Disse 7 tingene endrer vi oftest i skattemeldingen

Mange poster i skattemeldingen endres av skattebetalerne. Her er de som endres oftest.

Martin Huseby Jensen

Hvert eneste år sier vi i Skattebetalerforeningen at forhåndsutfylt ikke er det samme som ferdig utfylt. Veldig mange har nemlig behov for å rette de forhåndsutfylte postene i skattemeldingen.

Men hvilke poster er det som oftest endres? Vi har stilt det spørsmålet til Skatteetaten. Her er svaret – og vår veiledning til posten.

1. Reisefradrag

Reisefradraget består av avstandsfradraget pluss (i noen tilfeller) bom/fergefradraget, fratrukket egenandelen. Reisefradraget er 1,65 kroner per kilometer – uansett om du reiser kollektivt, bruker egen bil, sitter på med venner eller må bruke drosje.

Summen av reisefradraget må reduseres med et bunnfradrag som for 2022 utgjør 14.000 kroner. Du skal bruke det faktiske antall dager du har reist til jobben. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Fravær på grunn av sykdom, yrkesreiser, permisjon og lignende skal trekkes fra hvis det utgjør mer enn 15 arbeidsdager per år.

Bor du på grunn av arbeidet utenfor hjemmet, kan du få fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser). Fradraget gis etter de samme regler og satser som ved arbeidsreiser, med ett unntak:

Har du brukt fly ved besøksreisen, kan du i stedet for avstandsfradrag (kr 1,65 per km) kreve fradrag for kostnader til flybillett. Kostnadene må kunne dokumenteres.

2. Renter av gjeld i norske banker

Renteutgifter er fradragsberettiget i alminnelig inntekt, og inkluderer renter betalt på innenlandske og utenlandske lån, banklån, private lån og lån fra arbeidsgiver. Ved private lån, lån i utenlandsk bank og lån fra arbeidsgiver må du selv føre opp fradraget i skattemeldingen.

Ektefeller kan fritt fordele renteutgifter seg imellom. Normalt sett har ikke dette betydning, men i enkelte tilfeller kan det ha stor betydning.

Les mer om dette

3. Gjeld

Her fører du gjeld i Norge, og det gjelder og så gjeld til privatpersoner. Dersom ubetalt restskatt er forfalt til betaling per 31. desember 2021, skal beløpet føres her. Ved stetsevarige festerettigheter, typisk tomtefeste, skal du som fester føre opp den kapitaliserte forpliktelsen til å betale festeavgift.

4. Formuesverdi kjøretøy

Biler, motorsykler, snøscootere og andre motorkjøretøyer verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris og registreringsår:

Registreringsår Verdi av listepris som ny
2022 75 %
2021 65 %
2020 55%
2019 45 %
2018 40 %
2017 30 %
2016 20 %
2007 – 2015 15 %
1993 – 2006 1.000 kroner

Listepris finnes på skatteetaten.no/listepris. Kjøretøy som er 30 år eller eldre verdsettes til antatt salgsverdi.

5. Bank, lån og forsikring

Disse postene inneholder renteinntekter og lignende kapitalinntekter.

De er ofte forhåndsutfylt med renteinntekter av:

 •     innenlandske bankinnskudd
 •     spareinnskudd i norske boligbyggelag
 •     innskudd i fast organiserte norske spareforeninger
 •     bankinnskudd som forvaltes av vergemålsmyndighetene
 •     låne- og spareinnskudd i norske samvirkelag eller forbruksforeninger

videre har du renteinntekter fra blant annet:

 •     norske fordringer
 •     norske leieboerinnskudd
 •     norske pantobligasjoner
 •     avkastning av indeksobligasjoner (IO) og banksparing med aksjeindeksert avkastning (BMA)
 •     andre innenlandske gjeldsbrev
 •     obligatoriske låneinnskudd i innenlandske samvirkeforetak mv.Bankinnskudd

6. Formuesverdi primærbolig

Mange er opptatt av verdisettelsen av boligen sin. Kanskje særlig i disse dyrtider er dette viktig. Skattebetalerforeningen har de siste månedene mottatt en hel rekke spørsmål knyttet til verdisettelsen av primæbolig.

Dersom du opplever boligen for høyt verdsatt, og kommunen du bor i benytter Skatteetatens satser for verdsettelse av eiendomsskatt, kan det være gunstig å hente inn ny verdivurdering fra megler. På denne måten kan både formuesskatt og eiendomsskatt reguleres.

Formuesverdien for primærbolig er 25 prosent av boligens verdi, dersom denne er under 10 millioner kroner. Over 10 millioner er prosentandelen 50 prosent for det overskytende i inntektsåret 2022 (70 prosent i inntektsåret 2023).

7. Overskudd fra utleie av fast eiendom

Hvor mye skatt du betaler ved utleie av fast eiendom, avhenger av hva slags eiendom du leier ut.

Normalt betaler du 22 prosent skatt av overskuddet.

Dersom utleien regnes som næringseiendom kan overskuddet skattlegges opp mot 50,6 prosent.

Husk at dersom leieinntektene er skattepliktig så får du fradrag ved underskudd om kostnadene er høyere enn inntektene. Dette innbefatter ikke kostnader knyttet til kortidsutleie av egen bolig eller fritidseiendom du selv benytter seg av.

Til slutt et bonusspor vi vet flere endrer på: 

Fradrag for barnepass (foreldrefradrag)

Foreldre som har dokumenterte utgifter til pass og stell (barnehage, dagmamma, skolefritidsordning mv.) av barn som er 11 år eller yngre (født i 2012 eller senere) kan kreve fradrag i denne posten for utgifter på inntil 25.000 kroner for ett barn.

Fradragsbeløpet øker med 15.000 kroner per barn utover det første barnet. Det er uten betydning om alle utgiftene knytter seg til kun ett av barna.

Det gis fradrag for oppholdskostnader, merkjøring til barnehage og lignende innenfor maksimalbeløpene, men ikke utgifter til kost (matpenger).