Fradrag fra A til Å

Selvangivelsen er ikke ferdig utfylt - fradragene må du sjekke selv.

Årlig bommer både Skatteetaten og vi skattebetalere når vi skal fylle inn selvangivelsen. Under får du en oversikt over de viktigste fradragene.

Advokathjelp (post 3.3.7)

Utgifter til advokat er kun fradragsberettiget dersom utgiften er pådratt for å sikre, vedlikeholde eller erverve skattepliktig inntekt. Et eksempel kan være advokatbistand knyttet til å håndtere utleieforholdet i forbindelse med en utleieleilighet du eier der leieinntektene er skattepliktige. Er utgiften relatert til lønnsinntekt inngår fradraget i minstefradraget, alternativt i post 3.2.2.

Aksjehandel (post 3.3.7)

Har du utgifter til PC, bredbånd, telefon, tidsskrifter eller annet i forbindelse med aksjehandel eller annen aktivitet som gir deg skattepliktig inntekt, så kan dette være fradragsberettiget. Husk at mye av dette også kan brukes privat, så ofte kan du ikke trekke fra hele kostnaden. Gjør et anslag, og forklar og spesifiser overfor skattekontoret i selvangivelsen. Forslag til tekst finner du på skatt.no.

Alternativt fordelingsfradrag

Har du jobbet i utlandet, kan du ha krav på alternativt fordelingsfradrag i skatten. Har du lønnsinntekt fra utlandet kan du ha krav på fradrag dersom vilkårene etter den såkalte ett-årsregelen er oppfylt, eller dersom du har jobbet i et land vi har unntaksskatteavtale med. Fradraget er en forholdsmessig nedsettelse av skatten i Norge med den delen av skatten som skyldes utenlandsinntekten. Fyll ut skjema RF-1150 «Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2011».

Arbeidsreise (post 3.2.8)

Fradrag for reiser til og fra jobb. Du multipliserer antall kilometer med en sats på 1,50 kroner. Overstiger antall kilometer 35.000 i løpet av et år, bruker du 0,70 kroner per kilometer på overskytende. Du må trekke fra et bunnbeløp på 13.950 kroner som ikke er fradragsberettiget.

Bankboks (post 3.3.7)

Utgifter til bankboks er fradragsberettiget dersom du oppbevarer inntektsgivende verdipapirer der.

Bompenger (post 3.2.8)

Du har kun fradragsrett dersom bilbruk til og fra jobb fører til at du får minst to timer kortere reise- og ventetid enn du ville gjort med kollektiv transport, regnet under ett for hver gang du reiser hjemmefra til du kommer hjem igjen. For å få fradrag må samlede utgifter til bom og ferge overstige 3.300 kroner per år. Er vilkårene oppfylt får du fradrag for de samlede utgifter.

Boligselskap (post 3.3.4)

Fradragsberettigede kostnader som andelseier eller sameier i boligsameie blir som regel innrapportert fra laget/sameiet, og kommer forhåndsutfylt på selvangivelsen.

BSU - Boligsparing for ungdom (skatteoppgjøret)

Sjekk at du har fått med BSU-fradrag i skatteberegningen dersom du har satt inn penger på BSU-kontoen i løpet av året. Fradraget er på inntil 4.000 kroner direkte i skatten. Hvor stort fradrag du får på din BSU-sparing avhenger av hvor mye du har spart i løpet av året: 20 prosent av sparebeløpet (maks sparebeløp er 20.000 kroner pr. år).

Fagforeningskontingent (post 3.2.11)

Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil 3.660 kroner. Ofte vil fradraget være forhåndsutfylt på selvangivelsen. Fradrag kan ikke kreves av pensjonister som fortsatt står i fagforeningen etter at de har sluttet å jobbe.

Faglitteratur (post 3.2.2)

Utgifter til faglitteratur i tilknytning til din jobb inngår i minstefradraget, så dette er kun aktuelt hvis du krever faktiske utgifter istedenfor.

