Fradrag fra A til Y

Jakten på fradragene er viktig for mange. Skattebetalerforeningen har laget en oversikt over det du kan ha krav på.

Martin Huseby Jensen

Selv om en del av fradragene er forhåndsutfylt i skattemeldingen, er det likevel viktig å sjekke om fradragene er korrekt ført opp. I tillegg er det slik at en rekke fradrag ikke er ferdig utfylt i skattemeldingen.

Det er både din plikt og til din fordel å kontrollere postene i skattemeldingen.

Blant annet ble det i fjor innført endringer i stillingen til Boligsparing for Ungdom (BSU), hvor det årlige innskuddet er begrenset oppad til 27.500 kroner

Aksjehandel mv. 

Du har krav på fradrag for løpende utgifter i forbindelse med aksjehandel.

Alternativt fordelingsfradrag

Har du jobbet i utlandet, kan du ha krav på alternativt fordelingsfradrag i skatten. Har du lønnsinntekt fra utlandet kan du ha krav på fradrag dersom vilkårene etter den såkalte ettårsregelen er oppfylt, eller dersom du har jobbet i et land Norge har unntaksskatteavtale med.

Fradraget er en forholdsmessig nedsettelse av skatten i Norge med den delen av skatten som skyldes utenlandsinntekten. 

Arbeidsreise

Fradrag for reiser til og fra jobb. Du multipliserer antall kilometer med en sats på 1,56 kroner. Overstiger antall kilometer 50.000 i løpet av et år, bruker du 0,76 kroner per kilometer på overskytende – inntil 75.000 kilometer. Du må trekke fra et bunnbeløp på 23.900 kroner som ikke er fradragsberettiget.

Boligselskap

Fradragsberettigede kostnader for andelseier eller sameier i boligsameie blir som regel innrapportert fra laget/sameiet, og kommer forhåndsutfylt på skattemeldingen.

Bompenger 

Du har kun fradragsrett dersom bilbruk til og fra jobb fører til at du får minst to timer kortere reise- og ventetid enn du ville gjort med kollektivtransport, regnet under ett for hver gang du reiser hjemmefra til du kommer hjem igjen. For å få fradrag må samlede utgifter til bom og ferge overstige 3.300 kroner per år. Er vilkårene oppfylt får du fradrag for de samlede utgifter.

BSU (boligsparing for ungdom)

BSU-ordningen gir fradrag direkte i skatt med 20 prosent av innbetalt beløp. Maksimalt innbetalt beløp er 27.500 kroner per år, noe som gir et maksimalt årlig skattefradrag på 5.500 kroner. Maksimalt samlet sparebeløp er 300.000 kroner.

BSU-kontoen vises i skattemeldingen, der du også finner andre kapitalpostene, men selve fradraget finner du under den foreløpige beregningen av skatt.

Fagforeningskontingent 

Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil 3.850 kroner. Ofte vil fradraget være forhåndsutfylt på skattemeldingen.

Faglitteratur

Utgifter til faglitteratur i tilknytning til jobb inngår i minstefradraget, og vil derfor kun være aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter i stedet for minstefradrag.

Ferge

Se «Bompenger» – de samme regler gjelder.

Flyttekostnader

Har du måttet flytte på grunn av arbeidet kan du kreve fradrag for kostnadene forutsatt at du har akseptert tilbudet om stilling før flyttingen starter. Beløpet inngår imidlertid i minstefradraget, og vil derfor kun være aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter.

Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av ny arbeidsgiver.

Foreldrefradrag

Det gis fradrag for utgifter til pass og stell av barn, normalt for barn under 12 år. Fradraget gis for faktiske utgifter, begrenset oppad til 25.000 kroner for et barn, deretter økende med 15.000 kroner for hvert ytterligere barn.

Altså vil fradraget være 40.000 kroner om man har to barn, 55.000 kroner om man har tre. 

Fradrag for utenlandsk skatt

Dersom du har inntekt eller formue i tilknytning til utlandet, kan du ha krav på fradrag i norsk skatt.

