav gitt i eller i medhold av lov, og også ellers medvirke til at oppdragsgivers interesser ivaretas.

5.2 Oppdragsgivers interne rutiner

Regnskapsfører skal vurdere de av oppdragsgivers interne rutiner som er vesentlige for forsvarlig oppdragsutførelse i samsvar med oppdragsavtale og krav gitt i eller i medhold av lov. Vurderingen skal dokumenteres som en del av oppdragsdokumentasjonen.

Basert på en vurdering av oppdragets risiko, kompleksitet, størrelse mv., skal regnskapsfører avgjøre om det er nødvendig å gjennomføre jevnlige aktiviteter for å følge opp oppdragsgivers interne rutiner, eller om det er tilstrekkelig å følge opp endringer som avdekkes gjennom oppdragsutførelsen for øvrig.

Dersom regnskapsfører velger å jevnlig spørre oppdragsgiver om endringer i interne rutiner, skal dette skje minst årlig. Regnskapsfører skal notere dato for dette i oppdragsdokumentasjonen. Dersom regnskapsfører i stedet velger å oppdatere vurderingen dersom det i forbindelse med oppdragsutførelsen for øvrig avdekkes endringer i oppdragsgivers interne rutiner, skal regnskapsfører minst årlig notere i oppdragsdokumentasjonen om det er avdekket slike endringer eller ikke. Dersom regnskapsfører i utførelsen av sitt oppdrag oppdager svakheter ved oppdragsgivers interne rutiner, skal svakhetene tas opp med oppdragsgiver.

Ved vesentlige svakheter og gjentakelser skal rapportering til oppdragsgiver skje skriftlig.

5.3 Brudd på oppdragsavtale eller krav gitt i eller i medhold av lov

Dersom regnskapsfører i oppdragsutførelsen oppdager brudd på oppdragsavtalen eller krav gitt i eller i medhold av lov, skal bruddene tas opp med oppdragsgiver. Ved vesentlige brudd eller gjentagelser skal rapportering til oppdragsgiver skje skriftlig.

5.4 Hvitvasking

Regnskapsfører skal påse at transaksjoner som regnskapsfører blir kjent med er i samsvar med regnskapsførers kjennskap til oppdragsgiver og dennes virksomhet. Dersom regnskapsfører har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. Dersom undersøkelser ikke avkrefter mistanken, skal regnskapsfører oversende opplysninger til Økokrim om den aktuelle transaksjonen og om de forhold som har medført mistanke.

5.5 Faktureringsoppdrag

5.5.2 Faktureringsgrunnlag

Regnskapsfører skal påse at faktureringsgrunnlag er tilstrekkelig spesifisert til å oppfylle krav til innhold i salgsdokumenter gitt i eller i medhold av lov84 . Regnskapsfører skal sørge for betryggende registrering av faktureringsgrunnlag

5.5.3 Innhold i salgsdokumenter mv.

Regnskapsfører skal sørge for at salgsdokumenter, kreditnotaer, purringer mv. oppfyller krav til innhold gitt i eller i medhold av lov85. I tillegg skal innhold som er avtalt mellom oppdragsgiver og fakturamottaker inkluderes i dokumentene.

5.5.4 Korrigering av feil

Korrigering av feil i utstedte salgsdokumenter skal skje med bruk av kreditnota eller tilleggsfaktura.

5.5.5 Oversendelse til faktoring

Der oppdragsgiver helt eller delvis benytter faktoring, skal regnskapsfører påse at avtalt informasjon oversendes til faktoringselskapet.

5.5.6 Faktureringsrapporter

Regnskapsfører skal utarbeide faktureringsrapporter med den frekvens og det innhold som følger av oppdragsavtalen. Dersom faktureringsrapportene benyttes som bokføringsgrunnlag skal rapporteringen skje slik at fristene for ajourhold av bokføringen kan overholdes.

