11 vanlige spørsmål og svar

Stig Flesland

Jeg har flyttet tilbake til Norge fra utlandet 1. april 2016. Skal jeg fortsatt betale kildeskatt på pensjonen/uføreytelsen?

Du skal betale kildeskatt på pensjonen/uføreytelsen frem til det tidspunkt du blir skattemessig bosatt i Norge, dvs. tom mars 2016. Fra april 2016 skal du beskattes etter de vanlige reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Du må ta kontakt med Skatteetaten og be om et nytt skattekort slik at du får riktig skattetrekk. Dette kan du gjøre ved å gå til Skatteetatens hjemmesider eller besøke nærmeste skattekontor.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Får jeg større rettigheter i Norge når jeg betaler kildeskatt på min norske pensjon/uføreytelse? Får jeg for eksempel rett til helsetjenester mv. fra NAV (folketrygden)?

Skatteplikten for pensjon/uføreytelser gir deg ingen spesielle rettigheter i Norge. Det er ingen direkte sammenheng mellom skatteplikten og adgangen til de ulike offentlig finansierte goder og velferdstjenester. Det gjelder både for personer som bor i Norge og personer som bor i utlandet.

Retten til helsetjenester mv. fra NAV er avhengig av medlemskap i folketrygden. Du blir ikke medlem i folketrygden fordi du betaler skatt til Norge.

Alle spørsmål om trygdeavgift og medlemskap i folketrygden må du ta opp med NAV Internasjonalt, Postboks 8138, Dep 0033 Oslo, eller på e-post: nav.internasjonalt@nav.no.

Jeg har fått utskrevet eiendomsskatt på boligen min. Grunnlaget er for høyt og kommunen har sagt at denne er basert på verdier fra Skatteetaten. Hva kan jeg gjøre?

Du må først sjekke om det er grunnlag for å klage på likningsverdien. Dersom likningsverdien på boligen utgjør mer enn 30 prosent (primærbolig) eller 72 prosent (sekundærbolig) av markedsverdien (grunnlaget), kan du få sett ned verdien. Du må da klage på likningsverdien for inntektsåret 2014.

Min datter på 16 år mottok i 2015 500.000 kroner i erstatning etter en trafikkulykke hvor hun ble erklært 40 prosent ufør. Er denne erstatningen skattepliktig som formue?

Nei, fra og med 2012 er det ikke lenger et krav for fritak for formuesskatt at barn og unge har fått sin ervervsevne nedsatt med minst 50 prosent. Det er tilstrekkelig at man enten har fått erstatning for personskade eller tap av forsørger etter erstatningsregler eller utbetaling av ulykkesforsikring, sykdomsforsikring eller uføreforsikring på grunn av skade, sykdom eller lyte.

Jeg skal selge en del av tomten min til naboen, og lurer på om gevinsten kan fordeles og skattlegges over flere år?

Er det salg av privat tomt, skal gevinsten tas til beskatning det år du får et ubetinget krav på vederlag, og det vil være på det tidspunktet eiendomsretten og råderetten går over fra deg til naboen. Det er i slike tilfeller ingen mulighet til å fordele gevinsten over flere år slik at man sprer skattebelastningen.

Noe annet kan være tilfelle dersom det er knyttet rådighetsbegrensninger til overdragelsen som skal opphøre over tid. I det tilfellet vil man kunne si at man ikke har fått et ubetinget krav på (hele) vederlaget med en gang, og inntektsføringen kan i tilfelle deles opp og fordeles over de år rådigheten overføres.

Det må imidlertid være en realitet i rådighetsbegrensningene, og man bør redegjøre for de faktiske forhold, total kjøpesum, begrensningene og hvordan man vurderer tidfestingen i forhold til rådighetsbegrensningene i selvangivelsen.

Er man næringsdrivende, og den tomten man skal selge er å anse for et driftsmiddel i næring, kan man imidlertid fordele inntektsføringen over flere år via gevinst- og tapskonto. Dette vil f. eks. kunne skje dersom den tomtene som selges er en del av et jordbruksareal hvor det drives jordbruk.

Jeg leide ut hele boligen min fra januar til april (og inntektene var godt over 20.000 kroner). Resten av året leide jeg bare ut deler av boligen og benyttet resten selv. Hvordan er det med skatt da? Må jeg skatte av alt over 20.000 kroner, eller bare for den perioden hele boligen var leid ut?

Siden utleieinntektene for perioden du leide ut hele boligen overstiger 20.000 kroner skal boligen regnskapslignes. Dette medfører at alle utleieinntektene, også for perioden hvor du bodde der selv og kun leide ut deler av boligen, vil være skattepliktige.

Samtidig vil du også ha mulighet til å få skattefradrag for kostnader knyttet til utleien.

Jeg er selvstendig næringsdrivende. I perioden fom 11. januar tom 28. februar har jeg arbeidet hos oppdragsgiver X, avbrutt av to småjobber for oppdragsgiver Y og oppdragsgiver Z. For Y arbeidet jeg i perioden 21. og 22. januar. For Z arbeidet jeg i perioden fom 4. til tom 15. februar. Hvordan skal reisene vurderes – arbeidsreise eller yrkesreise?