Fremførbart underskudd

Dersom du har fradrag som er større en inntektene dine blir nettoinntekten negativ. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom du har hatt store tap ved salg av fast eiendom eller aksjer. Et slikt underskudd fremføres til påfølgende år.

Er du gift, vil underskuddet først overføres til din ektefelle. Eventuelt resterende underskudd overføres til din skattemelding påfølgende år.

Gave til frivillige organisasjoner

Det gis fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner. For å få fradrag må gaven være på minst 500 kroner per organisasjon samlet gjennom inntektsåret. Maksimalt fradrag er 40.000 kroner i 2021. 

Har du gitt mer enn maksimalbeløpet ett år, kan det overskytende ikke overføres til senere inntektsår.

Eksempel: Kari har gitt 500 kroner i gave til Røde Kors i 2021 og vil ha krav på fradrag for hele beløpet. Ola derimot ønsket å gi gave til flere organisasjoner og ga 250 kroner til fire forskjellige organisasjoner. Siden gavene til den enkelte organisasjon er under 500 kroner vil Ola ikke få noe fradrag.

Legg merke til at ektefeller har hvert sitt maksimalbeløp.

Eksempel: Erik har gitt 37.000 kroner til Kirkens bymisjon. I tillegg har han og hans kone Berit til sammen gitt 16.000 kroner til Plan Norge. Alt er imidlertid innrapportert på ham, og han vil derfor bare få fradrag for 50.000 kroner, mens Berit ikke får fradrag for noe.

TIPS: Erik bør i dette tilfellet ta kontakt med Plan Norge, og be om at halvparten av gavebeløpet, 8.000 kroner, blir innrapportert på Berit.

Både personlige skattytere og selskap kan få fradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen som mottar gaven høre til i Norge eller annet EØS-land. Organisasjonen må ha et ideelt formål og må være registrert i Enhetsregisteret (eller tilsvarende register for utenlandske organisasjoner). Selskaper og sammenslutninger må i tillegg ha nasjonalt omfang, dette gjelder også tros- og livssynssamfunn. 

For stiftelser gjelder ikke et slikt krav, disse må i stedet motta offentlig støtte i det år gaven gis.

Mottakerorganisasjon må innrapportere gaven til Skattedirektoratet på givers personnummer (organisasjonsnummer) for at gaven skal gi fradragsrett. Gaven skal for personlige skattytere fremgå av den forhåndsutfylte skattemeldingen. Ved manglende innrapportering, må du ta kontakt med den aktuelle organisasjonen og be om ny innrapportering.

Personer som gir gaver til utenlandske organisasjoner innenfor EØS-området må selv kreve fradrag i skattemeldingen. Fradraget føres i skattemeldingen post 3.3.7. Sørg for å ha dokumentasjon på innbetalt beløp hvis skattekontoret skulle etterspørre dette.

Hvis den ene ektefellen i skattemeldingen manuelt fører opp et gavefradrag som er innrapportert på den andre ektefellen, vil dette bli strøket. Sørg derfor for at mottakerorganisasjonen rent faktisk har innrapportert beløpene etter den fordelingen som dere ønsker å ha i skattemeldingen.

Se eksemplene over om Berit og Erik.

Gave til vitenskapelig forskning

Det er fradragsrett for gave til institutt som med medvirkning av staten driver vitenskapelig forskning. Fradrag gis for inntil 10.000 kroner, uavhengig av skattyters inntekt. Fradrag for større beløp gis med inntil 10 prosent av skattyters alminnelige inntekt (før fradrag for gaven).

Eksempel: Evas alminnelige inntekt (nettoinntekt) før fradrag for gaven er 400.000 kroner. Hun kan få fradrag for gave på inntil 40.000 kroner.

Det er et vilkår for fradrag at mottaker innrapporterer gaven til Skattedirektoratet.

Gaven skal fremgå av den forhåndsutfylte skattemeldingen. Ved manglende innrapportering, må skattyter ta kontakt med det aktuelle instituttet og be om at de innrapporterer de nødvendige opplysninger om gaven til skattemyndighetene.

