Regelendringer fra 1. juli 2020

Stig Flesland

Kommunene bør i større grad benytte seg av ostehøvelkutt, mener Sanner. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre)

 

Fra og med 1. juli er det en rekke nye regler innenfor skatt og finans. Denne oversikten, fra Finansdepartementet, inneholder også viktige  regelendringer som er blitt vedtatt i løpet av våren.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere får på visse vilkår støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Det kan gis støtte for juli og august måned. Støtten er på maksimalt 15 000 kroner per ansatt og graderes ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad. Ordningen trådte i kraft 23. juni 2020.

Det er Skatteetaten som forvalter ordningen.

Les mer i Prop. 131 L (2019-2020) Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet). 

Fradrag for investeringer i oppstartsselskap

Fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides. Beløpsgrensen er økt til 1 million kroner per investor, og grensen for aksjeinnskudd i foretakene er økt til 5 millioner kroner. Videre er det åpnet for at ansatte kan benytte ordningen. Endringene i beløpsgrensene gjelder fra og med inntektsåret 2020. Utvidelsen som omfatter oppstartsselskapenes egne ansatte gjelder for inntektsårene 2020 og 2021.

Les mer i Prop. 126 L (2019-2020) – Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) kapittel 3.

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Arbeidstaker kan gis en skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet. Den maksimale skattefrie fordelen økes fra 3 000 til 5 000 kroner. Endringen trådte i kraft i juni med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Les mer i Prop. 126 L (2019–2020) Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) kapittel 4. 

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvidet

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap var etter reglene inntil nylig avgrenset til personer som er ansatt etter 1. januar 2018. Dette vilkåret blir nå fjernet slik at ordningen kan benyttes av alle ansatte i selskap som kvalifiserer. Ordningen utvides slik at selskap med 25 ansatte eller færre kan bruke ordningen, og den øvre grensen for selskapets samlede driftsinntekter og balansesum blir hevet til 25 mill. kroner. Endringene trådte i kraft 25. juni 2020.

Les mer i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 5. 

Redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020

Arbeidsavgiften for mai og juni (tredje termin) 2020 reduseres tilsvarende fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Forfall er utsatt fra 15. juli til 15. oktober.

Arbeidsgivere som har nullsats på arbeidsgiveravgift (sone V og Svalbard) skal få et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget med nullsats for samme termin.

Les mer i Prop. 107 LS (2019-2020) – Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 2Innst. 361 L (2019-2020) punkt 2, og Innst. 360 S (2019-2020) punkt 5.1.1.

Kompensasjonsordningen forlenges

Kompensasjonsordningen for bedrifter med omsetningsfall på minst 30 prosent forlenges til og med august. Tilskuddet for bedrifter vil gradvis reduseres fra og med juni. Søknadsportalen åpner for søknader for juni og juli i midten av august. Endringene vil bli fastsatt i forskrift så snart som mulig.

Det kan søkes om tilskudd for månedene mars, april og mai frem til 31. juli.

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!

Det er Skatteetaten som forvalter ordningen.

Pressemelding om forlengelse av ordningen

Særskilt pressemelding om søknadsfrist

Om ordningen generelt: https://kompensasjonsordning.no/

Redusert engangsavgift på bruktimporterte biler

Engangsavgiften for bruktimporterte motorvogner eldre enn fem år blir redusert med virkning fra 1. juli 2020. Endringen gjennomføres ved å endre bruksfradragstabellen i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner.

Se forskrift om endring i forskrift engangsavgift på motorvogner.

Veibruksavgift på flytende biodrivstoff

Veibruksavgiften på drivstoff utvides fra å gjelde biodrivstoff som omfattes av omsetningskravet etter produktforskriften, til å gjelde flytende biodrivstoff generelt. Tiltaket ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2020, med virkning fra 1. juli 2020.

Se Prop. 1 LS (2019-2020) kapittel 10.5 og Innst. 3 S (2019-2020) punkt 10.5.

Dybdejournalistikk får fritak for merverdiavgift

Merverdiavgiftsfritaket for aviser, i trykt og elektronisk format utvides til å omfatte dybdejournalistikk. Tiltaket ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020, og trer i kraft fra 1. juli 2020.