Faktiske utgifter (post 3.2.2)

Her fører du fradrag for faktiske utgifter til erverv, sikring eller vedlikehold av skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt (kommer i stedet for minstefradrag). Lag et vedlegg hvor du spesifiserer utgiftene du krever fradratt. Dette kan være advokatutgifter, hjemmekontor, fagbøker, arbeidsklær og liknende. Husk å stryke minstefradraget.

Ferge (post 3.2.8)

Se «Bompenger» - de samme regler gjelder.

Flyttekostnader (post 3.2.2)

Dette er et fradrag for deg som har måttet flytte på grunn av arbeidet. Beløpet inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever fradrag for faktiske utgifter. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver.

Foreldrefradrag (post 3.2.10)

Dokumenterte utgifter til pass og stell av barn under 12 år, for eksempel SFO eller barnehage kan trekkes fra. Fradrag kan kreves for utgifter inntil 25.000 kroner for ett barn, og inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn. Det er uten betydning hvordan kostnadene fordeler seg mellom barna eller om det for ett eller flere av barna ikke er pådratt kostnader.

Har du eksempelvis to barn i den aktuelle aldersgruppen kan det gis fradrag for dokumenterte kostnader på inntil 40.000 kroner selv om hele beløpet gjelder pass og stell av bare ett av barna. I tillegg til konkrete utgifter til barnehage kan du, innenfor beløpsgrensen på 40.000 kroner, kreve fradrag for eventuell omvei/merkjøring til barnehagen.

Eksempel: Barnehagen ligger i annen retning enn jobben, slik at merkjøringen er 6 km hver dag. Ved 5-dagersuke vil det si 1.380 km hvert år. Fradraget for merkjøringen er da 2.070 kroner.

Gaver (post 3.3.7)

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettigede med inntil 12.000 kroner, men gave til den enkelte mottaker må være på minst 500 kroner i året. Gaven må være innberettet til Skattedirektoratet, og vil stå oppført på den forhåndsutfylte selvangivelsen. Det er ikke mulig å overføre beløp innberettet på en ektefelle til den annen. Det er også fradrag for gaver til forskning. For gaver over 10.000 kroner kan ikke fradraget overstige 10 prosent av netto inntekt. Liste over godkjente institusjoner finnes på skatteetaten.no.

Hjemmekontor (post 3.2.2)

Dette er et fradrag for deg som har et rom hjemme som er i eksklusiv bruk i jobb for arbeidsgiver. Fradraget er 1.600 kroner året, eller alternativt de faktiske utgifter til strøm, og utgifter til boligen som kan tilordnes dette rommet. Eksempel: Samlede utgifter: 40.000 kroner. Hjemmekontoret utgjør 8 % av det totale arealet. Fradrag 3.200 kroner. Fradraget inngår i minstefradraget, så det er kun aktuelt hvis du krever faktiske utgifter istedenfor. Prøv heller å få beløpet dekket skattefritt av arbeidsgiver!

Kreditfradrag

Har du inntekt fra utlandet, for eksempel utbytte fra utenlandsk selskap, renteinntekt i utenlandsk bank, eller lønn/pensjon fra utlandet, og du har betalt skatt i utlandet, kan du ha krav på kreditfradrag i Norge for skatten du har betalt. Fyll ut RF-1147 «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kredittfradrag». Har du lønn fra utlandet og alternativt fordelingsfradrag er et alternativ, vil det lønne seg.

Lån i arbeidsforhold (post 3.3.1)

Har du lån fra arbeidsgiver, og har betalt renter - eller er skattlagt for rentefordelen, husk på å kreve rentefradrag. Dette rentefradraget er nemlig ikke forhåndsutfylt.

Minstefradrag (post 3.2.1)

Dette er et sjablongmessig fradrag som gis automatisk i lønnsinntekt og pensjonsinntekt som kompensasjon for utgifter man har til å erverve, sikre eller vedlikeholde skattepliktig lønn eller pensjonsinntekt. Man kan kreve faktiske utgifter i stedet, men for at det skal lønne seg må de faktiske utgiftene være høyere enn dette standard sjablongbeløpet. For lønnsmottakere er minstefradraget 36 prosent av brutto lønn (maks 75.150 kroner, og minimum 31.800 kroner med mindre lønnen er lavere enn 31.800 kroner), for pensjonister 26 prosent (maks 62.950 kroner). Se «Faktiske utgifter».