Gebyrer, bøter mv. 

Etableringsgebyr mv. ved nytt lån

Ved kjøp av bolig betaler du enten dokumentavgift (hvis det er en selveierbolig) eller et gebyr til borettslaget/forretningsfører, og i tillegg et tinglysingsgebyr i forbindelse med hjemmelsovergangen. Disse utgiftene kan du ikke kreve direkte fradrag for (de er likevel en del av inngangsverdien).

Det gebyret som betales til banken i forbindelse med at du tar opp lån, kan du derimot føre til fradrag. Banken vil vanligvis sørge for å føre opp dette gebyret sammen med gjeldsrentene slik at det er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Refinansiering

Dersom du refinansierer lån kan du trekke fra både gebyret til banken (som ved nytt lån), utgifter til tinglysing av ny pantobligasjon og dessuten eventuelle utgifter til ny takst i forkant av refinansieringen.

Det er bare gebyret til banken som er forhåndsutfylt. Tinglysingsgebyr og utgifter til ny takst må du selv føre opp i skattemeldingen post 3.3.1.

Forvaltningsgebyr

Oppbevarer du inntektsgivende verdipapirer i bankboks er det fradragsrett for leien. Inntektsgivende papirer kan for eksempel være aksjer og obligasjoner. Verdipapirene regnes som «inntektsgivende» selv om de i perioder ikke gir avkastning.

Bankboksleien kan i slike tilfelle fradragsføres i skattemeldingen post 3.3.7. Det er ikke noe standardbeløp eller beløpsgrense på hvor mye som kan fradragsføres. Det skal ikke foretas noen fordeling av fradraget selv om du også bruker bankboksen til å oppbevare annet enn inntektsgivende papirer.

Tegningsgebyr

Du får fradrag for gebyrer som knytter seg til etableringen av spareordninger (tegningsgebyr). Men siden gebyret anses å knytte seg til avkastningen av spareordningen gis det først fradrag når avkastningen er endelig – normalt når spareordningen avsluttes.

VPS- gebyr

VPS-gebyr er fradragsberettiget. Beløpet fradragsføres i skattemeldingens post 3.3.7.

Inkassogebyr

Inkassogebyr og omkostninger i forbindelse med inkasso er ikke fradragsberettiget.

Hjemmekontor

Dette er et fradrag for deg som har et rom hjemme som er i eksklusiv bruk i jobb for arbeidsgiver. Fradraget settes sjablongmessig til 1.850 kroner året, eller alternativt de faktiske utgifter til strøm, og utgifter til boligen som kan tilordnes dette rommet. Fradraget inngår i minstefradraget, og vil derfor kun være aktuelt hvis du krever faktiske utgifter.

Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Kontingenter

Det er i utgangspunktet ikke fradragsrett for kontingenter, men det finnes noen unntak:

Ansatt: Fagforeningskontingent

Fradrag for innbetalt fagforeningskontingent inkludert forsikringspremie er maksimalt 3.850 kroner i 2021. Det gis også fradrag for kontingent til utenlandsk arbeidstakerorganisasjon, forutsatt at vilkårene er oppfylt. Dersom fagforeningen ikke har innrapportert fradraget, må du selv føre det opp i skattemeldingen post 3.2.11.

Studenter og pensjonister uten skattepliktig lønn har ikke krav på fradrag for fagforeningskontingent, fordi utgiften ikke har sammenheng med skattepliktig inntekt.

Bedrift: Serviceavgifter o.l.

Det gis fradrag for en bedrifts kontingent til serviceorganisasjoner o.l. uten beløpsbegrensning.

Bedrift: Kontingent til arbeidsgiver- og næringsorganisasjoner

Det gis fradrag for en bedrifts kontingent til arbeidsgiverorganisasjon og/eller næringsorganisasjon. Maksimalt fradrag for kontingent til næringsorganisasjon er enten inntil 2 promille av samlet utbetalt lønn, eller 3.850 kroner. Samlet fradrag til henholdsvis arbeidsgiver- og næringsorganisasjon kan ikke overstige 2 promille av samlet utbetalt lønn.