5.5.7 Oppfølging av utestående fordringer

5.5.7.1 Betalingspåminnelser og rentefakturering

Dersom faktureringsoppdraget også innebærer at regnskapsførervirksomheten skal følge opp manglende innbetalinger fra oppdragsgivers kunder skal rutine for gjennomføring reguleres i oppdragsavtalen eller i tillegg til denne, herunder

 • antall purringer med hyppighet
 • fakturering av forsinkelsesrenter
 • fakturering av purregebyr
 • oppfølging overfor inkassoforetak

Regnskapsfører skal foreta betalingspåminnelser og rentefakturering i samsvar med den frekvens som følger av oppdragsavtale, og i samsvar med krav gitt i eller i medhold av lov.

5.5.7.2 Gebyrer og rente ved forsinket betaling

Regnskapsfører skal ved betalingspåminnelser og rentefakturering bruke avtalte satser for purregebyr og forsinkelsesrente.

5.5.7.3 Inkasso

Der hvor annet ikke er avtalt med oppdragsgiver skal oversikt over inkassoklare krav godkjennes av oppdragsgiver før oversendelse til inkassoselskap. Regnskapsfører skal ikke utføre inkassohandlinger som strider mot bestemmelsene i inkassoloven.

5.6 Lønnsoppdrag

5.6.2 Lønnsgrunnlag

Regnskapsfører skal påse at lønnsgrunnlag inneholder tilstrekkelig informasjon til å oppfylle krav til innhold i a-meldingen og dokumentasjon av lønn mv., utgiftsrefusjoner, reise- og oppholdsutgifter og andre utgiftsgodtgjørelser. Dersom innholdet i lønnsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, skal regnskapsfører orientere oppdragsgiver om konsekvensene av dette og anbefale at nytt lønnsgrunnlag utarbeides.

5.6.3 Betryggende registrering

Regnskapsfører skal sørge for betryggende registrering av arbeidsforhold, personalopplysninger og lønnsgrunnlag.

5.6.4 Skattetrekk, utleggstrekk og andre trekk

Regnskapsfører skal basere skattetrekk på innhentede skattekort (oppdaterte opplysninger fra Skatteetaten). Utleggstrekk og andre trekk skal gjennomføres i samsvar med skriftlig dokumentasjon. Dette gjelder også endringer og opphør av slike trekk.

5.6.5 Rapportering til oppdragsgiver

Regnskapsfører skal utarbeide rapporter til oppdragsgiver med den frekvens og det innhold som følger av oppdragsavtalen.

5.6.6 Lønns- og betalingsdokumentasjon

Regnskapsfører skal ved hver lønnsutbetaling utarbeide lønnsdokumentasjon (bilag/bokføringsgrunnlag) for bokføringspliktige oppdragsgivere. For ikke bokføringspliktige oppdragsgivere gjelder tilsvarende krav til lønningsregnskap. Regnskapsfører skal utarbeide grunnlag for utbetaling av lønn, skattetrekk, utleggstrekk, kontingenter, forsikringstrekk mv.

5.6.7 Lønnsslipp og sammenstillingsoppgave (årsoppgave) lønn

Regnskapsfører skal utarbeide lønnsslipp til hver arbeidstaker i forbindelse med lønnsutbetaling. Regnskapsfører skal utarbeide en sammenstillingsoppgave (årsoppgave) lønn til hver arbeidstaker. Dersom lønnsslipp eller sammenstillingsoppgave (årsoppgave) lønn sendes til arbeidstaker elektronisk skal dette skje på en måte som tilfredsstiller krav om beskyttelse av personopplysninger.

5.6.8 Offentlige oppgaver mv.

Når det følger av oppdragsavtalen skal regnskapsfører utarbeide og eventuelt med bakgrunn i fullmakt signere og sende inn a-meldingen. Eventuelle avvik som fremgår av a-melding tilbakemelding skal følges opp uten ugrunnet opphold.

5.6.9 Forsikringer

Dersom regnskapsførervirksomheten etter oppdragsavtalen skal administrere oppdragsgivers personalforsikringer skal regnskapsførervirksomheten se til at kjente endringer i arbeidsforhold også meldes forsikringsselskap.

5.7 Betalingsoppdrag

5.7.1 Tilgangsrettigheter og arbeidsdeling

Den som har bankfullmakt skal ha egne tilgangsrettigheter til oppdragsgivers bankkonto. Medarbeidere skal ikke benytte oppdragsgivers eller andre medarbeideres tilgangsrettigheter, for eksempel passord eller kodebrikker.