Pendlerfradrag (post 3.2.7/3.2.9)

Oppfyller du vilkårene for å være skattemessig pendler (du bor utenfor ditt hjem på grunn av ditt arbeid, og kravene til pendlerhyppighet og bolig er oppfylt), har du krav på pendlerfradrag hvis du ikke får dekket utgiftene skattefritt av arbeidsgiver. Har du ektefelle og/eller mindreårige barn på hjemstedet anses du automatisk for å være pendler når jobben krever at du har et sekundærhjem. Er du singel eller samboende, må flere vilkår være oppfylt: pendling minst hver 3. uke (unntak ved spesielt lang reise), samt at det stilles vilkår til størrelse og beskaffenhet av boligene dine. Se skatt.no for eksempel på hvordan du kan skrive et vedlegg til selvangivelsen når du krever pendlerfradrag.

Pensjonssparing (post 3.3.5 og 3.2.12)

Har du inngått avtale om egen pensjonsparing (IPS) skal fradragsberettiget innskudd eller premie være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.3.5. Maksimalt beløp 15.000 kroner. Har du betalt en egenandel i pensjonsordningen på jobben (innskudds- eller foretakspensjon) skal fradragsberettiget beløp være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.2.12.

Personfradrag

Om du har fått riktig personfradrag avhenger av at du har blitt satt i riktig skatteklasse. Ektefeller med én inntekt og enslige forsørgere skal lignes i skatteklasse 2. Ektefeller med hver sin inntekt lignes i den skatteklasse som gir lavest samlet skatt, enten skatteklasse 2F eller skatteklasse 1E. Hvilken skatteklasse du er satt i finner du i selvangivelsen oppe til høyre for navnet ditt.

Rentefradrag (post 3.3.1)

Alle renter på gjeld som er betalt i løpet av året kan fradragsføres. Dette gjelder renter på både norsk og utenlandsk gjeld. Vær imidlertid oppmerksom på at rentefradraget begrenses dersom du har fast eiendom i et land med såkalt «unntaksskatteavtale». Husk at du kun kan få fradrag for renter du selv har betalt på din egen gjeld. Ektefeller kan, i motsetning til samboere, fritt fordele gjeld og gjeldsrenter mellom seg. Renter på private lån, lån hos arbeidsgiver eller utenlandske lån er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen, disse opplysningene må du derfor føre inn selv. Ved refinansiering av lån er utgifter til takst eller verdivurdering samt tinglysning av ny pantobligasjon fradragsberettiget. Du må selv føre opp beløpet i selvangivelsen.

Sjøfolk og fiskere (post 3.2.13 og 3.2.14)

Det gis et særskilt fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten. Sjømannsfradraget er maksimalt 80.000 kroner, mens fradraget for fiskere og fangstfolk maksimalt kan utgjøre 150.000 kroner.

Skatteklasse

Se «Personfradrag»

Skattefradrag for pensjonsinntekt (skatteoppgjøret)

Den tidligere bestemmelsen om særfradrag for alder er opphevet fra og med inntektsåret 2011. I stedet er det innført en bestemmelse om skattefradrag i pensjonsinntekten som omfatter mottakere av alderspensjon, avtalefestet pensjon og tilsvarende pensjoner fra annen EØS-stat. Skattefradraget beregnes individuelt for hver enkel person på bakgrunn av samlet pensjonsinntekt og fremgår i den foreløpige skatteberegningen. Maksimalt skattefradrag er 28.150 kroner i 2011.

Skjermingsfradrag (skjema RF-1088/1059)

Har du utbytte fra norske eller utenlandske aksjer, pass på at skattepliktig beløp reduseres med skjermingsfradraget. Skjermingsfradrag forutsetter at du eide aksjene per 31.12.11. Fradraget fremgår av RF-1088 for aksjer du har i norske selskaper (og utenlandske selskaper registrert på Oslo børs), men du må selv gjøre utregningen, og fylle inn beløpet i RF-1059 dersom du har mottatt utbytte på aksjer i utenlandske selskaper som ikke fremkommer av RF-1088.