Kreditfradrag

Har du inntekt fra utlandet, for eksempel utbytte fra utenlandsk selskap, renteinntekt i utenlandsk bank, utleieinntekt fra eiendom i utlandet, eller lønn/pensjon fra utlandet, og du har betalt skatt i utlandet, kan du ha krav på kreditfradrag i Norge for skatten du har betalt. Fyll ut RF-1147 «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag».

Kundepleie (representasjon)

Hovedregelen er at bedrifter ikke gis fradrag for kundepleie (representasjon). Dette gjelder både gaver, middager, idrettsarrangementer, turer osv. Det er likevel fradragsrett for enkle oppmerksomheter og reklamegjenstander inntil 281 kroner for 2021. Det er også fradrag for utgifter til enkel servering av kunder og andre forretningsforbindelser med maksimalt 511 kroner per person.

Om vilkårene for fradrag heter det i Skattedirektoratets skattelovforskrift § 6-21-2:

«Det gis fradrag for kostnad til en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser, når bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner av varer eller tjenester. Det gis ikke fradrag for kostnad til kjøp av brennevin og tobakksvarer. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder. Kostnad ved uteservering må under enhver omstendighet ikke overstige den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige takseringsregler. Overstiger kostnaden denne grensen, anses hele beløpet som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det er videre en forutsetning at det i forbindelse med måltid som nevnt ikke serveres brennevin. I så fall gis det ikke fradrag for kostnad til mat.»

Lån i arbeidsforhold

Har du lån fra arbeidsgiver, og har betalt renter – eller er skattlagt for rentefordelen, husk på å kreve rentefradrag. Dette rentefradraget er nemlig ikke forhåndsutfylt.

Minstefradrag

Alle som mottar pensjon og/eller lønn, har krav på minstefradrag. For pensjon utgjør minstefradraget 37 prosent av pensjonsinntekten, minimum 4.000 kroner, og maksimalt 88.700 kroner. 

For lønn er fradraget 46 prosent av lønnen, minimum 31.800 kroner og maksimalt 106.750 kroner. Minstefradraget kan ikke overstige lønnsinntekten eller pensjonen.

Pendlerfradrag 

Dersom du bor utenfor ditt ordinære hjem på grunn av arbeidet kan du ha krav på fradrag for de ekstra kostnadene dette medfører.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Pensjonssparing/forsikring 

Har du inngått avtale om egen pensjonssparing (IPS) skal fradragsberettiget innskudd eller premie være forhåndsutfylt i skattemeldingen post 3.3.5. Maksimalt beløp er 40.000 kroner. Les mer om egen pensjonssparing under kapittel «Individuell sparing til pensjon – IPS».

Har du betalt en egenandel i pensjonsordningen på jobben (innskudds- eller foretakspensjon) skal fradragsberettiget beløp være forhåndsutfylt i skattemeldingen post 3.2.12.

Personfradrag (klassefradrag)

Personfradraget er i 2021 på 52.450 kroner. Fradraget fremgår ikke av skattemeldingen, men legges inn av skattemyndighetene ved beregningen av skatten. Skatteklasse 2 er bortfalt, slik at også de som tidligere ble lignet i klasse 2 får et personfradrag på 52.450 kroner.

Sjøfolk og fiskere

Det gis et særskilt fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten. Sjømannsfradraget er maksimalt 80.000 kroner, mens fradraget for fiskere og fangstfolk maksimalt kan utgjøre 150.000 kroner.

Skattefradrag for alderspensjon

Det gis et skattefradrag for pensjonsinntekt. Skattefradraget omfatter mottakere av alderspensjon, offentlig AFP og tilsvarende pensjoner fra annen EØS-stat. Skattefradraget beregnes individuelt for hver enkel person på bakgrunn av samlet pensjonsinntekt og fremgår av den foreløpige skatteberegningen. Maksimalt skattefradrag er 32.620 kroner i 2021.