5.7.3 Betalingsgrunnlag

Regnskapsfører skal påse at betalingsgrunnlaget inneholder tilstrekkelig informasjon til å registrere betalinger i betalingsløsningen og utarbeide dokumentasjon av betalingstransaksjoner.

5.7.4 Betryggende registrering

Regnskapsfører skal sørge for betryggende registrering av nødvendig betalingsinformasjon i betalingsløsningen. Ved betaling til utlandet skal regnskapsfører gjøre seg kjent med rutinene for utenlandsbetalinger hos oppdragsgivers bankforbindelse, samt eventuelle særlige krav til slike betalinger.

5.7.6 Prioritering av krav

Dersom regnskapsfører har informasjon om at oppdragsgiver ikke har likviditet til å betale samtlige krav som følger av betalingsgrunnlagene innen forfall, skal regnskapsfører gjøre oppdragsgiver oppmerksom på dette, og be om at oppdragsgiver angir prioritetsrekkefølge på betalingsforslaget. Regnskapsfører skal ikke selv foreta en bindende prioritering av krav mot oppdragsgiver.

5.7.7 Attestasjon og godkjenning

Utbetalinger skal attesteres/godkjennes av oppdragsgiver, hvis ikke annet er avtalt.

5.8 Bokføringsoppdrag

5.8.2 Bokføring av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner

5.8.2.1 Oppfølging av dokumentasjon og bokføring

Regnskapsfører skal innenfor alminnelige rammer påse at dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag/bokføringsgrunnlag) tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av lov, og for øvrig viser de bokførte opplysningenes berettigelse. Ved mangelfull dokumentasjon skal regnskapsfører innhente eller utarbeide ytterligere dokumentasjon for å underbygge bokførte opplysninger.

Ved bokføring av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal regnskapsfører innenfor alminnelige rammer ta stilling til bruk av bokføringskontoer, balanseføring kontra resultatføring (aktivering/kostnadsføring), samt skatte- og avgiftsmessig behandling. Eventuelle uoverensstemmelser med oppdragsgiver skal avklares.

5.8.2.2 Dokumentasjon utarbeidet av regnskapsfører

Dokumentasjon utarbeidet av regnskapsfører skal vise årsaken til at transaksjonen eller disposisjonen gjennomføres og bokføres. Vesentlige poster skal godkjennes av oppdragsgiver dersom annet ikke er avtalt.

5.8.2.3 Kontoplan

Valg av kontoplan skal tilpasses pliktig regnskapsrapportering og oppdragsgivers rapporteringsbehov. Ved valg av bokføringskontoer skal regnskapsfører påse at relevante skatte- og avgiftsbestemmelser etterleves

5.8.2.5 Sporbarhet

Regnskapsfører skal sørge for toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, bokførte opplysninger og pliktig regnskapsrapportering.

5.8.3 Periodiske avstemminger

5.8.3.1 Formål

Avstemminger skal sikre at bokførte saldoer er i samsvar med underliggende dokumentasjon, og underbygge at bokførte saldoer fremstår som rimelige og sannsynlige.

5.8.3.2 Avstemminger ved pliktig regnskapsrapportering

Resultat- og balansekontoer skal avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre regnskapsrapporteringens kvalitet. For hver periode med pliktig regnskapsrapportering skal minimum følgende kontoer i balansen avstemmes:

 • kundefordringer og leverandørgjeld
 • kasse- og bankbeholdninger
 • skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • skyldig merverdiavgift

Avvik skal følges opp.

5.8.3.3 Ekstern informasjon ved avstemminger

Der hvor det er vesentlig for avstemmingen, skal regnskapsfører innhente informasjon og dokumentasjon fra eksterne kilder.

5.8.3.4 Dokumentasjon

Avstemminger skal dokumenteres slik at de kan etterprøves. Dokumentasjonen skal i tillegg til selve avstemmingen inneholde underliggende dokumentasjon og forklaring på eventuelle avvik.

5.8.4 Periodiske regnskapsrapporter

5.8.4.1 Frekvens

Periodiske regnskapsrapporter til oppdragsgiver skal utarbeides med den frekvens som følger av oppdragsavtalen.

