Nettmøte torsdag 15.april klokken 11-12

Fra Bjørn, 12.04.2010 22:35

Skatteklasse utenlandsk kone uten inntekt

Hva er riktig skatteklasse for meg ?
Giftet meg nov 2008, min kone bor utenlands, hun har ingen inntekt i Norge eller utenlands. Hun frosørges av meg. Vi bor sammen i vinterhalvåret og hver for oss sommerhalvåret ? Har jeg krav på skatteklasse 2 som enslig forsørger for min kone bosatt utenlands ? Ekteskapet er registret i Norge -inngått etter norsk rett ved norsk ambassade utenlands. Jeg har i tillegg store reiseutgifter i forbindelse med utøvelse av mine ekteskapelig forpliktelser :-) Fradragberettiget ?
Mvh Bjørn

Når du forsørger din ektefelle i utlandet, så har du krav på skatteklasse 2. Det kreves i utgangspunktet at du fremlegger vigselsattest. I tillegg så vil ligningsmyndighetene i enkelte saker kunne kreve at du fremlegger dokumentasjon fra offentlig myndighet som viser at din kone ikke har inntekt. Men dette trenger du ikke legge ved selve selvangivelsen. Hvis ligningsmyndighetene har behov for slik dokumentasjon av inntektsforhold, så vil de evt. be om dette i ettertid.
Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Sophia, 14.04.2010 21:07

Samboere uten barn......

Jeg var har vært endel syk de siste årene som har før til at jeg har hatt minimalt med inntekt. I fjor hadde jeg 15000 i inntekt. Har ikke hatt noen trygdeytelser siden jeg har "falt mellom to stoler ". Samboeren min har vært nødt til å forsørge meg. Han har betalt alt fra mat til lån. Lurer derfor på om han får noe skattelette i forhold til dette? Og hvor skal vi evt føre opp det. Vi har ikke barn eller gjeld sammen. Har bodd sammen snart 5 år.

Nei, han kan dessverre ikke få noen fradrag for å forsørge deg. Hvis dere derimot hadde vært gift, så ville dere blitt lignet i skatteklasse 2 istedenfor skatteklasse 1. Siden du har så lav lønnsinntekt så får du ikke utnyttet personfradraget på kr 40.800. Hvis dere hadde vært gift, så ville da mannen din fått "overført" ditt personfradrag til seg, slik at han hadde fått dobbelt personfradrag på til sammen kr 81.600. Dette ville kunne gitt en skattebesparelse på inntil kroner 11 424. Men dette gjelder altså ikke for dere så lenge dere er samboere og ikke har særkullsbarn.
Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Camilla, 14.04.2010 21:17

Skjøte/Tingslysningsgebyr

Hei!

Jeg hadde ett samlivsbrudd som førte til overtagelse (for meg) av tidligere felles bolig. Jeg måtte da betale for nytt skjøte og nytt tinglysningsgebyr. Er dette fradragsberettighet og i tilfelle i hvilken post skal det stå?

Nei, det er dessverre ikke fradragsrett for disse utgiftene. Men hvis du senere skal selge boligen, og du ikke oppfyller vilkårene for skattefri gevinst (eid boligen i mer enn et år og brukt den som egen bolig i et av de to siste årene før salg) så vil disse utgiftene kunne redusere en skattepliktig gevinst eller øke et fradragsberettiget tap.
Det gebyret som betales til banken i forbindelse med at man tar opp lån eller refinansierer tidligere lån kan man derimot føre til fradrag. Banken vil vanligvis sørge for å føre opp dette gebyret sammen med gjeldsrentene slik at det er forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Rikke, 14.04.2010 17:43

Noe for voksne studenter?

Hei!

Jeg er en voksen student, 41 år, som lurer på om det finnes noen fradrag for meg?? Jeg var sykmeldt og arbeidsledig da jeg på eget initiativ startet og studere for å bli sykepleier. Jeg har en hjemmeboende sønn, på 22 år, som mottar arbeidsledighetstrygd. Jeg kjører ca 5 mil hver dag for å komme meg til og fra studiestedet. Jeg lever på studielån og en liten ekstrasjobb. Finnes det noen fradrag for meg? Kan jeg trekke fra reise til og fra studiestedet? Eventuelt skolebøker? eller noe annet?

Hilsen Rikke

Nei, du kan dessverre ikke fradragsføre kostnader som du har i forbindelse med sykepleierutdanningen. I skatteretten så er det slik at kostnader til grunnutdanning, videreutdanning, etterutdanning og spesialisering som hovedregel ikke er fradragsberettiget. Et unntak gjelder der hvor en eventuell arbeidsgiver har finansiert utdanningen ved å utbetale lønn til "studenten". Ellers er det bare fradrag for kostnader til utdanning som er nødvendige for å fortsette i arbeidet, det vil si kostnader for å vedlikeholde kompetansen man allerede har eller holde seg à jour i yrket.
Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Sofie, 14.04.2010 12:49

Ligningsverdi av leilighet

Kjøpte ny leilighet sept 2009 for ca 2,5 mill. Hva er ligningsverdien for denne da? (hvordan regnes dette ut?)