Skjermingsfradrag

Har du utbytte fra norske eller utenlandske aksjer, pass på at skattepliktig beløp reduseres med skjermingsfradraget. Skjermingsfradrag forutsetter at du eide aksjene per 31.12.21.

Fradraget fremgår av RF-1088 for aksjer du har i norske selskaper (og utenlandske selskaper registrert på Oslo børs), men du må selv gjøre utregningen, og fylle inn beløpet i

RF-1159 dersom du har mottatt utbytte på aksjer i utenlandske selskaper.

Sponsing

Det gis fradrag for sponsing i den grad det gir reklameverdi, altså er «pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt».

Gjelder utbetalingen fra bedriften dels gave uten motytelse, dels betaling for konkrete tjenester/motytelser, er det viktig at dette fremgår av avtalen.

Standardfradrag for utlendinger

De to første årene utlendinger bor i Norge har de krav på et standardfradrag på 10 prosent av brutto lønn, maks. 40.000 kroner. Fradraget kan velges i stedet for en del andre fradrag, for eksempel rentefradrag og pendlerfradrag. Har du krav på standardfradrag bør du regne på hva som lønner seg.

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Det kan på nærmere vilkår gis fradrag for merkostnader til sykdom dersom kostnadene skyldes varig sykdom eller svakhet og utgjør minst 9.180 kroner i løpet av året.

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

Har du varig lettere nedsatt ervervsevne uten at du mottar uførepensjon eller andre offentlige stønader kan du ha krav på særfradrag. Skattemyndighetene vil foreta en vurdering av din og eventuell ektefelles eller samboers økonomi, for å avgjøre om det er grunnlag for å gi fradrag. Særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne utgjør 9.180 kroner per år.

Vær oppmerksom på at fradraget ikke kan gis sammen med særfradrag for store kostnader ved sykdom. Dette gjelder ikke særfradrag for enslige forsørgere, som gis uavhengig av andre særfradrag.

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne føres i skattemeldingen post 3.5.3. Du bør i tillegg begrunne kravet i eget vedlegg til skattemeldingen, samt levere legeattest.

Reglene om særfradrag for nedsatt ervervsevne finner du i skatteloven § 6-82.

Tap på aksjer

Tap på aksjer er fradragsberettiget.

Tap på bolig

Kostnader knyttet til kjøp og salg av bolig kan føres til fradrag dersom en ikke oppfyller vilkårene til bo- og eiertid for skattefritt salg.

Tap på verdipapirfond

Tap på verdipapirfond er fradragsberettiget.

Underskudd fra tidligere år

Se «Fremførbart underskudd».

Underskudd ved utleie av fast eiendom

Har du underskudd ved utleie av fast eiendom skal beløpet føres til fradrag i post 3.3.12. Regnskapet som viser hvordan du har kommet frem til underskuddet skal spesifiseres i skjema RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom».

Utdanning

Det gis ikke fradrag for utgifter til en grunnutdannelse, men dersom du selv har måttet dekke kurs eller annen utdanning for å holde vedlike utdanningen for å kunne gjøre din jobb, så er det fradragsrett, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag. Det samme gjelder utgifter til tilleggsutdanning på grunn av nye kompetansekrav som er nødvendig for å beholde stillingen.

Vedlikehold

I regnskapsbehandlet bolig (dvs. skattepliktige leieinntekter) har du krav på løpende fradrag for vedlikeholdsutgifter. Utgifter til påkostninger gir ikke løpende fradragsrett, og må tillegges inngangsverdien. Påkostninger reduserer således en eventuell skattepliktig gevinst eller øker et eventuelt fradragsberettiget tap.

VPS-gebyr 

VPS- gebyr er fradragsberettiget. Se «Gebyrer, bøter mv.»

Yrkesreiser

Får du ikke kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil på yrkesreiser av arbeidsgiver, kan du kreve fradrag for 3,50 kroner per kilometer, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag.