Autorisasjon for regnskapsførere

Kravene for å kunne søke om autorisasjon til Finanstilsynet fremgår av regnskapførerloven § 4 som bestemmer at:

«Autoriserte regnskapsførere skal:

  1. være bosatt i en EØS-stat,
  2. ha fast kontorsted i Norge,
  3. være økonomisk vederheftig,
  4. ha ført en hederlig vandel,
  5. ikke være mindreårig eller fratatt rettslig handleevne etter vergemålsloven,
  6. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet,
  7. ha 2 års regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet.

Finanstilsynet kan gi dispensasjon fra bopelskravet i første ledd nr. 1. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra kravet etter første ledd nr. 2 om fast kontorsted i Norge dersom de av regnskapsførers dokumenter som gjelder oppdragsgivere i Norge, oppbevares på et fast sted her i riket på en ordnet og forsvarlig måte. Dokumentene skal være tilgjengelige og tilrettelagt for innsyn av offentlig kontrollmyndighet.

Finanstilsynet kan ved forskrift fastsette bestemmelser om autorisasjon av regnskapsførere med yrkeskvalifikasjoner fra andre land.

Ved søknad om autorisasjon som regnskapsfører skal det legges frem ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.»

Utdanningskrav

Hva gjelder utdanningskravet er dette regulert i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m. v. § 1-1 som bestemmer at:

«Det kreves at søker har bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller en annen høyere grad enn bachelorgrad. Utdanningen må oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Profileringsemnene skal omfatte norske regler om skatt, avgift og rettslære. Dokumentasjon for utdanningen skal vise hvordan kravet til profileringsemner er oppfylt.

Mastergrad i regnskap og revisjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon, høyere revisorstudium (HRS) og treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner, oppfyller utdanningskravet uten hinder av kravene i første ledd.

Dersom utdanningen som nevnt i første og andre ledd er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i § 4-1 for siste treårsperiode.»

Utdanningskravet fremgår av nedenfor inntatte skjematiske oppstilling, kopiert fra Finanstilsynets hjemmesider.

Du kan lese mer om hvordan få autorisasjon som regnskapsfører på Finanstilsynets hjemmesider her: https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/regnskapsforer/personlig-autorisasjon-som-regnskapsforer/