Personvernforordningen (GDPR)

Forfatter: Åste Marie Bergseng Skullerud, Marius Engh Pellerud, Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad1.utgaveISBN/EAN: 9788215026473Utgivelsesår: 2018

1 299,00 kr

Legg i handlekurv

EUs personvernforordning (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) [GDPR]) blir gjennomført i norsk rett i 2018. Samtidig blir personopplysningsloven 2000 opphevet. Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i forordningen kan forstås og anvendes.

Med forordningen blir et nytt regelverk for behandling av personopplysninger i privat og offentlig sektor innført. Forordningen fastsetter vilkår for å behandle personopplysninger og gir individet en rekke rettigheter ved behandlingen. I tillegg gir den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig språk og gir anvisning på en rekke kompliserte vurderingstemaer.

Boken er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen (og etter hvert ny personvernlov) i sitt arbeid, for eksempel ledere, personvernombud og teknologer.

Anbefalinger