Standardfradrag (post 3.3.7)

De to første årene utlendinger bor i Norge har de krav på et standardfradrag på 10 prosent av brutto lønn, maks 40.000 kroner. Fradraget kan velges i stedet for en del andre fradrag, for eksempel rentefradrag og pendlerfradrag. Har du krav på standardfradrag må du rett og slett regne på hva som lønner seg.

Særfradrag for alder

Fjernet fra og med inntektsåret 2011. Se skattefradrag for pensjonsinntekt.

Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne (post 3.5.3)

Er ervervsevnen din varig nedsatt, men av lett karakter, har du krav på særfradrag med 9.180 kroner per år. Det må gjøres en vurdering av din ervervsevne og økonomi.

Særfradrag for store sykdomsutgifter (post 3.5.4)

Har du en varig sykdom (minst to år), og store sykdomsutgifter (minst 9.180 kroner) kan du kreve fradrag for sannsynliggjorte merutgifter som skyldes sykdommen. For alle som krever fradraget anbefaler vi at det lages et vedlegg hvor utgiftene spesifiseres, og at legeattest legges ved. Se skatt.no for utkast til vedlegg.

NB! Bestemmelsen om særfradrag for sykdomskostnader er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012. Fradragsretten for utgifter til tannbehandling, boligtilpasning og transport faller helt bort fra og med inntektsåret 2012. For andre typer sykdomskostnader er det gitt en overgangsregel som innebærer at du fortsatt skal kunne få særfradrag i en overgangsperiode fram til og med inntektsåret 2014 forutsatt at vilkårene for fradrag er oppfylt.

NB: Verdien av fradraget reduseres fra og med 2012. Har du hatt utgifter til boligtilpasning i 2011, bør du kreve hele fradraget i 2011, og ikke fordele det over flere år - vel og merke hvis du har inntekter å føre det mot. Eksempel. For å komme inn under overgangsregelen må du imidlertid ha fått særfradrag for store sykdomsutgifter både for 2010 og 2011. Les mer om overgangsreglene på skatt.no.

Særfradrag for uførhet (post 3.5.2)

Har du mottatt uførepensjon, eller foreløpig uførepensjon etter folketrygdloven fordi ervervsevnen er varig nedsatt med minst 2/3, har du krav på særfradrag med 2.667 kroner per måned. For lavere uføregrad enn 2/3 har du krav på 1.334 kroner per måned i fradrag. Tilsvarende gjelder hvis du har mottatt uførepensjon fra Statens pensjonskasse, yrkesskadetrygden eller privat pensjonsordning. Du har ikke rett til særfradrag for tidsrom hvor du har mottatt arbeidsavklaringspenger.

Tap på valuta (post 3.3.7)

Har du tapt på valutahandel eller valutalån er dette fradragsberettiget. Beløpet er ikke forhåndsutfylt. Lag et oppsett som viser utregningen av tapet og legg det ved selvangivelsen.

Tap ved realisasjon av aksjer (post 3.3.8)

RF-1088 «Oppgave over aksjer og egenkapitalbevis 2011» sendes alle som i løpet av 2011 har hatt aksjer eller egenkapitalbevis i norske aksjeselskap, eller sparebanker og aksjer i norske selskaper registrert på Oslo Børs. For inntektsåret 2011 vil tap som fremkommer fra oppgaven være forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.3.8. Husk å korrigere posten dersom du har gjort endringer i RF- 1088 «Oppgave over aksjer og egenkapitalbevis 2011» som har betydning for størrelsen på tapet.

Tap ved realisasjon av verdipapirfond (post 3.3.9)

Her fører du opp tap på verdipapirfond.

Tap ved realisasjon av aksjer mv som ikke er omfattet av 3.3.8/3.3.9 (post 3.3.10).

Alle andre tap på aksjer eller verdipapirer føres her. Dette gjelder for eksempel tap på utenlandske aksjer. Tapet må spesifiseres i skjema RF-1059 «Aksjer og fondsandeler mv.».