Ligningsverdien skal maksimalt utgjøre 30 % av markedsverdien, hvilket i ditt tilfelle vil si kr 750.000. Men ofte vil ligningsverdien ligge betydelig lavere enn dette. Jeg ville sjekket i prospektet til leiligheten som dere kjøpte, der vil ofte ligningsverdien for 2008 fremkomme. For 2009 så skal ligningsverdien økes med 10 % ifht. 2008. Står den ikke der, så kan du jo prøve å få den av megler eller eventuelt tidligere eier. Hvis du ikke lykkes med å fremskaffe ligningsverdien, så ville jeg satt ligningsverdien til 20-25 % av kjøpesum. Med virkning fra 2010(altså for selvangivelsen som skal leveres neste år), så kommer det helt nye regler for fastsettelse av ligningsverdi på boligeiendom.
Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Caroline, 14.04.2010 12:48

Meglergebyr v salg av eiendom

Hei solgte bolig i 2009, og benyttet da megler. Er det mulig å gjøre fradrag for dette på selvangivelsen? Tapte også på salget, kan dette fradras? Oppfylte bo kravet ved salg.

Når du har eid boligen i mer en et år og brukt den som egen bolig i et av de to siste årene før salg, så er en gevinst skattefri og da vil et tap (som er tilfelle for deg) heller ikke være fradragsberettiget. Så i ditt tilfelle, vil du altså ikke kunne kreve fradrag for meglerkostnadene eller tapet som du er påført i forbindelse med salget.
Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Liv Opdal, 13.04.2010 20:42

fordeling av gjeldsrenter

Vi er samboere med felles gjeld(bolig). Alt fradrag ifht boliglån er ført på en av oss, vil det være lønnsomt å fordele dette? I så fall hvordan regner vi ut det?

Samboere kan ikke på samme måte som ektefeller fordele gjeld og gjeldsrenter fritt mellom seg. Utgangspunktet er at dere har fradragsrett for den delen av gjelden og gjeldsrentene dere er ansvarlige for i henhold til avtalen med banken. Normalt vil det være 50/50.

Det er dessuten et vilkår at den av samboerne som krever fradraget faktisk har betalt rentene.

Hvis den ene betaler mer enn avtalen med banken skulle tilsi, fører det faktisk til at ingen av samboerne har krav på fradrag for disse rentene: Den som har betalt ekstra er jo ikke ansvarlig for rentene, og den som er ansvarlig har ikke betalt dem!

For likevel å oppnå fradrag i en slik situasjon, bør samboerne lage en samboeravtale som viser at de hefter for (er ansvarlige for) lånet i samsvar med betaling av rente.

Når det derimot gjelder ektefeller, så kan de fordele gjeld gjeldsrenter som de ønsker. Men uansett hvem fradraget føres på så vil skattebesparelsen maksimalt være på 28 % (fradraget reduserer ikke grunnlaget for toppskatt og trygdeavgift). Så i de tilfellene hvor begge har normal lønnsinntekt vil ikke det være noe å spare på å overføre rentefradrag.

Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Finn Strømsnes, 12.04.2010 23:12

Skjermingsfradrag

Jeg solgte i 2009 en aksjepost med tap. Fra tidligere år (før 2009) hadde
disse aksjene et ubenyttet skjermingsfradrag.
Mitt spørsmål er da - Kan dette skjermingsfradraget benyttes til å øke mitt
skattemessige tap ??
Kan opparbeidet skjermingsfradrag fra tidligere år kun benyttes dersom du
selger aksjene med gevinst og ikke når du selger med tap ??
Hvis det er riktig synes det urettferdig for meg.
Takksom for en avklaring.
Mvh
Finn R. Strømsnes
finrs@nline.no

Når du har et ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år, så kan det bare benyttes til å redusere en skattepliktig gevinst. Det kan altså ikke benyttes til å etablere eller øke et tap, dessverre.


Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Chato, 15.04.2010 11:40

Faktiske utgifter

Hva er mulig å før opp i denne posten? Jeg har hatt 70.000 i vedlikeholdsutgifter til bil som benyttes mellom arbeid og hjem, strekningen er 240km tur/retur. Drivstoff utgifter er ca 60.000,- Kan jeg føre opp dette i stede for minstrefradraget?

Nei, det kan du ikke gjøre. Man kan kreve fradrag for faktiske kostnader i tilknytning til arbeidsinntekt i selvangivelsens post 3.2.2 hvis disse er høyere enn minstefradraget (som for 2009 er på maksimalt kr 70.350). Kostnader som kan knyttes til arbeidsinntekt vil f.eks være arbeidstøy, faglitteratur, flyttekostnader, verktøy, yrkesreiser mv. Men når det gjelder kjøring til og fra jobb, så er dette å anse som en privatreise som ikke har tilknytning til arbeidet ditt. Selve bilkostnadene er også å anse som en privatutgift, så du vil uansett ikke kunne fradragsføre disse utgiftene til vedlikehold/bensin i din selvangivelse.

Men du kan selvsagt fradragsføre kjøring mellom hjem og arbeid med kroner 1,50 per kilometer for de første 35.000 km og med kr 0,70 per kilometer for det overskytende. Redusert med en egenandel på kr 13.700. Dette fradraget føres i post 3.2.8
Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Kjetil Wirkola, 27.03.2010 00:04

Skattes av forsikring via jobben

Jeg jobber offshore og jobben er paalaget aa forsikre oss. Jeg stusser paa at det i fjor ble meldt inn i loennsslippen min er Loennsart 7580 med en sum paa 11 000,- som jeg skal skatte av.... Er dette riktig?

Mvh
Kjetil Wirkola

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er ikke skattepliktig for de ansatte. Hvis du har fått oppgitt et forsikringsbeløp du skal skatte av dreier det seg sannsynligvis om kollektiv livsforsikring, helseforsikring el.l.,
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Geir, 15.04.2010 11:26

SFO

Hei! Vi har ingen SFO tilgjengelig for barna våre på 7 år, og min samboer og jeg har måtte redusere/ omlegge arbeidstiden vår for å passe egne barn etter skoletid. Dette har medført et inntektstap spesiellt for min samboer. Er dette noe vi kan sette opp under foreldrefradrag? Det er ikke mye som kan dokumenteres egentl...ig siden dette stort sett er bytte av vakter med mindre timer i forhold til før. Er det håp? Har nettopp fått 12000 i restskatt..

Nei, dere kan dessverre ikke føre opp tapt arbeidsinntekt som en fradragsberettiget utgift. Når det gjelder utgifter til pass og stell av barn, så vil man bare få foreldrefradrag for sine faktiske dokumenterte utgifter.
Joachim K Johannessen Skattebetalerforeningen

Fra Ole Jakob, 26.03.2010 21:24

Hvilken skatteklasse?

Jeg giftet meg mai 2009, hun har ikke inntekt. Skal jeg da i skatteklasse 2?
Hvor mye utgjør det ca i mnd?

SVAR: Hovedregelen er at man lignes som enslige (single) for 2009 hvis man har giftet seg etter 1. november 2008. Men er det likevel mulig å be om å bli lignet som ektefeller. Det forutsetter at hvis dere stiftet felles hjem innen utgangen av 2009. Når din ektefelle ikke har inntekt, og dermed ikke har glede av sitt personfradrag, overføres personfradraget til deg, slik at du lignes i klasse 2. Det betyr 11.424 kroner i spart skatt. Rent praktisk må din kone be om å bli lignet sammen med deg. Bruk merknadsfeltet post 5.0 Tilleggssopplysninger.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Cato, 04.04.2010 15:01

Faktiske utgifter

Har faktiske utgifter med kvitteringer på ca 170.000,- for drift og vedlikehold av bil som inkluderer drivstoff men kun mellom hjem og arbeid. Vet ikke om dette kan benyttes i stedet for minstrefradraget og hvorvidt standard km fradrag for reise mellom hjem/arbeid da bortfaller - eller kan benyttes i tillegg til faktiske utgifter?

Fradraget for daglig reise mellom hjem og arbeid beregnes etter standardiserte satser, såklat avstandsfradrag. Fradraget er 1,50 kroner per km for de første 35.000 km, deretter 0,70 kroner per km. Bunnfradraget er på 13.700 kroner. Det innebærer at man må ha mer enn ca 20 km reisevei for å få fradrag hvis man har vanlig 5 dagers arbeidsuke.
Når det gjelder omvei/omkjøring på grunn av kjøring til barnehage, kan det tas med som en del foreldrefradraget. Eksempel: To barn 11 år eller yngre. Maksimalt foreldrefradrag er da 40.000 kroner. Foreldrene har kun utgifter til yngstemann, 25.000 kroner per år. Barnehagen ligger i en annen retning enn jobben. Denne merdistansen er 6 km per dag, 1380 km per år. Fradraget blir 2.070 kroner, som tas med som en del av foreldrefradraget.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Kristin Vollan, 07.04.2010 15:34

standardfradrag for utenlandsk statsborger i familiegjenforening?

Min mann har bodd i Norge i to år og jobbet hele 2009. Han har fått høre at andre utlendinger får standardfradrag på 10% de to første årene som arbeidstaker i Norge.- Gjelder dette også for utlendinger i familiegjenforening?

Alle utlendinger som kommer til Norge for å jobbe har krav på 10 % standardfradrag de to første inntektsårene de bor i Norge. Fradraget beregnes av brutto lønn, og er på maksimalt 40.000 kroner. Fradraget trer i stedet for en rekke andre fradrag, for eksempel pendlerfradrag og rentefradrag.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Cecilie Steenland, 28.03.2010 13:52

Avdelingsleder

Hei.

Hvorfor blir jeg "tvangslignet" sammen med min ektefelle ? Vi ønsker, som endel andre vil jeg tro - å stå som to selvstendige personer på selvangivelsen. Likevel sørger etaten / myndighetene for at vi lignes sammen hvert år. Vi påpeker dette og endrer - og neste år....samme greia omigjen.


Mvh Cecilie Steenland

Hei! Det følger direkte av skatteloven at ektefeller skal lignes under ett, så skattemyndighetene har ikke noe valg! Det eneste unntaket er for ektefeller som bor varig adskilt, de skal lignes som enslige.

I normaltilfellene har ikke ligning under ett noen betydning når det gjelder skatt av inntekt fordi inntekt lignes "særskilt". I den grad det er andre regler enn for enslige er det stort sett til gunst - ektefeller har i større grad enn samboere anledning til å fordele fradrag for eksempel.

Formue lignes under ett for ektefeller, men ektefeller har hvert sitt fribeløp.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Eivind Eng, 08.04.2010 00:49

Fratrekk av udokumenterte vedlikeholdsutfgifter

Hei

Kan man ved utleie av bolig trekke fra en prosentvis andel (2%) av boligens ligningsverdi fra som vedlikehold uten å måtte legge frem spesifisert dokumentasjon på vedlikeholdsutgiftene?

Mvh
Eivind

Nei dessverre
Når det gjelder egen bolig (som man selv bor i, såkalt fritakslignet bolig) er det ikke fradrag for vedlikehold overhodet. Ved skattepliktig utleie gis det fradrag for vedlikehold, men bare dokumenterbare utgifter.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra John T, 08.04.2010 07:52

Kjørbok

Jeg mottar fast bilgodtgjørelse som arbeidsgiver trekker skatt av. Hvordan skal jeg føre fradrag for de km som jeg har kjørt i jobbsammenheng. Jeg har ført kjørebok, men jeg har forstått at denne ikke skal sendes inn.

Nei, det er ikke nødvendig å sende inn kjøreboken i første omgang. Korriger beløpet i selvangivelsen ved å stryke over det beløpet som står der, og sett opp riktig beløp. I post 5.0 Tilleggsopplysninger opplyser du antall kilometer du har kjørt i forbindelse med jobben, og at du har ført kjørebok.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra oj3, 08.04.2010 09:40

Fradrag for trening?

Jeg har fått konstatert diabetes 2 og nedsatt glukosetoleranse. Legen sier at det eneste som hjelper er trening og vektkontroll.

Da er det vel rimelig å tro at utgifter til trening er fradragsberettiget? Jeg tenker på Sats-medlemskap, kjøp av treningsutstyr, klær osv. Det blir fort 10.000 kroner i året.

Dersom du har hatt sykdomsutgifter på minst 9 180 kroner, kan du i noen tilfeller kreve fradrag i selvangivelsen. Men det er en rekke vilkår som må være oppfylt. For å dokumentere sykdommen må det sendes inn legeerklæring.

Trening regnes i utgangspunktet som en privatutgift, ikke en utgift på grunn av sykdommen. For å få fradrag må det være spesielle treningsbehov, f.eks. til opptrening av bestemte muskler, med andre ord slik at det er behov for et spesielt tilrettelagt treningsopplegg på grunn av sykdommen. I praksis er det dermed svært vanskelig å få fradrag for SATS-medlemskap.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra skattebetaler bergen, 08.04.2010 09:44

Trekk fra arb giver til fond/pensjon

Hei

Arb giver til samboeren min trekker han i lønn hver mnd, og regelmessig får han brev om hvor mye han har fått spart i pensjon /fond.
Beløpet er lavt nå, siden vi er ung. Men det som er tjent i fondet er dette noe tall som er relevant/skattelettelse å sette på selvang?

Din samboer har en innskuddspensjonsordning. Det beløpet arbeidsgiver sparer for ham hvert år er ikke skattepliktig. Formuen han bygger seg opp er også skattefri. Verken det årlige innskuddsbeløpet eller oppspart pensjon skal med i selvangivelsen.

Men: hvis ordningen senere endres, slik at de ansatte skal være med å betale en del av årlig innskudd, vil det innskuddet din samboer betaler kunne føres til fradrag. Arbeidsgiver plikter å innberette dette, slik at beløpet kommer forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra silje, 08.04.2010 09:46

fradrag for kostnader på bolig

Vinteren 2008/2009 var en tøff vinter. Og iløpet av den vinteren fikk jeg mye mugg i på loftet i undertaket. Store deler av det var "pelskledd" Fant ut at dette måtte gjøres neo med snarest, og gikk i gang på sommeren og fikk byttet ut tak, deler av undertak, samt åpnet for mere lufting på loftet. Spørsmålet er da: Har jeg rett på noe skattefradrag for dette, eller kommer dette innunder normalt vedlikehold på boligen.

Det er dessverre ingen fradragsrett. Tidligere (t.o.m. 2004) var det i visse tilfelle mulig å få fradrag for ekstraordinært fradrag på egen, fritakslignet bolig. Men den muligheten er fjernet.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra skattebetaler bergen, 08.04.2010 09:48

Renter og formue sameie

Bor i et lite sameie og vi betaler fast inn 1000 kr pr mnd hver.
For 2009 var det en liten formue og litt renter.

Skal jeg sette dette opp på selvang?
Og hvordan blir regnestykket da vi er flere som har betalt inn.


Ja. dette skal inn i selvangivelsen, men skal normalt være forhåndsutfylt. Formue og renter fordeles etter eierandel.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Hanne Storstein, 08.04.2010 09:50

Fradrag for kiropraktor og akupunktur?

Hei! I 2009 var jeg gravid og fikk bekkenløsning med sykmelding i ca 8 uker frem til permisjonsstart. Legen ville sykmelde meg 100 %, men jeg ville helst ikke det, og selv om det var vondt klarte jeg å stå i jobb 50 %, ved hjelp av jevnlig kirporaktor- og akupunkturbehandlinger. For dette betalte jeg ca 10.000 kr av egen lomme. Kan jeg kreve fradrag for disse utgiftene på grunnlag av atdet var nødvendig for å stå i jobb så mye som mulig? Hvilken post i selvangivelsen og hvordan skal jeg lage vedleggene over utgiftene i så fall? PS. Jeg fikk også 2 fysioterapitimer dekket av trygdekontoret, men disse var mer veiledning og ikke smertelindrende eller emm til noe faktisk akuttbehandling. På forhånd takk for svar! Vennlig hilsen Hanne.

I utgangspunktet er det mulig å få fradrag for sykdomsutgifter, dersom utgiftene er på minst 9.180 kroner. Fradraget føres i selvangivelsen post 3.5.4. Det må sendes inn legeerklærig.

Men - dessverre:Det er bare fradrag for behandlingsutgifter innenfor offentlig norsk helsevesen. Hvis din akupunktør jobber på en privat klinikk, gis det altså ikke fradrag. Kiroraktorbehandling gir aldri rett til fradrag. (Hvis kiropraktoren også er fysioterapeut med driftstilskudd fra kommunen kan det gis fradrag, men bare for fysioterapibehandling.)
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Arild, 08.04.2010 09:51

Henting barn

Hei

Jeg har en gutt på 13 år fra eet tidligere forhold han har jeg annenhver helg samt ferier, jeg henter han med egen bil når vi skal ha samvær, dette er kostbart 45 + 160 i bompenger samt 172 km i bil, har jg noen rett til fradrag for dette??

Nei dessverre. Utgifter til samvær med barn gir ikke rett til fradrag.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Marianne, 08.04.2010 10:15

Student og kjøring med egen bil

Jeg er student uten jobb og har ett lite stipend og lån fra Lånekassa.
For å komme til og fra studiested må jeg kjøre tilsammen 84 km hver dag 5 dager i uken. Dette er en utgift og penger som jeg må betale tilbake med renter til Lånekassa.
Kan jeg skrive av dette på kjøring?

Nei dessverre. Det er bare inntektsgivende arbeid som gir rett til fradrag.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Wenche S., 08.04.2010 10:35

Livsforsikring fra Tyskland

I 1994 tegnet jeg en livsforsikring/kapitalforsikring med avkastning i Tyskland, som jeg hvert år har innbetalt premie som hvert år har steget,(Lebensversicherung mit dynamischen Zuwachs von Leistung und Beitrag). I 2009 var forsikringen utløpt og det oppsparte beløpet + avkasting blei utbetalt. Jeg flyttet til Norge i 2005, og mitt spørsmål er om hvordan det skattlegges i Norge?

Jeg må undersøke dette produktet nøyere for å kunne gi deg et sikkert svar. Hvis du er medlem er det fint om du sender oss en e-post.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Eli-Helene Høye Haug, 08.04.2010 13:14

Student og fradrag på boliglån

Jeg eier en leilighet i Oslo, og er student. I fjor tjente jeg bare 60 000, og året før bare 30 000. Har studielån. Er redd for å gå glipp av skattefradraget på boliglånet mitt, fordi jeg tjener for lite. Er det en måte å føre dette på selvangivelsen, og å få tilbake det jeg evt har tapt også fra 2008? Boliglånet er på 1,4 mill. Jeg bor selv i leiligheten jeg eier.

Når du hadde så lav inntekt i 2008 og 2009 at du ikke fikk full nytte av rentefradraget ditt kan kreve fradrag for resten i neste års selvangivelse, hvis du da har fått høyere inntekt. Du må selv føre opp underskuddet i selvangivelsen post 3.3.11.

Underskuddet fra tidligere år fungerer som et vanlig fradrag senere år.

Fremførbart underskudd står i ligningspapirene fra 2008 og 2009. Har du ikke tatt vare på utskrift av ligningen kan du finne dem på Altinn.no hvis du har levert elektronisk.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra turid hjelmengen, 08.04.2010 14:01

Skatt av innskudd!

Hei.
Lurer på hvor mye skatt en må betale av ett innskudd i bank på ca kr 425.000,- Disse pengene ble satt inn på feil konto, rett før jul i år, og dermed ble de med på min selvangivelse.
Jeg har mye gjeld ved siden av, men regner med at det ikke har noen betydning, at en uansett må betale skatt av kapital.

Beløpet er en del av din formue.
Hvis din samlede netto formue er høy nok, må du betale formuesskatt.

Slik beregner du det: Summer det du eide ved årsskiftet, for eksempel bolig, bil, bankinnskuddet. Trekk fra gjeld. Da har du din netto formue. Hvis denne formuen er høyere enn 470.000 kroner, må du betale formuesskatt på 1,1 prosent av det overskytende. Er den lavere, eventuelt negativ (gjelden er høyere enn formuen) skal du ikke betale formuesskatt.

Renteinntektene er skattepliktige, 28 % skatt.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Kaja, 08.04.2010 14:02

Foreldrefradrag

Lurer på noe ang foreldrefradraget...
Har en sønn født desember 2008 som vi var hjemme med i foreldrepermisjon hele 2009. Såvidt jeg har forstått skal fradraget gjelde ifb med barnepass, og jeg har derfor tenkt at vi først kan kreve dette ved neste års oppgjør. (Han startet i bhg januar 2010.) Men, så leser jeg følgende (http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=595503) :

"Fradraget gjelder uavhengig av hvor mange av barna kostnadene knytter seg til. For eksempel: Dere har et barn i barnehage og et spedbarn som i 2009 var hjemme sammen med mor i barselpermisjon.
Dere kan trekke fra 40.000 kroner på selvangivelsen i barnehageutgifter, selv om dette bare er utgiftene til barnehagebarnet."

Hvordan kan dette være rettferdig overfor oss som bare har ett barn? Eller misforstår jeg? Foreldrene i eksemplet har jo ingen utgifter til barnepass for barn nummer to - akkurat som oss, men får allikevel fradrag for dette barnet.

Foreldrefradraget forutsetter at man har dokumenterte utgifter til pass av barn. Det er altså ikke mulig å få fradrag hvis man ikke har hatt utgifter til barnehage, hvit dagmamma eller skolefritidsordning.
Det du siterer fra går på hva som er maksimalgrense for fradrag. Maksimalgrensen øker med antall barn under 12 år. Ett barn 25.000, to barn 40.000, tre barn 55.000 kroner osv.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra asbjørn kvarven, 08.04.2010 16:36

fradrag for internett

kan jeg få trekke fra utgifter til internett,dine penger da jeg har en portefølge på 1mill i aksjer og fond.
Ser at jeg har og fått på lønnsog trekkoppgaven at jeg har inntekt opptjent på utlandsk kontinentalsokkel fra 1.juli -31.desember innberettet under kode 113A.
Hvor mye må jeg betale for at dere skal føre min selvangivelse og min ektefelle sin? Vi har solgt noen aksjer.

Utgifter til internett er normalt en privatutgift. De fleste har jo internett hjemme. Dermed skal det mye til for å få fradrag for dette.

Vi har et tilbud til medlemmer om å komme til kontoret og ha et møte med en saksbehandler. Det koster 625 kroner for en halvtime.
De fleste medlemmene våre nøyer seg med å ringe. Som medlem får du en halvtimes gratis telefonbistand.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra asbjørn kvarven, 08.04.2010 16:45

pendlerfradrag for student

min datter studerer i haugesund, men har bostedsadresse hos meg på 5379 Steinsland. Hun betaler selv husleie og fasteutgifter i Haugesund. Hun har en 45 % stilling i barnevernet i hele 2009, dette innebærer selfølgelig pendling også når det er skolefri. Kan hun trekke ifra pendlerutgifter?

Nei dessverre. For å anses som pendler, og ha krav på pendlerfradrag, må arbeidet være hovedbeskjeftigelsen.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra anders, 08.04.2010 17:02

leie av bolig

Hei !
Jeg er student som bor i bolig som foreldrene mine eier.
Har ikke hatt noen inntekt for 2009 men leier frem ett rom til en venn. Han betaler 4000 kr. hvor i selvangivelse skal jeg føre det som inntekt?

Hvis du selv betaler alle driftsutgiftene (kommunale avgifter, forsikring, strøm osv.) betraktes dette som en såkalt fritakslignet bolig. Dermed er inntekten du mottar skattefri. (Du opplyser at du har leid ut et rom. Jeg forutsetter at du ikke har leid ut mer enn 50 prosent av boligens utleieverdi.)

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra E, 08.04.2010 17:57

Flere spørsmål

Hei,

Jeg har flere spørsmål.
Jeg har fast jobb, og har også litt aktivitet i eget firma.

Kan jeg skrive av utgiftene jeg har til og fra butikklokaler, slik jeg gjør til den faste jobben min? Sammen blir det mer enn bunnfradraget - men ikke hver for seg.

For 3 år siden hadde jeg flere jobber, som innebar mye kjøring til/fra jobb. Det oversteg bunnfradraget med mange tusen kroner. Jeg fikk ikke ført opp dette på likningen. Kan man gjøre dette i ettertid?

I forbindelse med alvorlig sykdom i familien glemte jeg helt å levere inn likningen et år. Jeg ble da straffelignet ut av en annen verden. Sliter enda økonomisk med dette, siden jeg måtte ta opp lån fra kort/her & nå mm. Det er på bedringens vei nå, men har gitt meg søvnproblemer og ødelagt familiens økonomi noen år. Ikke mulighet til å ta ferie mm som følge av dette.
Er det ikke mulighet å gi beskjed til likningskontoret ved slik sykdom at nå har jeg ikke mulighet til å levere inn. Min verden holder på å rase sammen?
Det er jo uansett ikke snakk om store summer i firmaet - men jeg er (og var) eneforsørger i familien. Den ekstra utgiften var derfor meget tung å svelge.
Hva bør man i såfall gjøre i en slik siutasjon? Jeg ser jo egentlig ikke problemet, siden de får pengene før eller siden uansett. Jeg hadde ikke drift i butikken da (var lukket i mange måneder) som følge av sykdommen. Synes det er rart at jeg skal bli straffet for at jeg har et sykt barn.

I forbindelse med situasjonen over, ble jeg også sittende igjen med en del varer på lager - som ikke er moderne lenger, og i praksis umulig å selge til en fornuftig pris nå. Kan jeg skrive av dette som et tap, og få trekt av dette tapet på skatten på noe vis? Det utgjør sikkert 100 000kr eller der omkring.
Jeg kan kanskje selge varene til 25% av kostpris med litt flaks. Har også tatt inn vareprøver som ikke er salgbare, som jeg også skulle fått skrevet av om mulig.
Jeg oppdaget også en forsendelse som var skadet, lenge etter at jeg hadde mottatt varene (når jeg pakket de ut). Jeg får ikke dekket dette på noe vis av transportforsikring eller annen måte. Kan jeg skrive av dette tapet også?

Jeg skal flytte kontoret, lageret osv inn i egen bolig i løpet av året. Da har jeg forstått det slik at jeg kan leie av meg selv, så lenge det er egen inngangsdør til dette lokalet. Stemmer dette?
Jeg skal også forandre en del på drften, og gi kurs, og forandre varespekter mye. I den forbindelse trenger jeg en del kurs og sertifiseringer. Kan jeg skrive av alle utgiftene til dette, siden det er noen titusener fremover hvert år?
Det er jo kurs som skal være med på å gi inntekt senere.

I forbindelse med etterlikning for noen år siden, ser jeg at de har operert med feil tall, og har oppgitt at jeg har overskudd i firma, når jeg i virkeligheten har hatt tap. Hvor lang tid bakover kan jeg gå for å få de til å rette opp feil, så lenge jeg har dokumentasjon som kan bevise det?

I forbindelse med den andre jobben jeg har, blir det en del reising på kurs. Kan jeg skrive av noe av disse utgiftene. En del utgifter blir dekket av de jeg jobber for, men jeg har ofte noen ekstra utgifter i forbindelse med dette.

Dette er litt for mange spørsmål å besvare på et nettmøte. Jeg vil anbefale deg å melde deg inn, så skal vi hjelpe deg!
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Hanne, 08.04.2010 19:00

Vanlutalån

Hei Jeg hadde et tap i fjord på valutalån på ca 500 000 Av de 500 000 er jo 28% fradagsberettiget. 140 000 kunne jeg trekke ifra, men siden man må betale trygdeavgift fikk jeg bare trekt halvparten 70 000. I år har jeg fått en valutagevinst og må betale 140 000. Men hva med de fradragene jeg ikke fikk i fjord, kan jeg regne med de i år? Og trekke de ifra nå? Og hvordan eventuelt fører jeg det i selvangivelsen?

Vennlig hilsen Hanne

Har du hatt valutatap, er hele tapet fradragsberettiget i alminnelig inntekt (netto inntekt). Et tap på 500.000 kroner reduserer skatten med 140.000 kroner.
Selv om man har tap må bruttoskattene, trygdeavgift og toppskatt, betales på vanlig måte av brutto lønnsinntekt, næringsinntekt eller pensjon.
Hvis dine samlede fradrag i fjor var høyere enn samlede inntekter, kan det fremførbare underskuddet trekkes fra i år.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Heidi, 08.04.2010 22:01

skatt på forsikringsutbetaling

De to barna mine mistet faren sin i fjor og fikk i den forbindelse utbetalt en halv million hver fra farens forsikringsselskap. Min overraskelse var stor da jeg oppdaget at disse pengene som overformynderiet forvalter for barna til de er 18 år blir ført opp som formue på meg i min tilsendte selvangivelse. Er det virkelig riktig at jeg skal skatte av disse pengene hvert år inntil barna er 18 år?

I utgangspunktet skal barns formue lignes sammen med foreldrenes frem til det året barnet fyller 17 år.

er imidlertid en særregel når det gjelder erstatning for tap av forsørger utmålt etter skadeserstatningslovens kap. 3. Slik formue er skattefri. Jeg går ut fra at det beløpet barna har fått utbetalt ikke gjelder det, men du kan jo sjekke for sikkerhets skyld.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra alenefar, 08.04.2010 22:18

underholdsbidrag

Hei betaler 2200 pr mnd i underholdsbidrag til min x, er dette fradragsberettiget ?
I tilegg har jeg foreldre ansvar for ett barn som går på privat ungdomsskole og betaler dette alene , er disse utgiftene fradragsberettiget ?

Underholdsbidrag til tidligere ektefelle er fradragsberettiget. Derimot er ikke barnebidrag fradragsberettiget. Utgifter til skole er ikke fradragsberettiget så lenge dere bor i Norge.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra rune, 09.04.2010 09:37

eiendomsskatt

får man fradrag pga man betaler eiendomsskatt

Ja men bare hvis du leier ut bolig (eller annen fast eiendom) hvor leieinntekten er skattepliktig, og eiendomsskatten gjelder denne utleieboligen/eiendommen.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Kjetil Olsen, 09.04.2010 11:05

enslig pendler

Hei,

Min samboer bor i Oslo, mens jeg en periode i Trondheim grunnet jobb (2-3 år). Jeg pendler hjem 2-3 helger i måneden. Kan dette gi fratrekk som enslig pendler? Vi har ingen barn og er ikke gift.

Ja det er mulig å få status som enslig pendler, men jeg vet for lite til å kunne si om du får det.
I hovedtrekk er reglene slik: Er du enslig (eventuelt samboer), har hatt en bolig i Trondheim på under 30 kvm, og hjemreiser minst ca hver tredje uke, vil du regnes som pendler. Er boligen i Trondheim større, vil det være avgjørende hvor du har hatt flest antall overnattinger - i Trondheim eller i Oslo.For å anses som pendler må du tilbringe flest overnattinger i Oslo.
I tillegg finnes en særregel ("sikkerhetsventil"): Er boligen i Oslo minst dobbel så stor som den i Trondheim, og du hadde bodd der i minst tre år før pendlingen startet, anses du som pendler uavhengig av antall overnattinger. Ved beregning av hva som er "dobbel så stor" tas bare di del av leiligheten i Oslo med. Eksempel: Bolig i Oslo 80 kvm, din del 40 kvm. Bolig i Trondheim 35 kvm. Det anses du å ha ditt hjemsted i Oslo, og anses som pendler når du er i Trondheim.

Er du gift vil du aksepteres som pendler uavhengig av boligstørrelse, antall hjemreiser og overnattinger på arbeidsstedet.

Som pendler kan du fradragsføre tre typer utgifter:
Merutgifter kost med 182 kroner per døgn på arbeidsstedet.
Husleie mv. (losji): Leie av leilighet, med tilhørende utgifter, for eksempel strøm.
Fradraget for mat og boutgifter føres i selvangivelsen under Beløp som ikke forhåndsutfylt, i post 3.2.7. Gi nærmere opplysninger i post 5.0 Tilleggsopplysninger. Det er ikke nødvendig å sende inn noen dokumentasjon.
Reisefradrag: med 1,50 kroner opp til 35.000 km og 0,70 kr utover 35.000 km. Det er bare utgifter som går utover bunnfradraget på kroner 13.700 som kan trekkes fra. Fradraget føres i post 3.2.9
Daglig reise og reise til og fra Trondheim legges sammen, før du trekker fra bunnfradraget.

Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Kenten, 09.04.2010 15:32

Samboere med særkullsbarn

Hei!

Min samboer har 3 (7, 11, 17) barn, jeg har ingen. Vi eier et hus sammen, og siden jeg har høyere lønn enn henne dekker jeg store deler av utgifter til både hus, bil, regninger, mat og en del til ungene også.

Har jeg krav på noen fradrag som følge av denne situasjonen?

Nei dessverre. Det er din samboer som er enslig forsørger, og dermed skal lignes i klasse 2.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokat

Fra Cecilie, 10.04.2010 14:02

Private innskudd

Jeg har overført private penger til min bedriftskonto for å bl.a kunne dekke opp for regninger i foretaket. Hvordan skal dette føres opp i næringsoppgaven.

Takk på forhånd

Dette føres på side 4 i næringsoppgaven post 2055.
Vennlig hilsenGry NilsenAdvokatSveits signerer utvekslingsavtale

Men skatteparadiset kan selv bestemme hvilke land de mener er verdige å dele skatteinformasjon med. Les om svakhetene i den nye globale standarden.


Omvendt Robin Hood?

De rikeste fikk skattelette, var mantraet etter statsbudsjettet ble lagt frem. Da underslår man at de med høyest inntekter har fått skatteøkning på over 200.000 kroner på få år.


Ikke forutsigbart

Det må være lov å kreve at lovforslag og regelendringer er best mulig forberedt før de innføres.


Se hvem som tjener minst i ditt nabolag!

Nå kommer sladrelistene - unnskyld, skattelistene - igjen.


Dette får du som medlem i Skattebetalerforeningen

>> Medlemsbladet Skattebetaleren - spekket med gode råd og aktuelle saker - levert hjem til deg.

>> Full tilgang til Skatt.no. Det lukkede medlemsområdet inneholder arkiv av våre publikasjoner og besvarer en rekke spørsmål om avgifter og skatt.

>> Skattehåndboken - en av Norges beste publikasjoner om skatt og selvangivelse - i elektronisk format. Boken kan også fås tilsendt mot porto.

>> Skattefolder'n - en hendig, liten folder med oversikt over de viktigste skatte- og avgiftssatsene.

>> En halv time gratis medlemsbistand per år (verdi 675 kroner).

>> Fordelaktige priser på skriftlig bistand til utredning av skattespørsmål.

>> Rabatter på kurs som Skattebetalerforeningen holder.

>> Rabatter på bøker som Skattebetalerforeningen utgir.

>> Sparebanken1 Oslo Akershus gir deg gode betingelser innen bank og forsikring.

>> Gjennom Nordnet får du bedre betingelser når du handler aksjer, og du kan delta gratis på aksjekurs.

>> Spar penger hver gang du tanker opp bilen hos Esso. Medlemskap gir deg rabatt på 30 øre per liter.

>> 20 prosent rabatt på daTax-produkter og annen programvare om økonomi.

>> 15 prosent rabatt på grunnpakken i Gyldendal rettsdata skatterett det første året.

Bli medlem


Forlenget selvangivelsesfrist til 31. mai for ektefeller til næringsdrivende
(05.03.2015 10:48)
Ektefeller til næringsdrivende slipper å søke om utsettelse også i 2015.
[NARF]
Stabilt høyt sykefravær i staten
(05.03.2015 10:10)
Hvorfor holder sykefraværet blant statsansatte seg stabilt mens det synker i arbeidslivet for øvrig? Fafo-forskere har sett på saken, men uten å finne noen klare svar.
[FriFagbevegelse.no]
Informasjon om Volda kommune sin økonomi
(05.03.2015 10:05)
Kommuneøkonomi er komplisert. Det viser seg at det er behov for informasjon for å få meir forståing av situasjonen. Rådmann Rune Sjurgard gjer greie for Volda kommune sin økonomi.
[Volda Kommune]
Leie av seinotfartøy for overvåking av fiskefelt i 2015
(05.03.2015 09:28)
Kunngjøring om konkurranse Klassisk sektor Kunngjøring iht FOR nr 402 del I og II Tjenesteytelse Del I: Oppdragsgiver I.1) Kontaktinformasjon Fiskeridirektoratet 971203420 Postboks 185 - Sentrum 5804 Bergen NO
[Doffin]
Rådets Røst: Må vi betale skatt om vi skiller ut en tomt?
(05.03.2015 08:45)
Her får du også svar på spørsmål om bytte av fond, lånekontrakt med datter og hyttesalg uten megler. Øyvind Røst Må vi betale skatt om vi skiller ut en tomt?
[Dine Penger Pluss]

Siste kommentarer
Statsbudsjettet: Innskjerping for utleieboliger
Jeg synes dette blir en mer rettferdig ordning som skjermer de som forsøker å overta og ivareta f.ek... (18.10.14 19:06)
Vurderer kildeskatten
I fem aar har minstepensjonistene bosatt i utlandet slaass mot den blodige uretten som ble paatvunge... (14.09.14 01:08)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:25)
Vurderer kildeskatten
Kildeskatten er brudd på Grunnloven og OECDs mønsteravtale som alle andre land overholder. Dessuten ... (13.09.14 22:24)
Færre klager, kortere ventetid
Jeg synes Skattebetalerforeningen skulle føle seg for gode til å bringe summariske opplysninger fra ... (13.09.14 09:15)
Færre klager, kortere ventetid
Legg merke til at nedgangen har skjedd fra 2010 og tt.o.m. 2013. For folk som er rammet av detstatli... (13.09.14 09:05)
Nytt grunnbeløp
Her er det mange tall og prosenter som det er umulig å forstå uten å gå på kurs. Tenk på alle ansatt... (23.05.14 10:48)
Pensjon og samlivsbrudd
jeg syns att den ene i en silsmise ikke har noe retiheter og få noe nor den ene har jobba i 20 år da... (23.04.14 00:07)
Flere tusen kan få for høyt skattetrekk
Skattekort ?... (12.02.14 15:07)
Vil innføre snokevarsel i skattelistene
Me veit alt for godt at likningsvesenet ikkje har oversikt over kva du eller eg har sylta vekk i uli... (27.01.14 14:13)