11 vanlige spørsmål om skattemeldingen

Stig Flesland

Foto: Bo Mathisen

Skattebetalerforeningen får veldig mange spørsmål om skattemeldingen fra sine medlemmer. Her er noen av de vanligste spørsmålene og svarene.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Er du medlem og har et spørsmål du vil ha svar på? Kontakt våre rådgivere!

Det kommer en ny skattemelding i år – hva betyr det?

Skatteetaten fornyer skattemeldingen, noe som innebærer at postene forsvinner – for de fleste. Mellom 2,5 og 3 millioner skattytere får den nye skattemeldingen, men den «gamle» lever fortsatt side ved side med den nye.

De største nyhetene er at skattemeldingen tar for seg tema for tema og at veiledning er innbakt i skattemeldingen. Den blir ikke sendt ut på en spesifikk dag, men fordelt på flere dager. Dessuten kan du få skatteoppgjøret allerede i mars/april – dersom visse forutsetninger er oppfylt.

Må jeg betale skatt når jeg leier ut egen bolig?

Det avhenger blant annet av hvilken type bolig du leier ut, hvor høye leieinntektene er og hvor lenge du leier ut.

Det er også verdt å merke seg at Skatteetaten skiller mellom såkalt korttidsutleie (mindre enn 30 dager, typisk Airbnb) og langtidsutleie (litt mer vanlige kontrakter).  Hvilke skatteregler som gjelder for deg avhenger av hva du leier ut og hvilken type utleie det er.

Generelt er det likevel slik at dersom du selv bor i boligen og du leier ut en mindre del av boligen (målt etter utleieverdi) er inntektene skattefrie. Hvis du leier ut hele boligen i deler av året, kan leieinntektene også være skattefrie.

Hvis du må skatte av leieinntektene har det den store fordelen at du har fradragsrett for utgifter til vedlikehold som relaterer seg til utleieenheten, samt andre utgifter knyttet til leieforholdet. Har boligen store vedlikeholdsbehov, kan dermed dette være svært gunstig.

Fordeling av inntekter og kostnader

Ektefeller kan velge i hvilken skattemelding de vil føre enkelte inntekter og kostnader. Normalt sett har ikke slike disposisjoner betydning for skatten. Det finnes imidlertid to tilfeller der det kan ha betydning å flytte på fradragene eller kapitalinntektene.

Det er for det første dersom en av ektefellene har så lav inntekt at en ikke får benyttet personfradraget fullt ut. Da lønner det seg å flytte fradragene over til den av dere som har høyest inntekt (eller inntektene motsatt vei).

For det andre har det betydning dersom en av ektefellene har så lav beregnet inntektsskatt og trygdeavgift at skattefradraget for pensjonister ikke kan utnyttes. Det skyldes at skattefradraget ikke kan overstige summen av utlignede inntektsskatter og trygdeavgift. I så fall vil det lønne seg å flytte inntekt og fradrag, slik at beregnet skatt øker.

Arvet og solgt bolig i 2019? Da bør du ikke gå glipp av dette fradraget!

Når arvelater eller giver kunne solgt bolig- og fritidsbolig skattefritt, så skal inngangsverdien settes til markedsverdi ved overtakelse. Det innebærer også at salgsomkostninger ved et senere salg av eiendommen reduserer eiendommens utgangsverdi.

Hvis salgssummen er lik eiendommens markedsverdi ved overtakelse (inngangsverdien), vil arvingens salgsomkostninger da i praksis utgjøre et fradragsberettiget tap.

Hvorfor har formuesverdien på boligen min økt kraftig?

Boligprisene har steget kraftig i Norge de siste årene. Verdien i skattemeldingen blir automatisk justert i takt med prisstigning. Formuesverdi av egen bolig skal utgjøre 25 prosent av omsetningsverdi. Systemet hensyntar boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Tomtestørrelse og mer subjektive kriterier som utsikt og standard blir ikke tatt hensyn til.

Det kan derfor være fornuftig å sjekke hva boligprisene i nabolaget er. Dersom formuesverdien av egen bolig er høyere enn 30 prosent av markedsverdien kan du klage og få satt ned verdien i skattemeldingen.

Må jeg føre gaver eller lån til barn i skattemeldingen?

Arv og gave er ikke skattepliktig. Det skal altså ikke betales inntektsskatt av arv og gave. Har du mottatt gaver for minst 100.000 kroner i løpet av fjoråret må du imidlertid oppgi dette i skattemeldingen.

Lån til barn eller barnebarn skal føres i skattemeldingen. Det bør lages en ordinær låneavtale hvor det er bestemt rente, avdrag og så videre. Aller helst bør det også tinglyses sikkerhet.

Jeg har kjøpt feriebolig i utlandet. Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Fast eiendom i utlandet skal medtas som formue i Norge. Det samme gjelder utleieinntekter etter norske regler. Dette utgangspunktet kan riktignok være begrenset av en skatteavtale mellom Norge og det landet hvor du har bolig.

Kan jeg få fradrag for utgiftene ved kjøp av bolig?

Du får dessverre ikke fradrag for kostnadene her, men dersom du selger med skatteplikt kan gebyrer og avgifter legges til kjøpsprisen. Når du kjøper bolig er det bare lånegebyret som kan trekkes fra på skattemeldingen. Lånegebyret er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Tinglysningsgebyr og dokumentavgift legges til kjøpsprisen, og vil redusere gevinst ved senere salg. Normalt er det ikke det så veldig interessant, i og med at egen bolig normalt kan selges skattefritt.

NB: Hvis dere senere refinansierer lånet, kan dere kreve fradrag for tinglysningsgebyr og takst.

Kan jeg selge boligen min skattefritt?

Hvis du oppfyller kravene til skattefritt salg av bolig kan du selge den skattefritt.

Disse kravene er at du må ha eid eiendommen i mer enn ett år og at du har brukt den som egen boligeiendom i minst ett av de to siste årene før salg (eller annen realisasjon). Det vil si at flere bruksperioder innenfor de siste to årene før salget kan legges sammen, og at det ikke er krav om at brukstiden skal være sammenhengende.

Kan jeg føre opp fradrag jeg glemte i fjor?

Du kan selv endre opplysninger i «tidligere leverte» skattemeldinger i tre år etter leveringsfristen for skattemelding.

Har jeg krav på pendlerfradrag?

Dersom du, på grunn av arbeid, må bo hjemmefra kan du ha krav på fradrag for merutgifter som for eksempel utgifter til kost, losji og besøksreiser til hjemmet.

For å anses som pendler må du oppfylle visse vilkår. Det er to hovedtyper pendlere skattemessig. Familiependler og enslig pendler.

Pendlerfradrag kan utgjøre et betydelig beløp, og dermed redusere skatten din kraftig.

Ikke fortvil – vi kan hjelpe deg med skattemeldingen!

Du må sjekke skattemeldingen din, og dersom du har spørsmål hjelper vi deg gjerne. Våre advokater og rådgivere er spesialister på skatte- og avgiftsrett og hjelper deg med både store og små spørsmål om skatt.

Medlemmer kan ringe vår Skattehjelptelefon (22 97 97 10) hverdager mellom 12.00 og 15.00 og få hjelp til både enkle og vanskelige spørsmål. Vi hjelper deg også om du har skattespørsmål som ikke gjelder skattemeldingen, eller om du trenger bistand i større saker! Medlemmer kan også nå oss på skattefag@skatt.no.