Skattegrep kan føre til at 700.000 ekstra må betale formuesskatt

Stig Flesland

Kommunene bør i større grad benytte seg av ostehøvelkutt, mener Sanner. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre)

 

Staten kan hanke inn mellom 14 og 15 milliarder kroner ekstra i boligskatt – dersom man endrer verdsettelsen av boligene i formuesskatten.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Tallene fremkommer i et svar fra finansminister Jan Tore Sanner (H) på et skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H). Lønseth har stilt spørsmålet:

Hva vil effekten være dersom verdsettelsesrabattene i formuesskatten settes til 20 pst. for primærbolig, 15 pst. for fritidseiendom og fjernes for sekundærbolig?

Bakgrunnen for spørsmålet var et medieoppslag i Klassekampen den 29. juli 2020. Der foreslår AUF å øke formueskatten for boligeiere og innføre en obligatorisk, kommunal eiendomsskatt. Videre ble det foreslått å senke verdsettingsrabatten til 20 prosent for primærbolig, til 15 prosent for fritidseiendom og fjerne den for sekundærbolig. Rentefradraget foreslås fjernet for sekundærbolig, mens settes til et tak på to millioner kroner for primærbolig.

Ifølge Sanner og Finansdepartementet vil dette øke skatten med 14,4 milliarder kroner.

Nesten 700.000 ekstra må betale formuesskatt

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!

«Det anslås at en reduksjon av verdsettelsesrabatten for primærbolig fra 75 til 20 pst. vil øke provenyet med 11,8 mrd. kroner påløpt i 2020. Fjerning av verdsettelsesrabatten for sekundærbolig anslås å øke provenyet med om lag 320 mill. kroner påløpt.

For å beregne effekten av at rabatten for fritidsbolig settes til 15 pst., må det gjøres et anslag på markedsverdier. Fritidsbolig verdsettes i dag lavt. I vedlegg 1 i Prop. 1 LS anslås årlig skatteutgifter, og for fritidsbolig er markedsverdiene på usikkert grunnlag anslått ved å multiplisere formuesverdiene med fem. Dersom dette legges til grunn, anslås en verdsettelsesrabatt på 15 pst. å øke provenyet med 1,6 mrd. kroner påløpt i 2020.

Dersom alle tre endringene gjennomføres i kombinasjon, anslås provenyet å øke med om lag 14,4 mrd. kroner. Samlet provenyøkning blir større enn summen av de isolerte provenyøkningene av hver enkelt endring fordi bunnfradraget ikke kan benyttes mer enn én gang. Det anslås at forslagene vil øke antall skattytere som betaler formuesskatt i 2020 fra 550 000 til 1,25 millioner.»