Skattemeldingen: Disse 7 postene retter skattyter oftest

Stig Flesland

Hvert eneste år sier vi i Skattebetalerforeningen at forhåndsutfylt ikke er det samme som ferdig utfylt. Veldig mange har nemlig behov for å rette de forhåndsutfylte postene i skattemeldingen.

 

Men hvilke poster er det som oftest endres? Vi har stilt det spørsmålet til Skatteetaten. Her er svaret – og vår veiledning til posten.

3.2.8/3.2.9 Reisefradrag

Reisefradraget består av avstandsfradraget pluss (i noen tilfeller) bom/fergefradraget, fratrukket egenandelen. Reisefradraget er 1,56 kroner per kilometer – uansett om du reiser kollektivt, bruker egen bil, sitter på med venner eller må bruke drosje. Satsen reduseres til 0,76 per kilometer for reise over 50.000 kilometer i året inntil 75.000 kilometer.

Summen av reisefradraget må reduseres med et bunnfradrag som for 2017 utgjør 22.000 kroner. Du skal bruke det faktiske antall dager du har reist til jobben. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Fravær på grunn av sykdom, yrkesreiser, permisjon og lignende skal trekkes fra hvis det utgjør mer enn 15 arbeidsdager per år.

Bor du på grunn av arbeidet utenfor hjemmet, kan du få fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser). Fradraget gis etter de samme regler og satser som ved arbeidsreiser, med ett unntak:

Har du brukt fly ved besøksreisen, kan du i stedet for avstandsfradrag (kr 1,56/0,76 per km) kreve fradrag for kostnader til flybillett. Kostnadene må kunne dokumenteres.

 

3.3.1 Renter av gjeld

Renteutgifter er fradragsberettiget i alminnelig inntekt, og inkluderer renter betalt på innenlandske og utenlandske lån, banklån, private lån og lån fra arbeidsgiver. Ved private lån, lån i utenlandsk bank og lån fra arbeidsgiver må du selv føre opp fradraget i skattemeldingen.

Ektefeller kan fritt fordele renteutgifter seg imellom. Normalt sett har ikke dette betydning, men i enkelte tilfeller kan det ha stor betydning.

Les mer om dette

 

4.8.1 Gjeld

Her fører du gjeld i Norge, og det gjelder og så gjeld til privatpersoner. Dersom ubetalt restskatt er forfalt til betaling per 31. desember 2017, skal beløpet føres her. Ved stetsevarige festerettigheter, typisk tomtefeste, skal du som fester føre opp den kapitaliserte forpliktelsen til å betale festeavgift.

 

4.2.5 Bil o.l

Biler, motorsykler, snøscootere og andre motorkjøretøyer verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris og registreringsår:

Registreringsår Verdi av listepris som ny
2017 75 %
2016 65 %
2015 55%
2014 45 %
2013 40 %
2012 30 %
2011 20 %
2002 – 2010 15 %
1988 – 2001 1.000 kroner

Listepris finnes på skatteetaten.no/listepris. Kjøretøy som er 30 år eller eldre verdsettes til antatt salgsverdi.

 

3.1.1/3.1.2 Renteinntekter mv

Disse postene inneholder renteinntekter og lignende kapitalinntekter.

3.1.1 er forhåndsutfylt med renteinntekter av:

 •     innenlandske bankinnskudd
 •     spareinnskudd i norske boligbyggelag
 •     innskudd i fast organiserte norske spareforeninger
 •     bankinnskudd som forvaltes av vergemålsmyndighetene
 •     låne- og spareinnskudd i norske samvirkelag eller forbruksforeninger

Hvis rentebeløpet er feil, eller ikke har kommet med i skattemeldingen, så må det føres i denne posten.

3.1.2 omfatter renteinntekter av blant annet:

 •     norske fordringer
 •     norske leieboerinnskudd
 •     norske pantobligasjoner
 •     avkastning av indeksobligasjoner (IO) og banksparing med aksjeindeksert avkastning (BMA)
 •     andre innenlandske gjeldsbrev
 •     obligatoriske låneinnskudd i innenlandske samvirkeforetak mv.

 

4.1.1 Bankinnskudd

Her føres alle innenlandske innskudd (inkludert renter) per 1. januar 2018 i:

 •     bank
 •     forsikringsselskap
 •     fast organiserte spareforeninger
 •     samvirkelag
 •     borettslag, boligbyggelag og boligaksjeselskap

 

3.2.10 Fradrag for barnepass (foreldrefradrag)

Foreldre som har dokumenterte utgifter til pass og stell (barnehage, dagmamma, skolefritidsordning mv.) av barn som er 11 år eller yngre (født i 2006 eller senere) kan kreve fradrag i denne posten for utgifter på inntil 25.000 kroner for ett barn.

Fradragsbeløpet øker med 15.000 kroner per barn utover det første barnet. Det er uten betydning om alle utgiftene knytter seg til kun ett av barna.

Det gis fradrag for oppholdskostnader, merkjøring til barnehage og lignende innenfor maksimalbeløpene, men ikke utgifter til kost (matpenger).