Tap ved salg av bolig eller annen eiendom (post 3.3.6)

Har du solgt eiendom med tap kan tapet være fradragsberettiget. Merk at dersom du oppfyller vilkårene for skattefritt salg av bolig (eid i mer enn ett år og brukt som egen bolig i mer enn ett av de to siste årene i egen eiertid) eller fritidseiendom (eid i mer enn fem år og brukt som egen fritidseiendom mer enn fem av de siste åtte år) får du ikke fradrag for tapet. Fradragsberettiget tap bør dokumenteres i vedlegg. Se skatt.no for standardoppsett.

Underskudd fra tidligere år (post 3.3.11)

Underskudd fra tidligere år skal i år være forhåndsutfylt i selvangivelsen. Sjekk at summen som står i selvangivelsen stemmer overens med summen du finner på «Utskrift av likningen» som fulgte skatteoppgjøret for 2010. Hvis du ikke krever fradraget risikerer du å miste retten til det.

Underskudd ved utleie av fast eiendom (post 3.3.12)

Har du underskudd ved utleie av fast eiendom skal beløpet føres til fradrag her. Regnskapet som viser hvordan du har kommet frem til underskuddet skal spesifiseres i skjema RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom 2011».

Utdanning (post 3.2.2)

Det gis ikke fradrag for utgifter til en grunnutdannelse, men dersom du selv har måttet dekke kurs eller annen utdanning for å holde ved like utdanningen for å kunne gjøre din jobb, så er det fradragsrett, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag. Det samme gjelder utgifter til tilleggsutdanning på grunn av nye kompetansekrav som er nødvendig for å beholde stillingen.

Vedlikehold (post 3.3.6/skjema RF- 1189)

Vedlikeholdskostnader er fradragsberettigede dersom du har en regnskapslignet (utleie)eiendom. Vedlikeholdskostnadene skal føres til fradrag i utleieskjemaet RF-1189, hvor nettoresultatet blir enten negativt (overføres til post 3.3.12) eller positivt (overføres til post 2.8.2). Merk at det kun er fradragsrett for vedlikeholdskostnader og ikke påkostninger. Grensedragningen mellom vedlikehold og påkostninger er ikke alltid lett å trekke, men kort fortalt er en påkostning noe som setter eiendommen i en bedre stand enn det den noen gang har vært i, også i tidligere eiers eiertid. Eksempel på påkostning er flytting av vegger, påbygg, standardheving utover tilpasning til dagens standard. Eksempel på vedlikehold er maling, reparasjoner og nødvendige utskiftninger.

VPS - gebyr (post 3.3.7)

VPS- gebyr er fradragsberettiget.

Yrkesreiser (post 3.2.2)

Får du ikke kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil på yrkesreiser av arbeidsgiver, kan du kreve fradrag for 3,65 kroner per kilometer, men bare dersom du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag. Se nærmere under «Faktiske kostnader».

Oppdatert: 22.03.2012 08:56
av Trond Erik de Flon

Dette får du som medlem

>> Seks utgaver av Skattebetaleren - spekket med gode råd og aktuelle saker - lever i postkassen din.

>> Full tilgang til Skatt.no. Det lukkede medlemsområdet inneholder arkiv av våre publikasjoner og besvarer en rekke spørsmål om avgifter og skatt.

>> Skatte-Nøkkelen - en av Norges beste publikasjoner om skatt og selvangivelse - i elektronisk format. Boken kan også fås tilsendt mot porto.

>> Skattefolder'n - en hendig, liten folder med oversikt over de viktigste skatte- og avgiftssatsene.

>> En halv time gratis medlemsbistand per år (verdi 675 kroner).

>> Rabatter på kurs som Skattebetalerforeningen holder.

>> Gjennom Nordnet får du bedre betingelser når du handler aksjer, og du kan delta gratis på aksjekurs.

>> Spar penger hver gang du tanker opp bilen hos Esso. Medlemskap gir deg rabatt på 30 øre per liter.

>> 20 prosent rabatt på daTax-produkter og annen programvare om økonomi.

>> 15 prosent rabatt på grunnpakken i Norsk Elektronisk Skattebibliotek det første året.


Nyhetsbrev om skatt