Les mer i Prop. 107 LS (2019-2020) kapittel 11 og Innst. 361 L (2019-2020) kapittel 11.

Nyhetssak i forbindelse med fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett.

Ufortollede kjøretøy til ambassade får fritak for merverdiavgift

Det har blitt lovfestet at ambassader og diplomater kan kjøpe kjøretøy fra bilforhandlers eget tollager med fritak for merverdiavgift. Fritaket har i praksis eksistert siden 1970-tallet.

Les mer i Prop. 107 LS (2019-2020) – Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 17 og Innst.  361 L (2019-2020) punkt 17.

Fritak for toll på kjøtt fra egen jakt til egen bruk

Det har blitt lovfestet at jegere kan innføre kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning uten å betale toll. Fritaket er en videreføring av praksis.

Les mer i Prop. 107 LS (2019-2020) – Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 16 og Innst. 361 L (2019-2020) punkt 16.

Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer

Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer reduseres til (prisjustert) 2017-nivå. Endringen gjennomføres fra 1. juli 2020.

Les mer i nyhetssak 20. juni 2020 og Innst. 361 (2019–2020) punkt 1.1.1.

Merverdiavgiftskompensasjon – utsatt foreldelsesfrist

Kommuner, fylkeskommuner og enkelte private og ideelle virksomheter får kompensert merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. For kommuner og fylkeskommuner gjelder en særlig kort foreldelsesfrist på krav om merverdiavgiftskompensasjon. Hvis kravet faller bort fordi fristen ikke blir overholdt, kan det få store konsekvenser for økonomien i enkelte kommuner. For å avhjelpe arbeidspresset i kommuner og fylkeskommuner som følge av virusutbruddet, er det vedtatt en forskriftshjemmel som gir departementet adgang til å gi regler om avvikende foreldelsesfrist for merverdiavgiftskompensasjon i enkelte situasjoner. Departementet vil så snart som mulig fastsette forskrift om utsatt foreldelsesfrist for krav om merverdiavgiftskompensasjon for perioden januar og februar.

Les mer i Prop. 107 LS (2019-2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 7 og Innst. 361 L kapittel 7. 

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Renten ved forsinket betaling, samt kompensasjon for inndrivelseskostnader blir endret med virkning fra 1. juli. Endringene innebærer at forsinkelsesrenten er 8 prosent p.a. (ned 1,50 prosentpoeng fra dagens nivå). Satsen for standardkompensasjon er satt til 430 kroner, en økning på 30 kroner.
Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Les forskrift om forsinkelsesrenten

Elavgift – elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre

Det er vedtatt å gå bort fra særregler om full elavgift for kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre. Kraft til datasentrenes aktivitet som ikke gjelder utvinning av kryptovaluta ilegges elavgift med redusert sats. Vedtaket om full avgift for bare deler av datasentrenes virksomhet har vist seg vanskelig å gjennomføre og kan være uforenlig med EØS-regelverket om statsstøtte.

Omfanget av utvinning av kryptovaluta er for øvrig begrenset. Stortinget vedtok å oppheve vedtaket om full elavgift for kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. Opphevingen trådte i kraft fra samme tidspunkt.

Les mer i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 12.

Overgangsordning for håndtering av utleggstrekk ved overføring av kommunal skatteoppkrever til Skatteetaten

Det er vedtatt en forskriftshjemmel i skattebetalingsloven som en overgangsordning for å håndtere utleggstrekk ved overføring av kommunal skatteoppkrever til Skatteetaten. Endringen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet har gjort enkelte tilpasninger i mandatet til Norges Bank for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, med virkning fra 30. juni 2020. Mandatendringen innebærer at statsobligasjoner utstedt av Estland i lokal valuta og som inngår i Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index inkluderes i statsdelen av obligasjonsindeksen fra og med 1. desember 2020.

Regelendringer i vår

Formuesskatt

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes for aksjer, driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) fra 25 til 35 prosent med virkning fra inntektsåret 2020. Det er også vedtatt en midlertidig ordning om utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Denne gjelder for personlige eiere når virksomheten har regnskapsmessig underskudd.

Les mer i Prop. 53 LS (2019-2020) – Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) punkt 3 og Innst. 198 L (2019-2020) punkt 3, og Prop. 126 L (2019-2020) – Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) punkt 2 og Innst. 362 L (2019-2020).

Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Det er vedtatt midlertidige endringer i petroleumsskatten. Endringene innebærer at utgifter til nærmere angitte driftsmidler, tillagt en friinntekt på 24 pst., kan utgiftsføres umiddelbart i særskattegrunnlaget i det året utgiftene pådras. Videre kan skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inntektsårene 2020 og 2021, utbetales årlig gjennom negativ terminskatt. Endringene gjelder med virkning for utgifter pådratt fra og med inntektsåret 2020 og underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inntektsårene 2020 og 2021.

Les mer i Prop. 113 L (2019-2020) Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven og Innst. 351 L (2019-2020).

Flypassasjeravgiften er midlertidig opphevet

Flypassasjeravgiften er opphevet for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Fra 1. november 2020 vil flyginger igjen være avgiftslagt i tråd med Stortingets vedtak om flypassasjeravgift for budsjettåret 2020.

Les mer i Prop. 53 LS (2019-2020) Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) kapittel 4  og Innst. 197 S punkt 2.5.

Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert

Den lave merverdiavgiftssatsen har blitt redusert fra tolv til seks prosent med virkning fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Den lave merverdiavgiftssatsen omfatter blant annet persontransport, utleie av rom i hotellvirksomhet, museer og kinoforestillinger.

Les mer i Prop. 58 LS (2019-2020) Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond, lov om endringer i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) kapittel 7Innst. 200 S, punkt 3Prop 67 S (2019-2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) punkt 2.11. og i  Innst. 216 S (2019-2020) punkt 2.11.

Midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon (gjeldsforhandling)

For å begrense ulempene som følge av virusutbruddet har Finansdepartementet gitt forskrift om at fortrinnsretten for skatte- og avgiftskrav etter dekningsloven § 9-4 første ledd nr. 1, 3, 4 og 5 ikke gjelder ved rekonstruksjon (gjeldsforhandling) som åpnes med hjemmel i midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19.

Se forskrift 11. mai 2020 nr. 974 om midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon etter midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19.

Selskapsunderskudd kan tilbakeføres midlertidig

Det er vedtatt en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd de to foregående årene. Tiltaket gir et kontanttilskudd til selskap tilsvarende skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet og forventes å gi positive likviditetsvirkninger ved at banker i en overgangsperiode vil være mer villige til å yte lån. Det gjelder en øvre beløpsgrense for tilbakeføring av underskudd på 30 millioner kroner.

Les mer i Prop. 53 LS (2019-2020) Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) kapittel 2, Innst. 197 S punkt 2.5. og Innst. 198 L (2019-2020) Kapittel 2.

Endring i dekningsrekkefølgen for motregning i tilgodebeløp på skatt og avgift

For å sikre hensiktsmessig dekning ved krav på tilbakebetaling og administrative sanksjoner etter lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskudd for foretak med stort omsetningsfall, er det vedtatt endringer i dekningsrekkefølgen ved motregning i tilgodebeløp på skatt og avgift.

Se forskrift 7. mai 2020 nr. 963 om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften).

Midlertidig fritak fra lønnsrapportering og plikten til å foreta forskuddstrekk for utenlandske arbeidsgivere som har norske ansatte som jobber fra hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-utbruddet

Det er innført tiltak for å lette på administrative plikter som oppstår for utenlandske foretak som har ansatte som utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge i stedet for fra sitt faste arbeidssted i utlandet som følge av Covid-19-utbruddet. Finansdepartementet har i forskrift gitt fritak fra rapporteringsplikten etter skatteforvaltningsloven § 7-2 og plikten til å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-4 første ledd.

Fritakene er begrenset til arbeidsgivere hjemmehørende i utlandet som ikke har arbeidstakere som arbeider i Norge under ordinære omstendigheter. Fritakene er tidsbegrenset og gjelder fra og med fredag 13. mars 2020 og ut inntektsåret 2020.