Aksjer/andeler/fond eid av privatperson

Skatt på aksjer

Jeg hadde i fjor aksjer i to forskjellige selskaper. De ene aksjene solgte jeg i fjor, de andre har jeg beholdt. Jeg solgte med tap mens de jeg beholdt har steget. Blir disse to postene satt opp mot hverandre? Hvor mye får jeg eventuelt igjen i skatteoppgjør på tap på salg av aksjer?

Fradrag for kurtasje?

Kan man trekke ifra kurtasje man har betalt megler ved kjøp og salg av aksjer?

Fradrag for telefonutgifter ifm.aksjehandel?

Er telefonutgifter i forbindelse med aksjehandel fradragsberettiget ? Dersom ja - må regninger forevises ?


Ny VPS-konto

Jeg har flyttet aksjer fra en VPS-konto til en annen. Innebærer det en skattepliktig realisasjon slik at jeg må betale gevinstskatt?

Skatt ved aksjesalg

Jeg lurer på hva jeg må huske på når jeg har solgt aksjer i 2007? Hva må jeg sjekke av tall? Og hvordan regner jeg ut skjermingsfradraget?

Aksjer solgt i slutten av desember

Jeg solgte aksjer 29. desember 2011, men oppgjørsdato i VPS var noe senere. Skal aksjer generelt oppføres som solgt/kjøpt den dagen de faktisk er solgt/kjøpt, eller er det datoen for oppgjøret som skal føres opp?

Skjermingsfradrag for solgte aksjer

Hvis man har mottatt utbytte på en utenlandsk aksje, men har solgt aksjen etterpå samme år, får man allikevel skjermingsfradrag?

Tap på konkurs

Vi er tre eiere i et aksjeselskap som har gått konkurs. Kan vi trekke fra noe av tapet på aksjer og aksjekapital på selvangivelsen?

Inngangsverdi på arvede aksjer

Jeg har arvet noen aksjer som jeg betalte arveavgift for etter 60 prosent-regelen. Skattemessig formuesverdi ved ved overtagelse var 100 kroner per aksje. Hva er inngangsverdien min?

AS - kombinasjonsfond

Du skriver i artikkelen "Fondsfelle for AS" følgende: "Etter den såkalte fritaksmetoden i dagens skattesystem, er inntekter AS-er får fra aksjeinvesteringer skattefrie. Dette gjelder både utbytte på aksjene og gevinst ved salg.

I tillegg er også inntekter fra aksjefond skattefrie." - Hva med kombinasjonsfond som investerer både i renter (obligasjoner gjerne) og aksjer, og som beskattes som aksjefond. Dvs. rentene beskattes heller ikke før andelene i fondet realiseres.

FIFU-prinsippet

Jeg har to VPS-konti med aksjer i samme selskap. Gjelder FIFU-prinsippet (først inn, først ut) uavhengig av VPS-kontiene?

Nedskriving av aksjekapital og fradrag

Jeg hadde aksjer i et selskap som skrev ned aksjekapitalen til null under generalforsamling på slutten av fjoråret. Da jeg ikke var med på emisjonen som ble foretatt samtidig, tapte jeg min opprinnelige innsats. Er dette fradragsberettiget? I så fall, hvor skal dette føres og hva bør jeg legge ved som dokumentasjon i et slikt tilfelle?

Aksjeindeksobligasjoner - formuesskatt

Hvordan verdsettes aksjeindeksobligasjoner formuesskattemessig?

Aksjer og innflytting til Norge

Jeg flyttet til Norge i mai. Hva må jeg bruke som inngangsverdi på aksjer i selvangivelsen - historisk kjøpesum (aksjene ble kjøpt i utlandet før jeg flyttet hit og jeg har ingen informasjon om kjøpesummen lenger) eller verdi på aksjene den dagen jeg flyttet hit?

Salg av aksjer til eget AS

Jeg vurderer å selge mine privateide aksjer til mitt aksjeselskap til den verdien jeg kjøpte de for slik at det ikke blir noen gevinst å skatte av for meg. Går det?

Aksjer eid før 1. januar 1989

I forbindelse med overgang til aksjonærmodellen er jeg en av de mange som har strevet med å få riktige verdier inn i aksjonærregisteret. Nå har jeg imidlertid et lite problem med en av aksjene mine. Dette gjelder aksjer jeg har eid lenge, fra før 1.1.1989, slik at jeg har kunnet benytte meg av overgangsregelen i 1992 for alternative inngangsverdier. For mitt vedkommende er aksjens pålydende kr 200, skattemessig formuesverdi pr. aksje kr 0, regnskapsmessig egenkapital pr. aksje kr 0 og takst pr. aksje kr 8000.

Jeg valgte selvsagt det høyeste - altså taksten. Mitt lokale skattekontor sier imidlertid nå at det kun er aksjens andel av selskapets skattemessige formuesverdi eller historisk kostpris som kan benyttes, og at takstverdien ikke kan anvendes som grunnlag for anskaffelsesverdi og beregning av skjermingsgrunnlag desember 2006. Er det riktig?

Aksjeindeks-fond

Har hatt et 'spareprodukt'(Acta HMG) som er et slags aksjeindeks fond med bindingstid på 5 år. Det ble realisert ifjor. Det er ikke noe RISK beløp på det. Avkastningen etter skatt blir ikke rare greiene, ca 4 % pr år. Lurer på om man kan indeksregulere inngangsverdien på det i takt med prisstigningen så avkastningen blir mer realistisk.

Skatt på tegningsretter?

Er det skatt på salg av tegningsretter? Har tegningsretter i utlandet, på utenlandsk konto - og nå er det en aksjeemisjon hvor vi får en del tegningsretter. Hvis vi selger disse tegningsrettene, og ikke benytter dem - hvordan er skattemessige forhold rundt dette?

Aksjer i svenske foretak

Jeg er svensk, men skattepliktig i Norge. Jeg har en del aksjer, mange av dem "svært gamle", i svenske foretak. Hvordan skal jeg skatte av utbytte? Jeg forstår det som at jeg må skatte ifølge aksjonærmodellen, men hvordan? Alle aksjer er kjøpt før 1997. Hva skal jeg føre som kjøpesum? Den har jeg ikke for alle aksjene.

Kontinuitet for utenlandsk aksjonær

Fra og med 2006 skal ikke lenger verdien av aksjer, grunnfondsbevis og andeler oppskrives ved arv og gave. Den som mottar aksjer, andeler mv ved arv eller gave overtar givers/arvelaters skjermingsgrunnlag/inngangsverdi (kontinuitet). Men i aksjonærregisteroppgaven står det at kontinuitet ikke gjelder ved arv/gave til/fra personer bosatt i utlandet. Blir det riktig?

Fradrag ved kjøp og salg av aksjer

Kan jeg få noe fradrag på skatten ved kjøp og salg av aksjer?

Skatt på rentefordel?

Dersom jeg tar opp et fastrentelån i min bank som per i dag er dyrere enn lån til flytende rente. Hva vil skje dersom den flytende renten stiger og blir høyere enn avtalt fastrente - skal jeg skatte av en slik fordel - (differansen mellom alminnelig rentenivå og fastrente?Skattespørsmål?

Lurer du på noe om skatt, arv eller avgift? Da kan du bruke vår