Reisene til oppdragsgiver X vil være å anse som arbeidsreise etter ”tomåneders-regelen”. Det er dette stedet hvor det meste av arbeidstiden din har vært i denne tomånedersperioden, og dette regnes derfor som ditt faste arbeidssted.

Imidlertid vil reisene til de to andre oppdragsgiverne, altså Y og Z, være å anse som yrkesreise. Disse reisene har ikke vært til det stedet hvor man regner at du har ditt faste arbeidssted, altså til et såkalt «ikke-fast arbeidssted».

Hva gjør jeg hvis jeg vil trekke mer i skatt enn det skattekortet viser?

Du kan gjøre to ting. Enten be om nytt skattekort fra Skatteetaten, eller det aller enkleste: Ta kontakt med din arbeidsgiver/lønningskontoret, eventuelt NAV/ din pensjonsutbetaler, og be dem om å trekke deg mer i skatt. Skattebetalingsloven forplikter arbeidsgiver til å trekke mer skatt hvis du ber om det. Hvis du er usikker på hvor mye mer skatt du vil trekke, kan du beregne skatten på kalkulatoren som du finner på sidene til Skatteetaten.

Min mor sitter i uskifte (felleseie). Hun ønsker å overføre hytta til meg som en av tre barn. Hytta har en markedsverdi på 2,2 millioner kroner. Må jeg betale dokumentavgift av hele verdien dersom hytta tinglyses over på meg?

Det er fritak for dokumentavgift ved utdeling av fallen arv fra uskiftet bo. Dette betyr at du vil få fradrag for din arvepart etter din far i dokumentavgiftsgrunnlaget.

Ved felleseie vil halvparten av hytta være arv fra far. Av denne halvparten skal din mor arve ¼ etter de vanlige arvereglene. Din mor vil da sitte med 5/8 (1/4 av ½ part + ½ part) av hytta, mens dere barn sitter med 3/8. Siden dere er 3 barn vil din andel utgjøre 1/8. Du vil dermed kunne trekke fra 1/8 av hyttas verdi i grunnlaget for dokumentavgift, dvs 275.000 kroner. Dokumentavgiften vil dermed utgjøre 48.125 kroner (2,5 % av kr 1.925.000).

Banner bli medlem 2016

Jeg har solgt en fritidseiendom i Spania i juli 2016. Jeg kjøpte eiendommen i mars 2013. Gevinsten ved salget utgjorde 150.000 kroner. Skal gevinsten oppgis til beskatning i Norge?

Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet følger i utgangspunktet de samme reglene som om eiendommen ligger i Norge. For fritidseiendommer må du ha eid eiendommen i minst fem år og brukt den som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før salget finner sted for at gevinsten skal være skattefri. Siden du ikke oppfyller eie- og brukstiden vil gevinsten være skattepliktig i Norge.

Ved salg av fast eiendom i utlandet vil gevinsten ofte også være skattepliktig i det landet eiendommen ligger etter de reglene som gjelder der. Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land som blant annet inneholder regler om hvordan man unngår at samme inntekt blir skattlagt i begge land. Noen skatteavtaler bestemmer at salgsgevinsten skal skattlegges både i Norge og i det landet der den faste eiendommen ligger. Skatt som er betalt i utlandet, kan da kreves trukket fra i den norske skatten på gevinsten. Dette gjelder blant annet når eiendommen ligger i Spania.

Krever du fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet, må du fylle ut skjemaet «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag 2016» RF-1147 og legge det ved selvangivelsen. Du må også dokumentere hvor mye skatt du har betalt i utlandet av gevinsten.

Husk at endringer i valutakurs slås sammen med endringer i eiendomsprisen når en beregner gevinst/tap. Dersom du kjøpte/selger hytta i euro, og denne har styrket seg mot norske kroner i eierperioden din, bidrar altså dette til å øke gevinsten/redusere tapet.

Min søster og jeg arvet boligen til våre foreldre, da vår mor, som satt i uskiftet bo, døde i januar. Vi solgte boligen i februar. Er salget skattepliktig?

Ja, salget er i prinsippet skattepliktig. Det er imidlertid slik at hvis deres mor kunne solgt boligen skattefritt, skal inngangsverdien oppjusteres til boligens markedsverdi på dødsfallstidspunktet i januar. Det er da bare prisstigningen fra januar til februar som er skattepliktig.

I tillegg er det slik at en har krav på fradrag for salgskostnadene og kostnadene i perioden boligen sto tom etter dødsfallet, noe som i praksis kan innebære at dere ender opp med et tap. Dette tapet er fradragsberettiget. Dersom det er dødsboet som solgte boligen gis fradraget i dødsboet, mens dere skal ha fradraget dersom det var dere som solgte boligen (altså etter at den var utdelt fra dødsboet).

Dersom dødsboet ender opp med en negativ inntekt, kan denne fremføres til de av arvingene som har overtatt ansvaret for avdødes gjeld.