5.8.4.2 Innhold og språk

Periodiske regnskapsrapporter skal bygge på avstemte tall, og være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Regnskapsførervirksomhetens navn skal fremgå av den samlede rapporteringen.

5.8.4.3 Kommentarer

Følgende skal kommenteres i forbindelse med periodisk regnskapsrapportering:

 • forutsetninger regnskapet bygger på, og som regnskapsfører ikke kan forvente at oppdragsgiver selv er oppmerksom på eller ser betydningen av
 • svakheter ved oppdragsgivers interne rutiner som er gjentakende eller som ikke er avklart, jf. punkt 5.2
 • oppdragsgivers vesentlige eller gjentatte brudd på oppdragsavtalen eller krav gitt i eller i medhold av lov, jf. punkt 5.3
 • uklarheter og spørsmål for øvrig

Regnskapsfører skal vurdere hvorvidt det er behov for å knytte kommentarer til negativ utvikling i oppdragsgivers egenkapital, likviditet og/eller inntjening.

5.9 Årsoppgjørsoppdrag

5.9.1 Regnskapsstandarder og regnskapsprinsipper

For regnskapspliktig oppdragsgiver skal regnskapsfører vurdere hvorvidt det bør avklares med oppdragsgiver hvilke regnskapsstandarder som skal legges til grunn. Regnskapsfører skal legge til grunn regnskapsprinsipper og vurderingsregler som følger av valgte regnskapsstandarder. Ved valg mellom flere mulige regnskapsprinsipper eller vurderingsregler skal regnskapsfører vurdere hvorvidt oppdragsgiver bør informeres om valgadgangen.

5.9.3 Avstemminger og dokumentasjon

Alle balansekontoer skal avstemmes og dokumenteres i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og/eller næringsoppgave, med mindre de er ubetydelige140. Resultatkontoer skal avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre et riktig regnskap. Regnskapsfører skal gjennomgå saldobalansen og vurdere dokumentasjonen av vesentlige beløp som fremstår som urimelige eller usannsynlige. Avvik skal følges opp.

5.9.4 Andre handlinger

Regnskapsfører skal, ved utarbeidelse av årsregnskap og/eller fastsettingsskjemaer skatt

 • opparbeide nødvendig forståelse av oppdragsgivers virksomhet til å kunne vurdere usikkerheter, estimater og andre spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller fastsettingsskjemaer skatt, og til å kunne utarbeide tilleggsopplysninger (noter) til årsregnskapet
 • drøfte eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller fastsettingsskjemaer skatt med oppdragsgiver, for å avgjøre korrekt regnskaps- og skattemessig behandling
 • utarbeide dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag/bokføringsgrunnlag) i samsvar med punkt 5.8.2.2
 • utarbeide tilleggsopplysninger (noter) til årsregnskapet, med tydelige referanser til de poster i regnskapet som opplysningene gjelder
 • etablere kontrollspor mellom saldobalanse og årsregnskap og/eller fastsettingsskjemaer skatt
 • informere oppdragsgiver om krav til underskrifter og innsending
 • informere oppdragsgiver om krav til oppbevaring

Regnskapsfører skal dokumentere gjennomføring av disse handlingene som en del av oppdragsdokumentasjonen.

5.9.5 Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Dersom regnskapsfører avgir en uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet skal dette skje i henhold til Anbefaling – Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet.

5.10 Rene rapporteringsoppdrag

Ved oppdrag som ikke omfatter løpende bokføring, kun bistand med utarbeidelsen av pliktig regnskapsrapportering, skal regnskapsfører minst

 • sørge for at arbeidsdelingen mellom regnskapsfører og oppdragsgiver (eller andre som har regnskapsføreroppdrag for oppdragsgiver) fremgår tydelig av oppdragsavtalen
 • få tilgang til det av oppdragsgivers regnskapsmateriale som er relevant for oppdraget
 • se til at rapporteringsgrunnlaget er dokumentert og avstemt, og se til at manglende dokumentasjon og avstemminger fremskaffes eller utarbeides
 • vurdere dokumentasjonen av vesentlige beløp som fremstår som urimelige eller usannsynlige

Regnskapsfører skal dokumentere gjennomføring av disse handlingene som en del av oppdragsdokumentasjonen.

6 Oppdragsdokumentasjon

6.1 Formål

Oppdragsdokumentasjonen skal inneholde vesentlige opplysninger om oppdragsgiver og regnskapsføreroppdraget. Oppdragsdokumentasjonen skal videre dokumentere det arbeid som regnskapsfører har utført for oppdragsgiver.

6.2 Innhold

Det skal for hver oppdragsgiver utarbeides oversiktlig dokumentasjon av regnskapsførers arbeid. Oppdragsdokumentasjonen skal ikke inneholde oppdragsgivers oppbevaringspliktige regnskapsmateriale. Oppdragsdokumentasjon som er utarbeidet av regnskapsførervirksomheten skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

6.2.1 Fremdriftsoversikt

Dato for gjennomføring av sentrale oppgaver skal dokumenteres, herunder

 • avstemminger, eventuelt kontroll av at nødvendige avstemminger er gjennomført av andre
 • produksjon av oppgaver og rapporter
 • kvalitetskontroll

6.2.2 Generelt for alle regnskapsføreroppdrag

Oppdragsdokumentasjonen skal minst inneholde

 • risikobasert kundekontroll (identitetskontroll)
 • uttalelse fra tidligere regnskapsfører, eventuelt begrunnelse for at slik uttalelse ikke er innhentet
 • oppdragsavtale med eventuelle endringer, vedlegg mv.
 • fullmakter og fullmaktsoversikt
 • begrunnelser for avvik fra standardens obligatoriske krav
 • fremdriftsoversikt
 • oversikt over mottak og utlevering av oppdragsgivers regnskapsmateriale
 • vurdering av oppdragsgivers interne rutiner
 • undersøkelse og rapportering ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til forhold som omfattes av hvitvaskingsloven
 • dokumentasjon av gjennomført kvalitetskontroll
 • korrespondanse av vesentlig betydning for oppdragsutførelsen, herunder brev og annen korrespondanse med oppdragsgiver hvor regnskapsfører påpeker vesentlige eller gjentatte svakheter ved oppdragsgivers interne rutiner, eller vesentlige eller gjentatte brudd på oppdragsavtalen eller krav gitt i eller i medhold av lov

6.2.3 Faktureringsoppdrag

Oppdragsdokumentasjonen for faktureringsoppdrag skal, i tillegg til det som følger av punkt 6.2.2, minst inneholde

 • utarbeidete faktureringsrapporter
 • utførte betalingspåminnelser
 • oversendelse til faktoringforetak
 • oversendelse til inkassoforetak

6.2.4 Lønnsoppdrag

Oppdragsdokumentasjonen for lønnsoppdrag skal, i tillegg til det som følger av punkt 6.2.2, minst inneholde:

 • utarbeidete a-meldinger, samt dokumentasjon som viser tidspunkt for innsendelsen samt navn på den som foresto innsendelsen
 • mottatte a-melding tilbakemeldinger
 • utarbeidete sammenstillingsoppgaver (årsoppgaver) lønn
 • rapportering til oppdragsgiver

6.2.5 Bokføringsoppdrag

Oppdragsdokumentasjonen for bokføringsoppdrag skal, i tillegg til det som følger av punkt 6.2.2, minst inneholde

 • egne gjennomførte avstemminger, inklusive underliggende dokumentasjon og forklaring på eventuelle avvik
 • periodiske regnskapsrapporter til oppdragsgiver
 • gjennomført pliktig regnskapsrapportering, for eksempel mva-meldinger, samt dokumentasjon som viser tidspunkt for innsendingen samt navn på den som foresto innsendingen
 • kontrollspor mellom bokførte opplysninger og gjennomført pliktig regnskapsrapportering
 • spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering eller bokførte opplysninger som er nødvendige for å utarbeide slike spesifikasjoner
 • budsjetter

6.2.6 Årsoppgjørsoppdrag

Oppdragsdokumentasjonen for årsoppgjørsoppdrag skal, i tillegg til det som følger av punkt 6.2.2, minst inneholde:

 • utarbeidet årsregnskap og/eller fastsettingsskjemaer skatt
 • årsberetning og revisjonsberetning (der det er aktuelt)
 • dokumentasjon som viser tidspunkt for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret, samt navn på den som foresto innsendingen
 • dokumentasjon som viser tidspunkt for innsending av fastsettingsskjemaer skatt, samt navn på den som foresto innsendingen
 • dokumentasjon av utførte handlinger som nevnt i punkt 5.9.4

6.2.7 Rene rapporteringsoppdrag

Oppdragsdokumentasjonen for rene rapporteringsoppdrag skal, i tillegg til det som følger av punkt 6.2.2, minst inneholde:

 • dokumentert og avstemt rapporteringsgrunnlag
 • egne gjennomførte avstemminger, inklusive underliggende dokumentasjon og forklaring på eventuelle avvik
 • vurderinger av dokumentasjonen av vesentlige beløp som fremstår som urimelige eller usannsynlige
 • gjennomført rapportering
 • dokumentasjon som viser tidspunkt for innsending av eventuell pliktig regnskapsrapportering, samt navn på den som foresto innsendingen

6.3 Tilgang

Oppdragsdokumentasjon skal ikke lånes ut til oppdragsgiver, revisor eller andre uten godkjenning fra oppdragsansvarlig regnskapsfører. Oppdragsdokumentasjonen skal uansett ikke lånes ut der hvor det er fare for at innholdet kan gå tapt.

6.4 Oppbevaring av oppdragsdokumentasjon

Oppdragsdokumentasjonen skal oppbevares ordnet og betryggende sikret mot urettmessig tilgang, endring, sletting, tap og ødeleggelse i fem år etter utløpet av regnskapsåret. Kopi av brev og annen korrespondanse med oppdragsgiver hvor regnskapsfører har påpekt vesentlige eller gjentatte brudd på oppdragsavtalen eller krav gitt i eller i medhold av lov, jf. punkt 5.3, skal oppbevares i ti år etter utløpet av regnskapsåret. Når oppbevaringstiden utløper skal oppdragsdokumentasjonen makuleres eller slettes innen et år.

7 Kvalitetskontroll

7.1 Overordnet intern kontroll på oppdragsnivå

Oppdragsansvarlig eller en annen autorisert regnskapsfører skal minst en gang årlig kontrollere at oppdragsavtalen og krav gitt i eller i medhold av lov etterleves for hver oppdragsgiver.

Overordnet intern kontroll på oppdragsnivå skal minst omfatte at:

 • oppdragsavtalen er à jour
 • fullmakter er skriftlig dokumentert og à jour
 • oversikt over mottak og utlevering av oppdragsgivers regnskapsmateriale er à jour
 • vurdering av oppdragsgivers interne rutiner er gjennomført og dokumentert
 • avstemminger utføres og dokumenteres tilfredsstillende
 • handlinger i forbindelse med årsoppgjør er gjennomført, jf. punkt 5.9.4
 • rapportering gjennomføres i henhold til oppdragsavtalen og krav gitt i eller i medhold av lov
 • fremdriftsoversikt er à jour
 • oppdragsdokumentasjon er à jour

7.2 Medarbeideres oppdragsutførelse

Dersom arbeid utføres av andre enn oppdragsansvarlig regnskapsfører skal oppdragsansvarlig regnskapsfører utføre kvalitetskontroll av det utførte arbeidet, eventuelt påse at slik kontroll utføres av en eller flere andre autoriserte regnskapsførere.

Kvalitetskontroll av medarbeideres oppdragsutførelse skal minst omfatte

 • oppdragsutførelse, herunder gjennomført fakturering, lønnsregistrering, betaling, bokføring, avstemming, årsoppgjør mv.
 • rapportering, herunder gjennomført pliktig regnskapsrapportering og rapportering til oppdragsgiver

7.3 Feil og mangler

Feil og mangler avdekket under kvalitetskontroll skal korrigeres så raskt som mulig. Gjennomført korreksjon skal dokumenteres.

7.4 Dokumentasjon av kvalitetskontroll

Gjennomført kvalitetskontroll skal dokumenteres som del av oppdragsdokumentasjonen, herunder avdekkete feil og mangler. Dokumentasjonen skal også inneholde vurderingen av frekvens og omfang av kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse.