Fradrag fra A til Y

Stig Flesland

Advokathjelp (post 3.3.7)
Utgifter til advokat er kun fradragsberettiget dersom utgiften er pådratt for å sikre, vedlikeholde eller erverve skattepliktig inntekt. Er utgiften relatert til lønnsinntekt inngår fradraget i minstefradraget, alternativt i post 3.2.2.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Aksjehandel (post 3.3.7)
Har du utgifter til PC, bredbånd, telefon, tidsskrifter eller annet i forbindelse med aksjehandel eller annen aktivitet som gir deg skattepliktig inntekt, så kan dette være fradragsberettiget. Husk at mye av dette også kan brukes privat, så ofte kan du ikke trekke fra hele kostnaden.

Alternativt fordelingsfradrag
Har du jobbet i utlandet, kan du ha krav på alternativt fordelingsfradrag i skatten. Har du lønnsinntekt fra utlandet kan du ha krav på fradrag dersom vilkårene etter den såkalte ett-årsregelen er oppfylt, eller dersom du har jobbet i et land vi har unntaksskatteavtale med. Fradraget er en forholdsmessig nedsettelse av skatten i Norge med den delen av skatten som skyldes utenlandsinntekten. Fyll ut skjema RF-1150.

Arbeidsreise (post 3.2.8)
Fradrag for reiser til og fra jobb. Du multipliserer antall kilometer med en sats på 1,50 kroner. Overstiger antall kilometer 50.000 i løpet av et år, bruker du 0,70 kroner per kilometer på overskytende opp til 75.000 kilometer. Du må trekke fra et bunnbeløp på 15.000 kroner som ikke er fradragsberettiget.

Bankboks (post 3.3.7)
Utgifter til bankboks er fradragsberettiget dersom du oppbevarer inntektsgivende verdipapirer der.

Bompenger (post 3.2.8)
Kun fradragsrett dersom bilbruk til og fra jobb fører til minst to timer kortere reise- og ventetid regnet under ett for hver gang du reiser hjemmefra til du kommer hjem igjen, sammenlignet med bruk av rutegående transportmiddel. For å få fradrag må samlede utgifter til bom og ferge overstige 3.300 kroner per år.

Boligselskap (post 3.3.4)
Fradragsberettigede kostnader som andelseier eller sameier i boligsameie blir som regel innrapportert fra laget/sameiet, og kommer forhåndsutfylt på selvangivelsen.

BSU – Boligsparing for ungdom
Sjekk at du har fått med BSU-fradrag i skatteberegningen dersom du har satt inn penger på BSU-kontoen i løpet av året. Fradraget er på inntil 5.000 kroner (20 prosent av sparebeløpet som maksimalt er 25.000 kroner) direkte i skatten.

Fagforeningskontingent (post 3.2.11)
Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil 3.850 kroner. Fradrag kan ikke kreves av pensjonister som fortsatt står i fagforeningen etter at de har sluttet å jobbe.

Faglitteratur (post 3.2.2)
Utgifter til faglitteratur i tilknytning jobben inngår i minstefradraget, så dette er kun aktuelt hvis du krever faktiske utgifter istedenfor.

Faktiske utgifter (post 3.2.2)
Her fører du fradrag for faktiske utgifter til erverv, sikring eller vedlikehold av skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt (kommer i stedet for minstefradrag). Lag et vedlegg hvor du spesifiserer utgiftene du krever fradratt. Dette kan være advokatutgifter, hjemmekontor, fagbøker, arbeidsklær og liknende. Husk å stryke minstefradraget.

Ferge (post 3.2.8)
Se «Bompenger» – de samme regler gjelder.

Flyttekostnader (post 3.2.2)
Dette er et fradrag for deg som har måttet flytte på grunn av arbeidet. Beløpet inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Foreldrefradrag (post 3.2.10)
Dokumenterte utgifter til pass og stell av barn under 12 år, for eksempel SFO eller barnehage kan trekkes fra. Fradrag kan kreves for utgifter inntil 25.000 kroner for ett barn, og inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn.

Gaver (post 3.3.7)
Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettigede med inntil 16.800 kroner, men gave til den enkelte mottaker må være på minst 500 kroner i året. Det er også fradrag for gaver til forskning. For gaver over 10.000 kroner kan ikke fradraget overstige 10 prosent av netto inntekt. Liste over godkjente institusjoner finnes på skatteetaten.no.

Hjemmekontor (post 3.2.2)
Dette er et fradrag for deg som har et rom hjemme som er i eksklusiv bruk i jobb for arbeidsgiver. Fradraget settes sjablongmessig til 1.600 kroner året, eller alternativt de faktiske utgifter til strøm, og utgifter til boligen som kan tilordnes dette rommet. Fradraget inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever faktiske utgifter istedenfor. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Kreditfradrag
Har du inntekt fra utlandet, for eksempel utbytte fra utenlandsk selskap, renteinntekt i utenlandsk bank, eller lønn/pensjon fra utlandet, og du har betalt skatt i utlandet, kan du ha krav på kreditfradrag i Norge for skatten du har betalt. Fyll ut RF-1147 «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kredittfradrag 2014». Har du lønn fra utlandet og alternativt fordelingsfradrag er et alternativ, vil det lønne seg.

Lån i arbeidsforhold (post 3.3.1)
Har du lån fra arbeidsgiver, og har betalt renter – eller er skattlagt for rentefordelen; husk å kreve rentefradrag!

Minstefradrag (post 3.2.1)
Dette er et sjablongmessig fradrag som gis automatisk i lønnsinntekt og pensjonsinntekt som kompensasjon for utgifter man har til å erverve, sikre eller vedlikeholde skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt. Man kan kreve faktiske utgifter i stedet, men for at det skal lønne seg må de faktiske utgiftene være høyere enn dette standard sjablongbeløpet.

Pendlerfradrag (post 3.2.7/3.2.9)
Oppfyller du vilkårene for å være skattemessig pendler, har du krav på pendlerfradrag hvis du ikke får dekket utgiftene skattefritt av arbeidsgiver. Se skatt.no for eksempel på hvordan du kan skrive et vedlegg til selvangivelsen når du krever pendlerfradrag.

Pensjonssparing (post 3.3.5 og 3.2.12)
Har du inngått avtale om egen pensjonsparing (IPS) skal fradragsberettiget innskudd eller premie være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.3.5. Maksimalt beløp 15.000 kroner. Generelt sett fraråder vi imidlertid IPS. Har du betalt en egenandel i pensjonsordningen på jobben (innskudds- eller foretakspensjon) skal fradragsberettiget beløp være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.2.12.

Personfradrag
Om du har fått riktig personfradrag avhenger av at du har blitt satt i riktig skatteklasse. Ektefeller med én inntekt skal lignes i skatteklasse 2F. Ektefeller med hver sin inntekt lignes i den skatteklasse som gir lavest samlet skatt, enten skatteklasse 2F eller skatteklasse 1E. Hvilken skatteklasse du er satt i finner du i selvangivelsen oppe til høyre for navnet ditt.

Rentefradrag (post 3.3.1)
Alle renter på gjeld (både norsk og utenlandsk) som er betalt i løpet av året kan fradragsføres. Vær imidlertid oppmerksom på at rentefradraget begrenses dersom du har fast eiendom i et land utenfor EØS med såkalt «unntaksskatteavtale». Husk at du kun kan få fradrag for renter du selv har betalt på din egen gjeld. Ektefeller kan fritt fordele gjeld og gjeldsrenter mellom seg. Renter på private lån, lån hos arbeidsgiver eller utenlandske lån er ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, disse opplysningene må du derfor føre inn selv. Ved refinansiering av lån er utgifter til takst eller verdivurdering samt tinglysning av ny pantobligasjon fradragsberettiget. Du må selv føre opp beløpet i selvangivelsen.

Sjøfolk og fiskere (post 3.2.13 og 3.2.14)
Det gis et særskilt fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten. Sjømannsfradraget kan maksimalt utgjøre 80.000 kroner, mens fradraget for fiskere og fangstfolk maksimalt kan utgjøre 150.000 kroner.

Skatteklasse
Se «Personfradrag»

Skattefradrag for pensjonsinntekt
Den tidligere bestemmelsen om særfradrag for alder er opphevet fra og med inntektsåret 2011. I stedet er det innført en bestemmelse om skattefradrag i pensjonsinntekten som omfatter mottakere av alderspensjon, avtalefestet pensjon og tilsvarende pensjoner fra annen EØS-stat. Skattefradraget beregnes individuelt for hver enkel person på bakgrunn av samlet pensjonsinntekt og fremgår i den foreløpige skatteberegningen. Maksimalt skattefradrag er 30.000 kroner i 2014.

Skjermingsfradrag (skjema RF-1088/1059)
Har du utbytte fra norske eller utenlandske aksjer, pass på at skattepliktig beløp reduseres med skjermingsfradraget. Skjermingsfradrag forutsetter at du eide aksjene per 31.12.14. Fradraget fremgår av RF-1088 for aksjer du har i norske selskaper (og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs), men du må selv gjøre utregningen, og fylle inn beløpet i RF-1059 dersom du har mottatt utbytte på aksjer i utenlandske selskaper.

Standardfradrag (post 3.3.7)
De to første årene utlendinger bor i Norge har de krav på et standardfradrag på 10 prosent av brutto lønn, maks 40.000 kroner. Fradraget kan velges i stedet for en del andre fradrag, for eksempel rentefradrag og pendlerfradrag. Har du krav på standardfradrag må du rett og slett regne på hva som lønner seg.

Særfradrag for enslige forsørgere
Fra og med inntektsåret 2013 skal enslige forsørgere lignes i klasse 1. Skattefordelen ved å lignes i klasse 2 er erstattet av et særfradrag for enslig forsørger. Særfradraget blir gitt for det antall måneder forsørgeren har mottatt dobbel barnetrygd fra NAV. Er utvidet barnetrygd delt mellom foreldrene, gis et halvt særfradrag. Samlet særfradrag er regnet ut basert på opplysninger fra NAV, og er forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Du kan ikke endre beløpet selv. For å få dette endret må du legge frem dokumentasjon fra NAV på antall måneder med hel eller delt utvidet barnetrygd.

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne (post 3.5.3)
Er ervervsevnen din varig nedsatt, men av lett karakter, kan du krav på særfradrag med 9.180 kroner per år. Det må gjøres en vurdering av din ervervsevne og økonomi.

Særfradrag for store sykdomsutgifter (post 3.5.4)
Bestemmelsen om særfradrag for sykdomskostnader er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012. For å kreve fradraget for 2014 må du ha fått særfradrag for store sykdomsutgifter både i 2010 og 2011.

Særfradrag for uførhet (post 3.5.2)
Har du mottatt uførepensjon fra Nav (folketrygden) fordi ervervsevnen er varig nedsatt med minst 2/3, har du krav på særfradrag med 2.667 kroner per måned. For lavere uføregrad enn 2/3 har du krav på 1.334 kroner per måned i fradrag. Tilsvarende gjelder hvis du har mottatt uførepensjon fra Statens pensjonskasse, yrkesskadetrygden eller privat pensjonsordning. Du har ikke rett til særfradrag for tidsrom hvor du har mottatt arbeidsavklaringspenger.

Tap på valuta (post 3.3.7)
Har du tapt på valutahandel eller valutalån er dette fradragsberettiget. Lag et oppsett som viser utregningen av tapet og legg det ved selvangivelsen. For valutakurser, se www.norges-bank.no.

Tap ved realisasjon av aksjer (post 3.3.8)
RF-1088 sendes alle som i løpet av 2014 har eid aksjer eller egenkapitalbevis i norske aksjeselskap eller sparebanker og aksjer i norske selskaper registrert på Oslo Børs. Husk å korrigere posten dersom du har gjort endringer i RF-1088 som har betydning for størrelsen på tapet.

Tap ved realisasjon av verdipapirfond (post 3.3.9)
Her fører du opp tap på verdipapirfond.

Tap ved realisasjon av aksjer mv som ikke er omfattet av 3.3.8/3.3.9 (post 3.3.10)
Alle andre tap på aksjer eller verdipapirer føres her. Dette gjelder for eksempel tap på utenlandske aksjer. Tapet må spesifiseres i skjema RF-1059 «Aksjer og fondsandeler mv.».

Tap ved salg av bolig eller annen eiendom (post 3.3.6)
Har du solgt eiendom med tap kan tapet være fradragsberettiget. Merk at dersom du oppfyller vilkårene for skattefritt salg av bolig (eid i minst ett år og brukt som egen bolig i minst ett av de to siste årene i egen eiertid) eller fritidseiendom (eid i minst fem år og brukt som egen fritidseiendom minst fem av de siste åtte år) får du ikke fradrag for tapet.

Underskudd fra tidligere år (post 3.3.11)
Underskudd fra tidligere år skal være forhåndsutfylt i selvangivelsen. Selv om beløpet skal være forhåndsutfylt anbefaler vi at du likevel kontrollerer at beløpet er kommet med når du mottar selvangivelsen. Hvis beløpet ikke er forhåndsutfylt og du ikke krever fradrag risikerer du å miste retten til fradraget.

Underskudd ved utleie av fast eiendom (post 3.3.12)
Har du underskudd ved utleie av fast eiendom skal beløpet føres til fradrag her. Regnskapet som viser hvordan du har kommet frem til underskuddet skal spesifiseres i skjema RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom 2014».

Utdanning (post 3.2.2)
Det gis ikke fradrag for utgifter til en grunnutdannelse, men dersom du selv har måttet dekke kurs eller annen utdanning for å holde ved like utdanningen for å kunne gjøre din jobb, så er det fradragsrett, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag. Det samme gjelder utgifter til tilleggsutdanning på grunn av nye kompetansekrav som er nødvendig for å beholde stillingen.

Vedlikehold (post 3.3.6/skjema RF-1189)
Vedlikeholdskostnader er fradragsberettigede dersom du har en regnskapslignet (utleie)eiendom. Vedlikeholdskostnadene skal føres til fradrag i utleieskjemaet RF-1189, hvor nettoresultatet blir enten negativt (overføres til post 3.3.12) eller positivt (overføres til post 2.8.2). Merk at det kun er fradragsrett for vedlikeholdskostnader og ikke påkostninger. Grensedragningen mellom vedlikehold og påkostninger er ikke alltid lett å trekke, men kort fortalt er en påkostning noe som setter eiendommen i en bedre stand enn det den noen gang har vært i, også i tidligere eiers eiertid. Eksempel på påkostning er flytting av vegger, påbygg, standardheving utover tilpasning til dagens standard. Eksempel på vedlikehold er maling, reparasjoner og nødvendige utskiftninger.

VPS-gebyr (post 3.3.7)
VPS-gebyr er fradragsberettiget.

Yrkesreiser (post 3.2.2)
Får du ikke kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil på yrkesreiser av arbeidsgiver, kan du kreve fradrag for 4,05 kroner per kilometer, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag. Se nærmere under «Faktiske kostnader».